Een betere manier van werken is hier. Heeft u het evenement gemist?Heeft u het evenement gemist? Bekijk hier de opname

SafetyCulture algemene voorwaarden

Wij hebben onze bestaande algemene voorwaarden bijgewerkt.

Als u een EdApp- of SHEQSY-klant bent, dan zijn deze algemene voorwaarden nu van toepassing op uw gebruik van de dienstverlening van SafetyCulture. Voor bestaande klanten zijn deze updates vanaf 15 oktober van toepassing, 2023. Voor nieuwe klanten zijn deze updates onmiddellijk van toepassing. We hebben een pagina met veelgestelde vragen samengesteld die u hier. kunt lezen.

Bedankt dat u deel blijft uitmaken van de SafetyCulture-familie.

1. Uw acceptatie

 1. Deze overeenkomst (Overeenkomst) is van toepassing op alle producten en diensten (Dienstverlening) die SafetyCulture aan u levert.
 2. Deze Overeenkomst is afgesloten tussen de SafetyCulture-entiteit die de eigenaar of exploitant is van de Dienstverlening die u gebruikt of waartoe u toegang verkrijgt (vermeld op https://safetyculture.com/legal/safetyculture-group/) (SafetyCulture) en de persoon of entiteit die akkoord gaat met deze voorwaarden (u). Deze Overeenkomst is niet van toepassing als u een schriftelijke overeenkomst heeft met SafetyCulture voor het leveren van de Dienstverlening en, in dat geval zal die schriftelijke overeenkomst van toepassing zal zijn op uw gebruik van de Dienstverlening.
 3. U garandeert dat u ouder bent dan achttien jaar en het gezag en de bevoegdheid heeft om uw verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst uit te voeren. Als u deze overeenkomst namens uw bedrijf aangaat, dan betekent “u” in de rest van deze overeenkomst uw bedrijf,
  en u garandeert dat u naar behoren bevoegd bent om uw bedrijf aan deze overeenkomst te binden.
 4. U gaat akkoord met de voorwaarden van deze Overeenkomst wanneer u een Bestelling plaatst, een account aanmaakt om toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van een Dienstverlening of als u klikt op de knop “Ik ga akkoord” die aan u wordt getoond op het moment dat u uw Bestelling plaatst. Als u het niet eens bent met deze Overeenkomst, klik dan niet op de knop ‘Ik ga akkoord’ en stop met het gebruik van de Dienstverlening. Deze overeenkomst wordt bindend op de datum dat SafetyCulture uw bestelling accepteert of de Diensten voor het eerst aan u beschikbaar stelt, afhankelijk van welke datum eerder is (Ingangsdatum).

2. Toepassingsgebied

 1. Deze overeenkomst bestaat uit:
  1. de voorwaarden gespecificeerd in het relevante bestelformulier ingevuld overeenkomstig artikel (13) (Bestelling);
  2. deze algemene voorwaarden (Algemene voorwaarden);
  3. de voorwaarden die van toepassing zijn op elke Dienstverlening zoals uiteengezet in de product- en dienstenmodules van deze Overeenkomst (Product- en dienstenmodules); en
  4. het beleid van SafetyCulture, zijnde het Privacybeleid en het Beleid voor aanvaardbaar gebruik dat van toepassing is op de betreffende Dienstverlening, de Algemene voorwaarden van de website, en de Algemene voorwaarden van de Gemeenschap, beschikbaar op https://safetyculture.com/nl/juridisch/, en alle andere beleidsregels of voorwaarden waarnaar in deze Overeenkomst wordt verwezen (SafetyCulture-beleid).
 2. Als een van de voorwaarden vermeld in deze paragraaf (2)(a) tegenstrijdig is, heeft de eerst vermelde voorwaarde voorrang voor zover er sprake is van inconsistentie.

3. Dienstverlening

 1. De Dienstverlening omvat: (i) de cloudgebaseerde, software-as-a-service-oplossingen (Abonnementsdiensten); (ii) aanverwante ondersteunende diensten; en (iii) eventuele andere producten of diensten die door SafetyCulture aan u worden geleverd zoals gespecificeerd in een Bestelling, maar exclusief:
  1. alle gegevens, informatie, sjablonen, inhoud, code, video, afbeeldingen of ander materiaal of informatie van welk type dan ook, die u uploadt naar de Abonnementsdiensten, gegenereerd met behulp van de functies van de Abonnementsdiensten of anderszins verstrekt door SafetyCulture in verband met de Dienstverlening (Uw data);
  2. eventuele wijzigingen die door u of namens u zijn aangebracht (Uw wijzigingen) aan de Dienstverlening, technologie, gegevens, informatie, programma’s, materiaal of andere inhoud die door SafetyCulture wordt verstrekt of aan u beschikbaar wordt gesteld;
  3. gedeeld materiaal gemaakt door SafetyCulture of gebruikers van de Dienstverlening die voor u wordt gepubliceerd of aan u beschikbaar wordt gesteld (Gedeeld materiaal);
  4. hardware geleverd door SafetyCulture voor de Dienstverlening; en
  5. alle connector(en) die zijn gebouwd of aangepast door een partij, anders dan SafetyCulture of haar onderaannemers.
 2. SafetyCulture behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd, naar eigen goeddunken, wijzigingen aan te brengen in de Abonnementsdiensten, inclusief de functionaliteit, kenmerken, prestaties, gebruikersinterface en bruikbaarheid, en u gaat ermee akkoord dat deze Overeenkomst van toepassing is op eventuele wijzigingen of updates van de Abonnementsdiensten. SafetyCulture zal u op de hoogte stellen van elke wijziging in de abonnementsdiensten (anders dan de gratis diensten) waardoor de functionaliteit of kenmerken op significante wijze verminderd worden, of als er een dienst stopgezet wordt die niet vervangen wordt door een wezenlijk gelijkwaardige functie of kenmerk. Als SafetyCulture u op basis van artikel (3)(b) op de hoogte heeft gebracht, kunt de betreffende Dienstverlening beëindigen na kennisgeving aan SafetyCulture binnen 30 dagen na de datum van een dergelijke kennisgeving, en SafetyCulture zal alle vooruitbetaalde, ongebruikte abonnementskosten met betrekking tot de beëindigde Abonnementsdiensten terugbetalen. Niets in artikel (3)(b) beperkt SafetyCulture om een Dienstverlening stop te zetten of om wijzigingen aan te brengen die nodig zijn om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, om een wezenlijk veiligheidsrisico af te handelen, of om een aanzienlijke economische of technische last te vermijden.
 3. SafetyCulture zal de Abonnementsdiensten beschikbaar stellen aan u en aan alle individuele gebruikers die door u zijn genomineerd, gemachtigd of uitgenodigd om toegang te verkrijgen tot de Abonnementsdiensten (Eindgebruikers), uitsluitend voor uw interne bedrijfsactiviteiten tijdens de abonnementsperiode die in uw Bestelling is vermeld (Abonnementstermijn) en in overeenstemming met eventuele gebruiksbeperkingen die zijn gespecificeerd in de toepasselijke Bestelling en de relevante Product- en dienstenmodule. De licentie die u op grond van artikel (3)(c) wordt verleend, is niet-exclusief, wereldwijd, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar.
 4. Tenzij toegestaan door de wet of zoals anderszins uitdrukkelijk toegestaan krachtens deze Overeenkomst, mag u het volgende niet doen (noch mag u een derde partij hiertoe aanmoedigen, autoriseren of assisteren):
  1. de Dienstverlening verhuren, leasen, distribueren, in licentie geven, in sublicentie geven, verkopen, overdragen, toewijzen, distribueren of anderszins toegankelijk maken voor derden;
  2. de Dienstverlening reproduceren, wijzigen, aanpassen of er afgeleide werken van maken, of eventuele disclaimers of andere juridische kennisgevingen in de Dienstverlening verwijderen of bewerken;
  3. reverse engineering toepassen op de Dienstverlening, deze demonteren, decompileren, overbrengen, uitwisselen of vertalen, of anderszins proberen de broncode of API te verkrijgen of af te leiden;
  4. de Dienstverlening opnemen in een dienst die u aan een derde levert; of
  5. de Dienstverlening gebruiken om diensten te verlenen, of om een dienst te creëren die concurreert met de Dienstverlening.
 5. U moet SafetyCulture onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van enige schending van de bovenstaande gebruiksvoorwaarden.
 6. U bent als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de systemen en de desktops, mobiele telefoons of de draagbare apparaten die wordten gebruikt (Apparaten) compatibel zijn met de Abonnementsdiensten en voldoen aan de door ons gespecificeerde minimumvereisten.

4. Gratis diensten

SafetyCulture kan u kosteloos bepaalde Diensten aanbieden, waaronder gratis accounts, producten van derden, proefgebruik en toegang tot pre-release-, vroege release- en bètaproducten (Kosteloze diensten). U gaat ermee akkoord dat pre-release-, early-release- en bètaproducten nog in ontwikkeling zijn en fouten en bugs kunnen bevatten. Uw gebruik van de gratis diensten is onderworpen aan eventuele aanvullende voorwaarden die SafetyCulture van tijd tot ijd opgeeft, en is alleen toegestaan voor de periode zoals is aangegeven door SafetyCulture of, als een dergelijke periode niet is vastgesteld, voor een periode van 30 dagen. SafetyCulture kan uw recht om gratis diensten te gebruiken op elk moment, naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook beëindigen, zonder aansprakelijkheid jegens u.

5. Uw accounts

 1. U moet u voor een account aanmelden om toegang te krijgen tot de diensten of om de diensten te ontvangen en om kennisgevingen en informatie van SafetyCulture te ontvangen (Klantaccount).
 2. Alle Eindgebruikers moeten een account op naam aanmaken om toegang te krijgen tot de Dienstverlening (Eindgebruikersaccount). Elk Eindgebruikersaccount mag niet worden gedeeld.
 3. De Dienstverlening van SafetyCulture is niet gericht op, noch mag het worden gebruikt door personen jonger dan achttien jaar. U bent ervoor verantwoordelijk dat alle Eindgebruikers aan de leeftijdsvereiste voldoen.
 4. U moet alle relevante openbaarmakingen verstrekken aan en alle relevante toestemmingen verkrijgen van de Eindgebruikers zodat wij de Dienstverlening aan Eindgebruikers kunnen leveren, inclusief het gebruik, verzamelen en delen van informatie door SafetyCulture overeenkomstig ons Privacybeleid.
 5. U kunt een of meer beheerders aanwijzen die ervoor kunnen kiezen om wachtwoordbeveiligde rechten te hebben voor toegang tot beheerdersaccount(s) (Beheerdersaccount(s)) om de Dienstverlening en de Eindgebruikersaccounts te beheren.
 6. U bent verantwoordelijk voor alle acties ondernomen met behulp van uw klantaccount, alle eindgebruikersaccounts en beheerdersaccounts onder uw klantaccount (samen Uw accounts). Uw verantwoordelijkheden omvatten:
  1. het handhaven van de vertrouwelijkheid van de wachtwoorden die aan al uw accounts zijn gekoppeld;
  2. ervoor zorgen dat alleen de door u bevoegde personen toegang hebben tot uw accounts; en
  3. ervoor zorgen dat alle activiteiten die plaatsvinden in verband met uw accounts voldoen aan de bepalingen van deze overeenkomst.
 7. Als u een Eindgebruiker bent, wordt uw account beheerd door de accountbeheerder(s) (en niet door u). De accountbeheerder(s) kunnen uw gebruik van de Abonnementsdiensten beheren, inclusief het toevoegen of verwijderen van toegang tot de Abonnementsdiensten,
  het in- of uitschakelen van bepaalde functies of functionaliteiten binnen de Abonnementsdiensten, en het verwijderen of opnieuw toewijzen van het eigendom van Uw data en Uw wijzigingen. U erkent dat uw Eindgebruikersaccount beheerd kan worden door de entiteit die het e-mailadresdomein bezit of beheert (zoals uw werkgever) waar uw account is aangemaakt (zoals uw zakelijke e-mailadres). SafetyCulture is niet verantwoordelijk voor eventuele acties ondernomen door accountbeheerder(s).

6. Intellectuele eigendomsrechten

 1. SafetyCulture en haar licentiegevers hebben en behouden alle rechten, titels en belangen, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, handels- of dienstmerken, ontwerpen, patenten, rechten op circuitlay-outs, domeinnamen en handelsnamen (Intellectuele eigendomsrechten) van en in verband met de diensten, waar ook ter wereld.
 2. U en uw licentiegevers behouden het eigendom van alle rechten op al Uw data, inclusief de intellectuele eigendomsrechten.
 3. U verleent SafetyCulture een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, sublicentieerbare licentie voor een beperkte termijn voor het toegang verkrijgen tot, gebruiken, wijzigingen, herformatteren, publiceren, verwerken, kopiëren, distribueren, exporteren en weergeven van Uw data voor zover dit nodig is om SafetyCulture in staat te stellen de Dienstverlening aan u te leveren. SafetyCulture kan gegevens en andere informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de Dienstverlening, inclusief Uw data (gebruiksgegevens), en SafetyCulture kan dergelijke Gebruiksgegevens (tijdens en na de Termijn) gebruiken voor interne zakelijke doeleinden, inclusief het verbeteren, ondersteunen en exploiteren van de Dienstverlening, het genereren van geaggregeerde datasets, alsmede voor rapportage- en analysedoeleinden. SafetyCulture mag Gebruiksgegevens alleen in geaggregeerde vorm openbaar maken en op een zodanige manier dat geen enkele individu geïdentificeerd kan worden.
 4. Voor zover u een sjabloon of cursus met Uw data of Uw wijzigingen publiekelijk deelt met andere gebruikers of via een website van SafetyCulture, dan verleent u aan SafetyCulture en elke andere gebruiker een niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, sublicentieerbare licentie om dergelijke sjablonen of cursussen te openen, gebruiken, wijzigen, opnieuw te formatteren, publiceren, verwerken, kopiëren, distribueren, exporteren en weer te geven voor zover dit nodig is om die sjablonen en cursussen beschikbaar te maken en om dergelijke sjablonen en cursussen te gebruiken. U kunt uw account(s) (behalve de beheerdersaccount(s)) zo instellen dat het delen van sjablonen of cursussen met andere gebruikers uitgeschakeld wordt. Neem hiervoor contact op met het supportteam van SafetyCulture.
 5. Als u of uw Eindgebruikers ervoor kiezen om feedback te geven, dan verleent u SafetyCulture een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije licentie voor het gebruiken, wijzigen, publiceren, verwerken, kopiëren, distribueren, exporteren en weergeven, alsmede het maken en opnemen van suggesties, verbeteringsverzoeken, aanbevelingen, correcties of andere feedback in de Dienstverlening, en doet u afstand van alle morele rechten die u of uw Eindgebruikers mogelijk hebben met betrekking tot dergelijke feedback.

7. Downloaden van Gedeeld materiaal

Als u gedeeld materiaal downloadt, voor zover wettelijk is toegestaan:

 1. uw gebruik van gedeeld materiaal is op eigen risico;
 2. SafetyCulture sluit alle aansprakelijkheid jegens u en enige derde partij uit met betrekking tot uw gebruik van gedeeld materiaal; en
 3. het is uw verantwoordelijkheid om te oordelen (en indien nodig professioneel advies in te winnen) over de geschiktheid van gedeeld materiaal voor uw doeleinden en over eventuele aanpassingen die nodig zijn om aan die doeleinden te voldoen.

8. Uw data

 1. U garandeert dat Uw data en Uw wijzigingen:
  1. voldoen aan het SafetyCulture-beleid, inclusief het Beleid voor aanvaardbaar gebruik;
  2. niet onjuist, misleidend of onnauwkeurig zijn;
  3. geen inbreuk maken op de rechten van derden (inclusief intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten), dat u de eigenaar bent van alle rechten, titels en belangen, inclusief de intellectuele eigendomsrechten, van Uw data en Uw wijzigingen en dat u anderszins over alle noodzakelijke rechten met betrekking tot Uw data en Uw wijzigingen beschikt, welke nodig kunnen zijn voor het verlenen van de licenties op grond van deze Overeenkomst;
  4. alle toepasselijke wetten naleven; en
  5. niet besmet zijn met virussen of andere kwaadaardige computercodes, bestanden of programma’s.
 2. U erkent en gaat ermee akkoord dat SafetyCulture Uw data of Uw wijzigingen uit de Dienstverlening en van de websites van SafetyCulture kan verwijderen als we vermoeden (handelend ter goeder trouw) dat een of enkele van de waarborgen uiteengezet in artikel (8)(a) niet waar zijn of waarschijnlijk niet waar zijn. Voor zover uitvoerbaar, wettelijk toegestaan en op voorwaarde dat dit geen risico oplevert voor SafetyCulture of andere gebruikers, zal SafetyCulture u op de hoogte stellen van elke verwijdering overeenkomstig de bepalingen in artikel (8)(b).
 3. U moet ervoor zorgen dat u van de relevante personen alle benodigde toestemmingen voor het gebruik van hun persoonlijke informatie in Uw data verkrijgt, zodat SafetyCulture de Dienstverlening aan u kan leveren.
 4. U erkent en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor het maken en onderhouden van back-ups van Uw Gegevens en Uw Wijzigingen.
 5. U moet SafetyCulture en haar dochterondernemingen, dienstverleners, functionarissen, werknemers, aannemers en klanten (de schadeloosgestelde partijen) schadeloos stellen, verdedigen en vrijwaren van en tegen alle vorderingen, kosten, schade, verliezen, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief juridische kosten) die voortvloeien uit of verband houden met: uw schending van artikel (5)(c) (minimum leeftijd), artikel (5)(d) (toestemming van de eindgebruiker), en artikel (8) (Uw data). SafetyCulture stemt ermee in om: (i) u onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van een dergelijke claim; (ii) het onderzoek, de verdediging of de schikking van een dergelijke claim te controleren en te leiden; en (iii) om op uw kosten, te zorgen voor een redelijkerwijs noodzakelijke medewerking van SafetyCulture.

9. Integratie met producten van derden

 1. U kunt er naar eigen goeddunken voor kiezen om de diensten te integreren met producten of diensten van derden (Producten van derden). Als u ervoor kiest om producten van derden te gebruiken in verband met de diensten, dan kan SafetyCulture dergelijke derden toegang verlenen tot of gebruik laten maken van uw gegevens voor zover dit nodig is voor de samenwerking van de diensten met het product van een de derde partij. Uw gebruik van een product van derden is onderworpen aan de toepasselijke overeenkomst tussen u en de relevante derde partij. SafetyCulture is niet verantwoordelijk voor de toegang tot of het gebruik van uw gegevens door dergelijke externe leveranciers. SAFETYCULTURE WIJST ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR PRODUCTEN VAN DERDEN EN VOOR HANDELINGEN OF NALATIGHEDEN VAN EXTERNE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN VAN DERDEN.
 2. SafetyCulture kan u toegang verlenen tot connector(en) om de samenwerking tussen onze diensten met door u gebruikte producten van derden te vergemakkelijken. Uw gebruik van dergelijke connector(en) is onderworpen aan eventuele aanvullende voorwaarden die SafetyCulture van tijd tot tijd specificeert. Op voorwaarde dat u SafetyCulture onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stelt van een fout met betrekking tot het functioneren van connector/en, zal SafetyCulture commercieel redelijke inspanningen leveren om de fout met dergelijke connector(en) binnen een redelijke termijn op te lossen. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat SafetyCulture niet aansprakelijk of verantwoordelijk is voor de functionaliteit, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit of prestaties van producten van derden of de interoperabiliteit van dergelijke producten van derden met de diensten (een verbinding met een product van derden kan niet meer beschikbaar zijn of niet meer goed functioneren als gevolg van wijzigingen die zijn aangebracht door de derde partij). Alle ondersteuning en onderhoud voor een product van derden zal worden geleverd door de relevante externe leverancier (en niet door SafetyCulture). Om twijfel te voorkomen, SafetyCulture is niet verantwoordelijk voor connector/en die zijn gebouwd door een andere partij dan SafetyCulture of diens onderaannemers.

10. AI-functies

 1. SafetyCulture kan u via de Abonnementsdiensten toegang bieden tot functies en functionaliteiten die mogelijk worden gemaakt door kunstmatige intelligentiesystemen van derden (AI-functies).
 2. U bent verantwoordelijk voor alle tekst die u intypt, of voor de afbeeldingen of andere inhoud die u uploadt naar AI-functies
  (Input) evenals voor het materiaal dat wordt gegenereerd (Output). U erkent en gaat ermee akkoord dat zowel de Input als de Output deel uitmaken van Uw data. U bent er verantwoordelijk voor dat uw Input en Output voldoen aan de bepalingen van deze Overeenkomst en het SafetyCulture-beleid. U erkent en gaat ermee akkoord dat uw Input geen persoonlijke informatie zal bevatten.
 3. U mag uw Output gebruiken voor elk wettelijk toegestaan doel, op voorwaarde dat u deze Overeenkomst naleeft en aanvaardt dat dergelijk gebruik geheel op eigen risico geschiedt. Wanneer u uw Output gebruikt, moet u andere gebruikers van de Output laten weten dat de inhoud door AI is gegenereerd.
 4. U erkent en gaat ermee akkoord dat de Output wordt gegenereerd door kunstmatige intelligentie. SafetyCulture heeft de juistheid van de Output niet geverifieerd en het is geen weergave van de mening van SafetyCulture. SafetyCulture geeft geen garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de Output en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid die op enigerlei wijze voortvloeit uit uw gebruik van de Output of eventuele weglatingen of fouten in de Output. Wij raden u aan professioneel en onafhankelijk advies in te winnen voordat u gevolg geeft aan enig advies verstrekt in de Output, of vertrouwt op de juistheid van de Output.
 5. U erkent dat alle Input die u verstrekt, inclusief persoonlijke informatie of commercieel gevoelige gegevens die u in die Input wilt opnemen, zal worden gedeeld met externe leveranciers zoals OpenAI, LLC. Externe leveranciers kunnen dergelijke Input gebruiken om hun diensten te verbeteren. Dit omvat alle persoonlijke informatie die u in dergelijke Input wilt opnemen. U stemt ermee in dat dergelijke persoonlijke informatie wordt opgenomen in een Input die wordt gedeeld met dergelijke externe leveranciers.
 6. Het is verboden om de AI-functies te gebruiken om iemand te misleiden dat de Output door mensen is gegenereerd, om medisch, juridisch of definitief advies te geven, juridisch bindende verplichtingen te genereren, politieke inhoud te genereren, broncode te genereren, spam, ransomware of virussen te genereren, schokkende inhoud te genereren, inclusief profane onderwerpen, informatie te genereren die voor juridische doeleinden kan worden gebruikt of om volledig geautomatiseerde besluitvorming te implementeren. In het geval dat uw Output in strijd is met deze voorwaarden of de wet, behoudt SafetyCulture zich het recht voor om de Output te verwijderen, de Output openbaar te maken aan wetshandhavings- of overheidsinstanties en uw Account(s) op te schorten of anderszins te beëindigen.
 7. SafetyCulture kan beperkingen opleggen aan het aantal Outputs die u kunt genereren met behulp van AI-functies. U ontvangt een melding wanneer u het maximale aantal Outputs voor uw account heeft bereikt. Sommige AI-functies zijn niet in alle talen beschikbaar.

11. Vertrouwelijkheid

 1. In deze Overeenkomst, betekent Vertrouwelijke informatie van een partij (Bekendmakende partij) de informatie die als vertrouwelijk wordt aangemerkt op het moment van of kort na de openbaarmaking van de informatie, of wanneer de andere partij party (Ontvangende partij redelijkerwijs had kunnen weten dat) de informatie vertrouwelijk was, vanwege de aard van de openbaar gemaakte informatie of de omstandigheden rond de openbaarmaking ervan, inclusief informatie over het bedrijf, de bedrijfsactiviteiten, strategie, administratie, technologie, zaken, opdrachtgevers, klanten, medewerkers, opdrachtnemers of leveranciers van de Bekendmakende partij, maar welke geen informatie bevat dat: (i) zich in het publieke domein bevindt (zoals Gedeeld materiaal), anders dan door een vertrouwensbreuk; (ii) onafhankelijk is gemaakt door of namens de Ontvangende partij, zonder enige verwijzing naar de Vertrouwelijke informatie en vóór ontvangst van dergelijke Vertrouwelijke informatie; (iii) rechtmatig bekend is bij de Ontvangende partij vóór ontvangst door de Bekendmakende partij, zoals blijkt uit de schriftelijke vastlegging van de Ontvangende partij; of (iv) door de Ontvangende partij rechtmatig is verkregen van een derde partij zonder daarbij een vertrouwelijkheidsverplichting te hebben geschonden.
 2. De Ontvangende partij moet vertrouwelijke informatie van de Bekendmakende partij vertrouwelijk houden en niet aan derden bekendmaken, met de uitzondering dat een Ontvangende partij dergelijke Vertrouwelijke informatie mag onthullen indien:
  1. aan:
   1. een derde partij voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van de Bekendmakende partij; en
   2. de functionarissen, agenten, professionele adviseurs, werknemers, aannemers, onderaannemers, auditors en verzekeraars van de Ontvangende partij, of gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen van de Ontvangende partij,
    (Vertegenwoordigers) op voorwaarde dat dergelijke Vertegenwoordigers onderworpen zijn aan vertrouwelijkheidsverplichtingen die niet minder streng zijn dan krachtens deze Overeenkomst met betrekking tot die Vertrouwelijke Informatie en dat het nodig is dat zij kennis hebben van dergelijke Vertrouwelijke informatie; en
  2. waar de Ontvangende Partij hiertoe wettelijk verplicht wordt door een regering of een overheids-, administratief, regelgevend, fiscaal of gerechtelijk orgaan, departement, commissie, autoriteit, tribunaal of agentschap, op voorwaarde dat zij eerst commercieel redelijke inspanningen levert om de Bekendmakende partij voorafgaand aan de openbaarmaking schriftelijk op de hoogte te stellen, indien dit door de wet is toegestaan, en alleen die openbaarmaking doet die wettelijk verplicht is.
 3. De Ontvangende Partij mag Vertrouwelijke informatie van de Bekendmakende Partij uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze in verband met deze Overeenkomst openbaar is gemaakt, en zal verantwoordelijk zijn voor de naleving van de respectieve vertrouwelijkheidsverplichtingen door de Vertegenwoordigers aan wie de Vertrouwelijke informatie is bekendgemaakt.

12. Privacy en beveiliging

 1. SafetyCulture implementeert passende technische en organisatorische maatregelen om een passende beveiliging van Uw data te waarborgen, inclusief het verzekeren dat alle persoonlijke informatie in Uw data wordt beschermd tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging of schade. SafetyCulture’s technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen staan beschreven op https://safetyculture.com/nl/beveiliging/ .
 2. SafetyCulture voldoet aan de wettelijke vereisten op het gebied van privacy- en gegevensbescherming die van toepassing zijn op de levering van de Dienstverlening aan u overeenkomstig deze Overeenkomst. Wij verzamelen, gebruiken en maken alle persoonlijke informatie die wij van u of uw Eindgebruikers verzamelen openbaar in overeenstemming met het Privacybeleid van SafetyCulture.
 3. U zult voldoen aan alle toepasselijke wetten op het gebied van privacy- en gegevensbescherming en bent ervoor verantwoordelijk dat u alle individuele toestemmingen verkrijgt die SafetyCulture nodig heeft om de Dienstverlening te leveren, ook van uw Eindgebruikers.
 4. Waar (i) de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG) of (ii) California Consumer Privacy Act, zoals gewijzigd door de California Privacy Rights Act (CPRA), (Civil Code Section 1798.100, et seq.) (CCPA); od(iii) de wetten van andere staten en territoria die substantieel vergelijkbare concepten en juridische principes creëren en reguleren als die die zijn opgenomen in de AVG zijn van toepassing op al Uw data, de voorwaarden van de Gegevensverwerkingsovereenkomst van SafetyCulture’ (uiteengezet in Bijlage 1 en Bijlage 2) zullen van toepassing zijn.
 5. SafetyCulture zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de introductie van virussen, Trojaanse paarden of soortgelijke schadelijke materialen (Kwaadaardige code) in de abonnementsdiensten te voorkomen. Om eventuele twijfel te voorkomen: SafetyCulture is niet verantwoordelijk voor schadelijke code die door u of uw Eindgebruikers geïntroduceerd wordt.
 6. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in artikel (12), erkent u dat:
  1. de diensten niet bedoeld zijn om te voldoen aan de vereisten van wetten of normen die op u van toepassing kunnen zijn met betrekking tot uw data, inclusief maar niet beperkt tot de Health Insurance Portability and Accountability Act1996, de beveiliging van de betaalkaartindustrie, of enige andere wet of standaard die van toepassing is op de behandeling, opslag, verwerking, overdracht, beveiliging of locatie van uw data in gelijk welk rechtsgebied; en
  2. het is uw verantwoordelijkheid om uzelf ervan te vergewissen dat uw gebruik van de diensten u in staat stelt om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen die op u van toepassing zijn met betrekking tot uw data, en SafetyCulture wijst alle aansprakelijkheid af voor het niet-naleving van dergelijke wetten of standaarden die voortvloeien uit uw gebruik van de diensten.

13. Bestellingen en abonnementen

 1. Om de diensten te gebruiken, moet u een bestelling afronden ofwel door:
  1. het invullen van de online bestelpagina (Online bestelling) die details bevat van:
   1. de diensten die worden besteld;
   2. de toepasselijke kosten (Kosten);
   3. het aantal betaalde eindgebruikersaccounts die deel zullen uitmaken van uw organisatie met betrekking tot abonnementsdiensten (indien van toepassing);
   4. de abonnementsperiode die van toepassing is op alle abonnementsdiensten;
   5. de toepasselijke factuurgegevens en de valuta waarin u zult worden gefactureerd; en
   6. indien van toepassing, details van eventuele hardware of andere producten die door SafetyCulture in de toekomst ter beschikking worden gesteld en die u wenst te bestellen; of
  2. het samenstellen van een papieren offerte, bestelformulier of werkoverzicht (Bestelformulier) geleverd door SafetyCulture waarin de relevante informatie van artikel (13)(a) wordt uiteengezet.
 2. U kunt zich abonneren op de Abonnementsdiensten door te kiezen voor een maand- of jaarabonnement. Uw abonnement wordt, indien van toepassing, maandelijks of jaarlijks verlengd.

14. Facturering en betaling

 1. U moet alle Vergoedingen voor de Dienstverlening betalen in overeenstemming met de tarieven, valuta en factureringscyclus of betalingsmijlpalen zoals uiteengezet in de toepasselijke Bestelling(en). Behalve waar uitdrukkelijk bepaald in deze overeenkomst, zijn alle kosten niet-restitueerbaar, niet-opzegbaar en niet- crediteerbaar.
 2. Voor alle Bestellingen voor abonnementsdiensten zal SafetyCulture u vooraf de toepasselijke terugkerende kosten in rekening brengen. Voor alle Bestellingen voor Dienstverlening (anders dan abonnementsdiensten), kan SafetyCulture u factureren op basis van een “vaste vergoeding” of “tijd en materialen”, zoals gespecificeerd in de relevante Bestelling.
 3. U kunt tijdens uw Abonnementsperiode Eindgebruikers of andere diensten toevoegen door een nieuwe Bestelling te plaatsen of door Eindgebruikers toe te voegen via de functionaliteit die binnen de Dienstverlening wordt aangeboden. Als u Eindgebruikers via de Dienstverlening toevoegt, zullen wij u achteraf de toepasselijke Vergoedingen factureren op basis van het totale aantal Eindgebruikers aan het einde van de desbetreffende kalendermaand. Tenzij anders aangegeven in de Bestelling of op het moment van aankoop, zal SafetyCulture u de kosten in rekening brengen voor eventuele extra Eindgebruikers of diensten (inclusief als u een limiet voor Eindgebruikers overschrijdt die is gespecificeerd in een op dat moment geldende Bestelling) tegen de dan geldende tarieven, pro rata voor de rest van de Abonnementsperiode. U zult geen restitutie of tegoeden ontvangen voor Eindgebruikers of diensten die verwijderd worden nadat deze aan Uw Account(s) zijn toegevoegd.
 4. Als u ervoor kiest om met een creditcard of bankpas te betalen, dan zal SafetyCulture u de toepasselijke Vergoedingen onmiddellijk in rekening brengen. Als u ervoor kiest om per factuur te betalen, moet u alle gefactureerde Vergoedingen binnen dertig (30) kalenderdagen na de factuurdatum betalen.
 5. De door u te betalen Vergoedingen voor onze Dienstverlening zijn exclusief eventuele invoerrechten, douanekosten of belastingen (anders dan de inkomstenbelasting van SafetyCulture), inclusief eventuele btw of andere toepasselijke omzetbelasting (Belastingen). Voor zover dergelijke Belastingen van toepassing zijn, moet u ons deze Belastingen in aanvulling op de Vergoedingen betalen. Als u vrijstelling voor dergelijke belastingen heeft verkregen, moet u SafetyCulture alle informatie verstrekken waar SafetyCulture redelijkerwijs om vraagt om vast te kunnen stellen of SafetyCulture verplicht is om de belastingen van u te innen, inclusief uw relevante belastingidentificatienummer. U betaalt SafetyCulture voor de Dienstverlening, zonder enige belastinginhouding. Als u wettelijk verplicht bent om belasting in te houden, dan zult u de nodige aanvullende bedragen betalen, zodat het nettobedrag dat wij ontvangen, na een dergelijke inhouding, gelijk zal zijn aan het volledige bedrag dat wij zouden hebben ontvangen als er geen inhouding nodig was geweest.

15. Beperking van aansprakelijkheid

 1. Behalve indien uitdrukkelijk vermeld in deze overeenkomst of wettelijk vereist, worden de diensten en alle andere goederen of diensten die door SafetyCulture aan u worden geleverd, geleverd als “as is”, en geeft SafetyCulture geen enkele verklaring of garantie (expliciet of impliciet) met betrekking tot de diensten of andere goederen of diensten die door SafetyCulture aan u worden geleverd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke impliciete garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, dat de werking van de Services ononderbroken of vrij van fouten zal zijn, of dat alle defecten gecorrigeerd zullen worden.
 2. Als u in Australië woont en een “consument” bent in de zin van de Australische consumentenwetgeving (ACL), als de Dienstverlening niet voldoet aan enige consumentengarantie krachtens de ACL, en het totale bedrag dat u voor de Dienstverlening onder deze Overeenkomst betaalt, lager is dan het wettelijke minimum (wat op de datum van deze Overeenkomst AUD$ 100.000 bedraagt), dan is de aansprakelijkheid van SafetyCulture jegens u voor het niet voldoen aan een dergelijke consumentengarantie, voor zover toegestaan door de wet, beperkt tot: het opnieuw leveren van de Dienstverlening of het betalen van de kosten voor het opnieuw laten leveren van de Dienstverlening (naar keuze van SafetyCulture).
 3. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, zal SafetyCulture in geen geval aansprakelijk zijn in verband met deze Overeenkomst, hetzij op grond van een onrechtmatige daad, billijkheid, contracteel, op grond van een statuut of anderszins, voor:
  1. uw misbruik van de diensten, handelingen of nalatingen door uw personeel;
  2. storing of onderbreking van de dienst, of enige schade of verlies, voortvloeiend uit netwerken of websites buiten de controle van SafetyCulture;
  3. elk letsel, schade aan eigendommen of persoonlijk verlies in verband met uw gebruik van de Dienstverlening; of
  4. behoudens artikel (12), schending van een wet die van toepassing is op uw zakelijke activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot de wetgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid op de werkplek, of de wetgeving inzake voedselveiligheid, als gevolg van uw gebruik van de Dienstverlening.
 4. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, zal in geen geval, hetzij op grond van een, echtmatige daad, billijkheid, statuut of anderszins:
  1. enige partij aansprakelijk zijn, in verband met deze Overeenkomst, voor winstderving, verlies van inkomsten, verlies van verwachte besparingen, verlies van gebruik, verlies of beschadiging van gegevens, kosten van vertraging of aanschaf van vervanging of vervangende goederen en diensten, bedrijfsonderbreking, het falen van beveiligingsmechanismen, verlies van goodwill en elke andere vorm van indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade, zelfs als een partij op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade of als het rechtsmiddel van een partij anderszins faalt in zijn essentiële doel; of
  2. indien de totale aansprakelijkheid van beide partijen voor vorderingen in verband met deze Overeenkomst hoger zijn dan de totale Vergoedingen die daadwerkelijk door u zijn betaald op grond van deze Overeenkomst gedurende de periode van twaalf maanden onmiddellijk voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de aansprakelijkheid.

16. IP-vrijwaring

 1. Onder voorbehoud van artikel (16)(c), zal SafetyCulture u verdedigen tegen elke vordering van derden die beweert dat de abonnementsdiensten inbreuk maken op enig auteursrecht of enig patent (een Vordering), en SafetyCulture zal u vrijwaren van alle schade en kosten die uiteindelijk worden toegekend door een bevoegde rechtbank of enige schikkingsbedragen schriftelijk overeengekomen door SafetyCulture, op voorwaarde dat u SafetyCulture:
  1. een schriftelijke kennisgeving van dergelijke vordering bezorgt;
  2. het exclusieve recht geeft om het onderzoek, de verdediging of de schikking van een dergelijke vordering te beheren en te leiden; en
  3. alle redelijkerwijs noodzakelijke medewerking en assistentie verleent bij de verdediging en het onderzoek van de vordering op kosten van SafetyCulture.
 2. In het geval van een vordering, kan SafetyCulture naar eigen goeddunken:
  1. het recht verkrijgen voor uw voortgezette gebruik van de abonnementsdiensten in overeenstemming met deze overeenkomst;
  2. de abonnementsdiensten door een vergelijkbare dienst met materieel gelijkwaardige functionaliteit vervangen; of
  3. uw bestelling beëindigen met betrekking tot de abonnementsdiensten waarop de vordering betrekking heeft en alle vooruitbetaalde, ongebruikte kosten met betrekking tot de beëindigde abonnementsdiensten terugbetalen.
 3. De verplichting tot vrijwaring in deze paragraaf (16) is niet van toepassing voor zover er een vordering ontstaat:
  1. in verband met uw gebruik van de gratis diensten;
  2. als gevolg van misbruik van de abonnementsdienst of het gebruik van de abonnementsdienst met gegevens van derden (inclusief eventueel gedeeld materiaal), of in combinatie met producten van derden anders dan waarvoor de abonnementsdiensten zijn ontworpen of geleverd;
  3. als gevolg van wijziging in de dienst doorgevoerd door een andere partij dan SafetyCulture of haar onderaannemers; of
  4. in verband met omstandigheden die onder uw vrijwaringsverplichtingen vallen krachtens artikel (8)(e).
 4. DEZE PARAGRAAF (16) STELT UW EXCLUSIEVE RECHTEN EN RECHTSSMIDDELEN VAST, EN DE ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN SAFETYCULTURE, VOOR ENIGE INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN IN VERBAND MET ALLE ABONNEMENTSDIENSTEN.

17. Looptijd en verlenging

 1. Deze overeenkomst gaat in op de ingangsdatum en loopt af wanneer alle abonnementsvoorwaarden zijn verlopen, en alle andere bestellingen zijn voltooid, tenzij anderszins beëindigd in overeenstemming met deze overeenkomst (Termijn).
 2. Tenzij anders bepaald in de relevante Bestelling, zal elke Abonnementsperiode automatisch verlengd worden met perioden gelijk aan de oorspronkelijke Abonnementsperiode, tegen de op dat moment geldende tarieven, tenzij een van de partijen ervoor kiest de Abonnementsperiode niet te verlengen
  door de andere partij minstens 30 dagen vóór het verstrijken van de op dat moment geldende Abonnementsperiode schriftelijk op de hoogte te stellen. In dat geval loopt uw abonnement af aan het einde van de dan geldende abonnementstermijn <.

18. Beëindiging en opschorting

 1. U kunt de Abonnementsdiensten op elk gewenst moment beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving of via de functionaliteit die door de Abonnementsdiensten wordt geboden. Als u ervoor kiest deze Overeenkomst te beëindigen in overeenstemming met dit artikel (18)(a), dan heeft u geen recht op kredieten of restituties als gevolg van een dergelijke beëindiging.
 2. Beide partijen kunnen deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen, met inbegrip van bepaalde bestelling(en), onmiddellijk na kennisgeving aan de andere partij indien:
  1. de andere partij een wezenlijke inbreuk maakt op deze overeenkomst en de inbreuk niet binnen dertig (30) dagen na schriftelijke kennisgeving van de inbreuk herstelt kan worden; of
  2. indien de andere partij haar activiteiten staakt, een bewindvoerder laat aanstellen, een akte van vennootschapsovereenkomst of een andere vorm van bestuur overeenkomt waarbij een of meer van haar schuldeisers betrokken zijn, onderworpen wordt aan een bevel tot liquidatie, failliet wordt verklaard, of dat een vereffenaar of curator wordt aangesteld, of anderszins insolvent wordt of niet in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.
 3. SafetyCulture kan de diensten (inclusief al uw accounts) onmiddellijk opschorten, of deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen, inclusief (een) bepaalde bestelling(en), indien:
  1. u meer dan twee keer gedurende de termijn in strijd bent met deze overeenkomst, niettegenstaande een herstel van dergelijke schendingen;
  2. u gefaald heeft om eventuele vergoedingen binnen zestig (60) dagen na de relevante vervaldatum te betalen;
  3. u inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van SafetyCulture; of
  4. uw gebruik van de diensten in strijd is met de toepasselijke wetgeving of het SafetyCulture-beleid.
   SafetyCulture zal u op de hoogte stellen van elke opschorting of beëindiging op grond van artikel (18)(c) (indien praktisch haalbaar).
 4. Als SafetyCulture uw gebruik van de diensten opschort op grond van haar rechten onder deze overeenkomst:
  1. zal SafetyCulture u tijdens de opschortingsperiode kosten in rekening blijven brengen en zult u alle onbetaalde moeten kosten betalen voordat SafetyCulture de levering van de diensten zal hervatten; en
  2. SafetyCulture zal de levering van de diensten pas hervatten nadat u de zaak die de opschorting heeft veroorzaakt, heeft verholpen (naar redelijke tevredenheid van SafetyCulture).

19. Gevolgen van beëindiging

 1. als de overeenkomst of een bestelling door u wordt beëindigd:
  1. als gevolg van een schending veroorzaakt door SafetyCulture, dan zal SafetyCulture alle vooruitbetaalde, ongebruikte kosten terugbetalen die betrekking hebben op de beëindigde abonnementsdiensten; of
  2. door SafetyCulture als gevolg van uw schending, dan moet u aan SafetyCulture alle openstaande kosten betalen die verschuldigd zijn voor de resterende duur van de abonnementstermijn, welke onmiddellijk opeisbaar zal zijn op het moment van beëindiging.
 2. Op de datum waarop deze Overeenkomst of een Bestelling afloopt of wordt beëindigd, moeten u en uw Eindgebruikers alle toegang tot en gebruik van de Diensverlening staken, en de vertrouwelijke informatie die u over SafetyCulture bezit of beheert, verwijderen, inclusief alle software of ander materiaal dat SafetyCulture aan u heeft verstrekt of voor u toegankelijk heeft gemaakt voor het downloaden van deze software of materialen. Indien door ons verzocht, bevestigt u dat u aan dit artikel (19)(b) heeft voldaan. U moet uw gegevens uit de Abonnementsdiensten exporteren vóór het einde van de Abonnementstermijn, aangezien u na het verstrijken of beëindigen van deze Overeenkomst geen toegang meer tot uw gegevens heeft. SafetyCulture zal uw gegevens verwijderen of vernietigen zoals gespecificeerd in het Privacybeleid van SafetyCulture.
 3. De volgende bepalingen blijven van kracht na beëindiging of afloop van deze overeenkomst: artikelen (6), (7), (8)(a), (8)(e), (9)(a), (10)(b), (10)(c), (10)(d), (11), (15), (16), (19)(b), (19)(c) en (21) en alle andere artikelen die naar opzet of betekenis geldig zijn na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst.

20. Wijzigingen

SafetyCulture kan de voorwaarden van deze Overeenkomst van tijd tot tijd bijwerken of wijzigen, inclusief het SafetyCulture-beleid en alle andere documenten waarnaar wordt verwezen om te reageren op wijzigingen in de producten, diensten, zaken van SafetyCulture, of wanneer wettelijk vereist, door u hiervan op de hoogte te stellen. Als een update of wijziging van de voorwaarden van deze Overeenkomst uw rechten aanzienlijk beperkt, kunt u deze Overeenkomst binnen 30 dagen na de datum van kennisgeving beëindigen door SafetyCulture hiervan op de hoogte te stellen overeenkomstig artikel (20) (waarbij een dergelijke beëindiging van kracht gaat op de datum van uw kennisgeving of de ingangsdatum van de update of wijziging, afhankelijk van welke datum later is), en dan zal SafetyCulture alle vooruitbetaalde, ongebruikte Kosten met betrekking tot de beëindigde Abonnementsdiensten terugbetalen.

21. Algemeen

 1. Tenzij anders overeengekomen in uw Bestelling, zijn de wetten die deze Overeenkomst beheersen en de rechtbanken die exclusieve jurisdictie uitoefenen afhankelijk van het land waar u woonachtig bent (zoals gespecificeerd op https://safetyculture.com/nl/juridisch/safetyculture-group/).
 2. Als een bepaling van deze overeenkomst ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling beschouwd als weggelaten te zijn, voor zover het ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is en de rest van deze overeenkomst zal geïnterpreteerd worden op een manier die het meeste effect geeft aan de oorspronkelijke bedoeling van deze overeenkomst.
 3. Het nalaten van een van beide partijen om enig recht uit te oefenen dat in deze overeenkomst wordt verstrekt, wordt in geen geval beschouwd als een verklaring van afstand van dat recht.
 4. Behalve waar een exclusief rechtsmiddel is gespecificeerd in deze overeenkomst, zal de uitoefening door een van beide partijen van enig rechtsmiddel, inclusief beëindiging, geen afbreuk doen aan andere rechtsmiddelen die het kan hebben onder deze overeenkomst, bij wet of anderszins.
 5. Behalve met betrekking tot de verplichting om een Kost of een ander bedrag te betalen, zal geen van beide partijen aansprakelijk zijn voor niet-nakoming of onvoldoende prestatie wanneer veroorzaakt door omstandigheden waar de partij redelijkerwijze geen controle over had (bijvoorbeeld natuurrampen, oorlogsdaden of terrorisme, pandemie, oproer, arbeidsomstandigheden, overheidsoptreden, stroomonderbreking, telecommunicatie, data- en internetstoringen) (Geval van overmacht).
 6. Uw gebruik van een website of software die niet door SafetyCulture wordt geleverd om toegang te krijgen tot de diensten of om deze te downloaden, wordt beheerst door de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op die website of software. SafetyCulture is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dergelijke websites of software, inclusief maar niet beperkt tot enige schade aan uw eigendommen, inclusief uw apparaat, of de overdracht van een computervirus of soortgelijke kwaadaardige code, behalve voor zover dergelijke gevolgen veroorzaakt worden door de dienst.
 7. Eventuele kennisgevingen aan u kunnen op onze website worden geplaatst, via een melding in het product worden verstrekt of schriftelijk worden verstuurd (dit kan per e-mail zijn). Factureringsgerelateerde mededelingen worden verzonden naar de door u aangewezen contactpersoon voor facturering. Alle andere kennisgevingen worden naar uw beheerdersaccount(s) verzonden. Eventuele kennisgevingen aan SafetyCulture, en alle vragen, zorgen of klachten met betrekking tot de Dienstverlening moeten schriftelijk worden ingediend en geadresseerd zoals aangegeven op
  https://safetyculture.com/nl/juridisch/safetyculture-group/.
 8. Elk geschil, controverse of vordering die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst, of enig aspect van de relatie tussen u en SafetyCulture, ongeacht of deze gebaseerd is op een contract, onrechtmatige daad, statuut, fraude, verkeerde voorstelling van zaken of enige andere juridische theorie, zal worden opgelost via definitieve en bindende arbitrage voor een neutrale arbiter in plaats van in een rechtbank door een rechter of jury, tenzij u zich binnen 30 dagen na de eerste acceptatiedatum van een versie van deze Overeenkomst afmeldt voor deze arbitrageovereenkomst (de Opt-outdeadline). U kunt zich afmelden voor deze arbitrageprocedures door vóór de opt-outdeadline een e-mail te sturen naar
  legal@safetyculture.io waarin u aangeeft dat u de overeenkomst tot arbitrage afwijst. Tenzij u zich vóór de Opt-outdeadline afmeldt, gaat u ermee akkoord dat u en SafetyCulture beiden afstand doen van het recht om voor de rechtbank te procederen en om door een jury te worden berecht. De arbiter heeft de bevoegdheid om uitspraak te doen over elke betwisting van zijn eigen jurisdictie, de arbitrabiliteit van een vordering, of van de geldigheid of afdwingbaarheid van enig deel van de overeenkomst tot arbitrage. De arbiter heeft ook de bevoegdheid om een tijdelijk, voorlopig of permanent dwangbevel of voorziening toe te kennen die voorziet in de specifieke uitvoering van deze Overeenkomst, maar alleen voor zover nodig om de voorziening te verstrekken die gerechtvaardigd is met betrekking tot de individuele vordering die aan de arbiter is voorgelegd. U en SafetyCulture komen overeen om uitsluitend op individuele basis te arbitreren, en komen overeen dat deze Overeenkomst geen groepsarbitrage of -vorderingen toestaat die als eiser of groepslid door middel van een collectieve of representatieve arbitrageprocedure worden ingediend. De arbitrage zal wordent uitgevoerd door de American Arbitration Association overeenkomstig diens commerciële arbitrageregels, en het oordeel over de uitspraak van de arbiter(s) kan worden voorgelegd aan een rechtbank die daar jurisdictie over heeft.
 9. Deze overeenkomst en alle rechten die hieronder worden verleend, mogen door geen van beide partijen worden overgedragen of toegewezen (Toewijzende partij) zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij, behalve aan:
  1. een derde partij die deelneemt aan een fusie met of de overname van de overdragende partij; of
  2. een gelieerde onderneming of dochteronderneming van de overdragende partij.
 10. U verleent SafetyCulture het recht om u als klant te identificeren en uw logo te gebruiken in het marketingmateriaal van SafetyCulture, inclusief op onze website. U kunt ons laten weten dat u niet als klant geïdentificeerd wilt worden, of dat wij uw logo niet mogen gebruiken, door contact met ons op te nemen via: brand@safetyculture.io.
 11. Deze overeenkomst bevat de volledige afspraak tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst. Om twijfel te voorkomen, zijn wederverkopers van de diensten niet bevoegd om de voorwaarden van deze overeenkomst te wijzigen of om namens SafetyCulture verklaringen, toezeggingen of andere wettelijk bindende toezeggingen te doen.
 12. U verklaart dat noch u, noch een van uw Eindgebruikers op een lijst met geweigerde partijen van de Amerikaanse overheid staat, en dat u geen enkele Eindgebruiker zal toestaan om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enige dienst in een land of regio waar de VS een embargo voor heeft ingesteld.
 13. Als deze overeenkomst wordt vertaald in een andere taal dan het Engels, is de Engelse tekst leidend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de vertaling.

Bijlage 1 (Naleving van gegevensbescherming)

1. In deze Bijlage en in Bijlage 2 (Overeenkomst inzake gegevensverwerking):

 1. Californian Data Protection Laws betekent de CCPA, zoals gewijzigd door de CPRA.
 2. Persoonlijke klantgegevens betekent alle persoonlijke gegevens die SafetyCulture (of haar sub-verwerkers), als verwerker in het kader van het leveren van diensten, namens u verwerkt.
 3. Wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming betekent alle wetten met betrekking tot gegevensbescherming die van toepassing zijn op de verwerking van de persoonsgegevens van klanten overeenkomstig deze Overeenkomst, inclusief: (i) de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming; (ii) de Britse gegevensbeschermingswetten; en (iii) de California Data Protection Laws.
 4. EU-wetgeving inzake gegevensbescherming betekent de AVG en alle nationale wetten die van tijd tot tijd dezelfde bepalingen implementeren, aanvullen of vervangen.
 5. Internationale overdracht binnen de EU betekent:
  1. een overdracht van persoonlijke gegevens van u naar SafetyCulture of haar gelieerde ondernemingen (of vice versa in het geval van overdrachten van persoonsgegevens tussen de partijen waarbij beide partijen optreden als verwerkingsverantwoordelijken); of
  2. een verdere doorgifte van persoonsgegevens van SafetyCulture of haar gelieerde ondernemingen,
   waar een dergelijke overdracht op het moment van de overdracht verboden zou zijn krachtens de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming (of krachtens de voorwaarden van overeenkomsten voor gegevensoverdracht die zijn opgesteld om de beperkingen met betrekking tot gegevensoverdracht van de gegevensbeschermingswetgeing aan te pakken) bij afwezigheid van de relevante standaardcontractbepalingen in het EU die moeten worden vastgesteld krachtens paragraaf 2 van Bijlage 2 (Gegevensverwerkingsovereenkomst).
 6. EU-modelcontractbepalingen betekent de standaardcontractbepalingen die deel uitmaken van Besluit 2021/914/EG (zoals van tijd tot tijd gewijzigd of vervangen), inclusief hun bijlagen en met de relevante modules en opties uiteengezet in artikel 2 van bijlage 2 (Overeenkomst inzake gegevensverwerking).
 7. Beveiligingsincident betekent een inbreuk van de beveiliging van SafetyCulture die leidt tot de onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonlijke gegevens van de klant.
 8. persoonlijke gegevens, persoonlijke informatie, toestemming, beheerder, verwerker, betrokkene, verkoop, delen, commerciële doeleinden, zakelijke doeleinden en verwerking betekenen de concepten, rollen en activiteiten zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 9. VK Addendum betekent het addendum bij de EU-modelcontractbepalingen uitgegeven door het Britse Information Commissioner’s Office in overeenstemming met S119A van de UK Data Protection Act 2018 en waarin:
  1. de partijgegevens zoals uiteengezet in artikel 4 van Bijlage 2 bij deze Overeenkomst, ingevoegd in Tabel 1 (Partijen) van een dergelijk VK Addendum;
  2. de eerste optie in tabel 2, ter verduidelijking van het VK Addendum, omvat de EU-modelcontractbepalingen;
  3. de lijst met partijen en de beschrijving van de overdracht van persoonsgegevens, ieder zoals uiteengezet in paragraaf 4 van Bijlage 2, ingevoegd in Tabel 3 (Bijlage-informatie) van een dergelijk VK Addendum;
  4. de beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zoals uiteengezet op https://safetyculture.com/nl/beveiliging/ , ingevoegd in Tabel 3 (Informatie bijlage) van een dergelijk VK Addendum;
  5. de lijst met subverwerkers gepubliceerd op https://safetyculture.com/legal/privacy-sub-processors/, ingevoegd in Tabel 3 (Informatie bijlage) van een dergelijk VK Addendum; en
  6. de optie van geen van beide partijen, uiteengezet in Tabel 4 van een dergelijk VK Addendum.
 10. UK Data Protection Laws betekent Data Protection Act 2018 en de AVG versie van het VK dat op grond van de European Union (Withdrawal) Act 2018 deel uitmaakt van de Britse wetgeving (“VK AVG”) en alle wetgeving die van tijd tot tijd van toepassing is in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot privacy of de verwerking van persoonsgegevens.
 11. Internationale overdracht in het VK betekent:
  1. een overdracht van persoonlijke gegevens van u naar SafetyCulture of haar gelieerde ondernemingen (of vice versa in het geval van overdrachten van persoonsgegevens tussen de partijen waarbij beide partijen optreden als verwerkingsverantwoordelijken); of
  2. een verdere doorgifte van persoonsgegevens van SafetyCulture of haar gelieerde ondernemingen,
   waar een dergelijke overdracht op het moment van de overdracht verboden zou zijn krachtens de Britse AVG (of krachtens de voorwaarden van overeenkomsten voor gegevensoverdracht die zijn opgesteld om de beperkingen met betrekking tot gegevensoverdracht van de gegevensbeschermingswetgeving aan te pakken) bij gebrek aan relevante standaardcontractbepalingen in het VK die moeten worden vastgesteld krachtens paragraaf 5 van Bijlage 2 (Gegevensverwerkingsovereenkomst).

2. SafetyCulture is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot persoonlijke gegevens, zoals accountregistratiegegevens, die we rechtstreeks van gebruikers van de Dienstverlening (Eindgebruikers) en gebruikers van Gratis dienstverlening verzamelen, en die wij gebruiken voor onze zakelijke doeleinden.

3. U bent de verwerkingsverantwoordelijke voor en wij de verwerker van alle overige persoonsgegevens (inclusief opgenomen in Uw Wijzigingen) die geüpload worden door Eindgebruikers en/of de gebruikers van de Gratis dienstverlening, inclusief gegevens, sjablonen, informatie, inhoud, code, video, afbeeldingen of ander materiaal van welk type dan ook (Materialen), of die door uw beheerders worden verstrekt (zie artikel (5) van de Algemene Voorwaarden).

4. Voor zover de Dienstverlening de verwerking van persoonsgegevens omvat waarbij wij de verwerkingsverantwoordelijke zijn en u de verwerkingsverantwoordelijke bent, zijn de bepalingen van paragrafen 2, 3, 4 en 5 van Bijlage 2 (Overeenkomst inzake gegevensverwerking) van deze Overeenkomst van toepassing (indien van toepassing).

5. SafetyCulture zal ons Privacybeleid beschikbaar stellen op onze website en daar waar u ons persoonlijke gegevens verstrekt in verband met de Overeenkomst en waar wij als verwerkingsverantwoordelijke zullen optreden (bijvoorbeeld wanneer u contactgegevens verstrekt voor gebruik bij het beheer van de overeenkomst), stemt u ermee in om ervoor te zorgen dat deze personen een kopie krijgen van ons Privacybeleid. Als we een verwerker zijn en geen verwerkingsverantwoordelijke, dan is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er, in overeenstemming met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming, wordt gehandeld:

 • er een wettelijke basis is voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens; en
 • U dat een passend privacybeleid is verstrekt aan de eindgebruikers en andere betrokkenen.

Bijlage 2 (Gegevensverwerkingsovereenkomst)

Algemeen

De bepalingen van deze bijlage maken deel uit van deze overeenkomst voor zover paragraaf (12)(d) van de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Voorwaarden voor gegevensverwerking

 1. Waar SafetyCulture namens u optreedt als verwerker van persoonsgegevens, zal SafetyCulture:
  1. persoonlijke gegevens alleen verwerken op basis van uw redelijk gedocumenteerde instructies, tenzij dit wettelijk verplicht is; in een dergelijk geval zal SafetyCulture u voorafgaand aan de verwerking op de hoogte stellen van die wettelijke vereiste, tenzij die wet dergelijke informatie verbiedt op grond van gewichtige redenen van algemeen belang. U erkent en gaat ermee akkoord dat uw definitieve en voltooiingsinstructies met betrekking tot de verwerking van persoonlijke klantgegevens in deze overeenkomst worden uiteengezet. Eventuele aanvullende of alternatieve instructies moeten schriftelijk door de partijen worden overeengekomen (en SafetyCulture heeft het recht om een redelijke vergoeding in rekening te brengen om alle kosten te dekken die zijn gemaakt om hieraan te voldoen);
  2. zorg ervoor dat personen die bevoegd zijn om de persoonlijke gegevens namens ons te verwerken zich hebben verplicht tot geheimhouding of onder een passende wettelijke verplichting tot vertrouwelijkheid vallen;
  3. implementeer passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om een beveiligingsniveau voor persoonsgegevens te garanderen dat passend is voor de risico’s voor individuen die kunnen voortvloeien uit accidentele of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot de persoonsgegevens. De maatregelen die wij passend achten, staan in meer detail beschreven op https://safetyculture.com/nl/beveiliging/ ;
  4. Wij zullen geen andere verwerker inschakelen zonder uw voorafgaande specifieke of algemene schriftelijke toestemming. Een lijst met subverwerkers die momenteel door SafetyCulture gebruikt worden en die door u geautoriseerd worden, is gepubliceerd op https://safetyculture.com/legal/privacy-sub-processors/. U moet zich abonneren om op de hoogte te blijven van updates met betrekking tot de lijst met subverwerkers. Gelieve uw gegevens in te vullen in het formulier op https://safetyculture.com/legal/privacy-sub-processors/. U kunt ons schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele bezwaren tegen nieuwe subverwerkers (op voorwaarde dat het bezwaar is gebaseerd op redelijke gronden met betrekking tot gegevensbescherming). Als we een dergelijk bezwaar ontvangen, zullen de partijen dergelijke bezwaren te goeder trouw bespreken en SafetyCulture zal redelijke commerciële inspanningen aanwenden om een dergelijk bezwaar op te lossen. Als de partijen niet in staat zijn om het bezwaar op te lossen, kunt u de betrokken diensten beëindigen door SafetyCulture hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. We zullen verplichtingen opleggen aan elke verwerker die we namens u aanstellen, gelijkwaardig aan de voorwaarden uiteengezet in Bijlage 2. We blijven aansprakelijk voor de prestaties van deze verwerkers;
  5. rekening houdend met de aard van de verwerking, zal de verwerkingsverantwoordelijke worden bijgestaan met passende technische en organisatorische maatregelen, voor zover dit mogelijk is, om te voldoen aan de verplichting van de verwerkingsverantwoordelijke om te reageren op verzoeken tot uitoefening van de rechten van de betrokkene die zijn vastgelegd in hoofdstuk III van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming, en alle assistentie die door ons aan u wordt verleend om te reageren op verzoeken van: (i) betrokkenen om hun rechten op grond van de gegevensbeschermingswetten uit te oefenen; of (ii) regelgevende instanties, zullen voor uw rekening zijn op basis van tijd en materiaal;
  6. naar keuze van de verwerkingsverantwoordelijke, alle persoonsgegevens verwijderen of teruggeven aan de verwerkingsverantwoordelijke na het einde van de verstrekking van diensten met betrekking tot verwerking, en bestaande kopieën verwijderen, behalve dat SafetyCulture het recht heeft om Persoonsgegevens van klanten te bewaren waar vereist door de gegevensbeschermingswet of een andere toepasselijke wet, inclusief enige Australische staats- of Gemenebestwet waarop de verwerker onderworpen is, of wanneer dergelijke gegevens vereist zijn voor de interne administratie van SafetyCulture of wanneer dit nodig is voor gebruik in een juridische procedures; U moet ons binnen 30 dagen na de ingangsdatum van de beëindiging op de hoogte stellen van de Persoonsgegevens die u wilt retourneren of verwijderen; en
  7. alle informatie ter beschikking stellen aan de verwerkingsverantwoordelijke welke redelijkerwijs nodig is om de naleving van de verplichtingen, vastgelegd in artikel 28 van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming aan te tonen en om audits mogelijk te maken en eraan bij te dragen, waaronder inspecties, uitgevoerd door de verwerkingsverantwoordelijke of een andere auditor in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke (telkens op kosten van de verwerkingsverantwoordelijke). Alle hulp die door ons aan u wordt verleend om naleving van de wetten inzake gegevensbescherming aan te tonen, zal op uw kosten plaatsvinden. De timing, reikwijdte en duur van een audit worden door de partijen onderling overeengekomen. U heeft niet het recht om meer dan één keer in een periode van 12 maanden audits uit te voeren, behalve wanneer er een gegevensbeveiligingsincident heeft plaatsgevonden. U hebt het recht om een aanvullende audit uit te voeren binnen 30 dagen nadat SafetyCulture u op de hoogte heeft gesteld van een dergelijk beveiligingsincident. U zult ervoor zorgen dat de door u aangestelde externe auditor (i) geen concurrent is van SafetyCulture; en en (ii) dat de aangestelde externe auditor zich verplicht tot passende vertrouwelijkheidsverplichtingen. U en/of een externe auditor moeten voldoen aan het standaardbeleid en de standaardprocedures van SafetyCulture bij het betreden van de gebouwen of systemen van SafetyCulture.

Internationale overdracht EU

 1. Met betrekking tot eventuele internationale overdrachten binnen de EU, gaan SafetyCulture handelend als zichzelf en als vertegenwoordiger voor elke SafetyCulture dochterondernemingen en u handelend als uzelf en als vertegenwoordiger voor elk van uw dochterondernemingen, hierbij akkoord met de EU-modelcontractbepalingen waarin deze zijn opgenomen: (i) de algemene clausules (Clausules1-6); (ii) Module één (Overdracht verwerkingsverantwoordelijke naar verwerkingsverantwoordelijke ), twee (Overdracht verwerkingsverantwoordelijke naar gegevensverwerker ), en vier (Overdracht gegevensverwerker naar verwerkingsverantwoordelijke ) indien van toepassing en de relevante opties zoals gespecificeerd in de tabel in deze paragraaf 3 van deze Bijlage 2; en (iii) met de bijlagen vooraf ingevuld zoals hieronder uiteengezet:
   • Bijlage I van de modelcontractbepalingen van de EU wordt vooraf ingevuld met de details zoals uiteengezet in paragraaf 4 van Bijlage 2; en
   • Bijlage II van de EU-standaardcontractbepalingen: SafetyCulture’s technische en organisatorische maatregelen zoals beschreven op https://safetyculture.com/nl/beveiliging/
  1. De EU-modelcontractbepalingen treden in werking bij aanvang van een internationale overdracht in de EU.
  2. Voorafgaand aan de aanvang van een internationale EU-overdracht naar of van een subverwerker, zal SafetyCulture zich redelijkerwijs inspannen om overeen te komen met een dergelijke subverwerker zodat de EU-standaardcontractbepalingen nageleefd zullen worden, inclusief de algemene bepalingen (bepalingen 1-6) en Module 3 (Overdracht van verwerker naar verwerker).

EU-standaardcontractbepalingen: modules en opties

 1. Voor de toepassing van paragraaf 2 van de bijlage komen de partijen overeen dat de volgende modules en opties van de EU-modelcontractbepalingen geacht worden te zijn opgenomen:

Bepaling 7 (Dockingclausule)

Clausule 7 zal niet worden opgenomen.

Bepaling 8 (Waarborgen voor gegevensbescherming)

Module één, twee en vier.

Bepaling 9 (Gebruik van subverwerkers)

Module twee, optie 2, en de specifieke tijdsperiode zijn zoals uiteengezet in paragraaf 1, onder d), van deze Bijlage 2.

Clausule 10 (Rechten van betrokkenen)

Module één, twee en vier.

Bepaling 11 (Verhelpen)

Module één en twee, en de optie in clausule 11(a) zullen niet worden opgenomen.

Bepaling 12 (Aansprakelijkheid)

Module één, twee en vier.

Bepaling 13 (Toezicht)

Module één en twee, waarin alle paragrafen van clausule 13(a) zijn opgenomen, voor zover van toepassing.

Bepaling 14 (Plaatselijke wetten en praktijken die van invloed zijn op de naleving van de bepalingen)

Module één, twee en vier.

Bepaling 15 (Verplichtingen van de gegevensimporteur in geval van toegang door overheidsinstanties)

Module één, twee en vier.

Bepaling 16 (Niet-naleving van de bepalingen en beëindiging)

Voor clausule 16(d) de relevante onderdelen voor module één, twee en vier.

Bepaling 17 (Toepasselijk recht)

Modules één en twee, opties 1 en 2, voor zover van toepassing, en het ingevoegde recht is het recht van de EU-lidstaat waar de gegevensexporteur is gevestigd, behalve wanneer: (i) waar dergelijke wetten geen rechten voor derde begunstigden toestaan; of (ii) de gegevensexporteur niet in een EU-lidstaat gevestigd is, dan zal het ingevoerde recht de wetgeving van Ierland zijn.

Module vier en de ingevoegde wet zijn de wetten van het land dat wordt vermeld in de clausule van het toepasselijke recht van de overeenkomst, behalve wanneer een dergelijke wetgeving geen rechten voor derde begunstigden toestaat, dan zal het ingevoerde recht de wetgeving van Ierland zijn.

Bepaling 18 (Keuze van forum en rechtsgebied)

Modules één en twee en de ingevoegde rechtbanken zijn de rechtbanken van de lidstaat waarnaar wordt verwezen in bepaling 17 (Toepasselijk recht); en

Module vier en het ingevoegde land is het land dat in de overeenkomst als rechtsmacht wordt aangemerkt, behalve wanneer een dergelijke wetgeving geen rechten voor derde begunstigden toestaat, dan zal het ingevoerde recht de wetgeving van Ierland zijn.

Details van gegevensverwerking

 1. Voor de toepassing van paragraaf 2 van deze Bijlage 2, komen de partijen overeen dat Bijlage I van de modelcontractbepalingen van de EU vooraf wordt ingevuld met de volgende gegevens:

Lijst van partijen

Gegevensexporteur:

Naam: de persoon of entiteit die akkoord gaat met deze voorwaarden.

Adres: zoals uiteengezet in uw bestelformulier(en).

Naam, functie en contactgegevens van de contactpersoon: zoals uiteengezet in uw bestelformulier(en).

Activiteiten die relevant zijn voor de gegevens die op grond van deze clausules worden overgedragen: zoals uiteengezet in de overeenkomst.

Rol (verwerkingsverantwoordelijke/verwerker): verwerkingsverantwoordelijke.

Gegevensimporteur(s):

Naam: SafetyCulture.

Adres: zoals uiteengezet in uw bestelformulier(en).

Naam, functie en contactgegevens contactpersoon: als gespecificeerd op https://safetyculture.com/nl/juridisch/safetyculture-group/.

Activiteiten die relevant zijn voor de gegevens die op grond van deze clausules worden overgedragen: zoals uiteengezet in de overeenkomst.

Rol (verwerkingsverantwoordelijke/verwerker): verwerkingsverantwoordelijke en/of verwerker, al naar gelang toepasselijk is.

Beschrijving van de overdracht

Categorieën van betrokkenen van wie de persoonsgegevens worden overgedragen: de betrokkenen kunnen uw klanten, werknemers, leveranciers en eindgebruikers zijn, zoals nader uiteengezet in het privacybeleid van SafetyCulture dat hier beschikbaar is: https://safetyculture.com/nl/juridisch/safetyculture-group/.

Categorieën van overgedragen persoonsgegevens: Persoonlijke gegevens van de klant zoals verder uiteengezet in het privacybeleid van SafetyCulture, dat hier beschikbaar is: https://safetyculture.com/nl/juridisch/safetyculture-group/.

Gevoelige gegevens overgedragen (indien van toepassing) en toegepaste beperkingen of waarborgen die volledig rekening houden met de aard van de gegevens en de bijbehorende risico’s, zoals bijvoorbeeld strikte doeleinden, toegangsbeperkingen (inclusief alleen toegang voor het personeel dat een gespecialiseerde training heeft gevolgd), het bijhouden van een register met de personen die toegang hebben tot de gegevens, de beperkingen voor verdere overdracht of aanvullende veiligheidsmaatregelen: er zullen geen gevoelige gegevens door de gegevensexporteur aan de gegevensimporteur worden overgedragen, en volgens de overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot en waar relevant, de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen van SafetyCulture zoals beschreven op https://safetyculture.com/nl/beveiliging/.

De frequentie van de overdracht (bijvoorbeeld of de gegevens eenmalig of continu worden overgedragen): continu tenzij anders vermeld in de Overeenkomst.

Aard van de verwerking: datahosting, opslag en andere diensten zoals beschreven in de Overeenkomst.

Doel(en) van de gegevensoverdracht en verdere verwerking: het doel van de gegevensverwerking is het leveren van de diensten krachtens de overeenkomst.

De periode gedurende welke de persoonlijke gegevens worden bewaard, of, als dat niet mogelijk is, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen: persoonlijke gegevens worden bewaard totdat u SafetyCulture laat weten dat u de persoonlijke gegevens wilt terugontvangen of wilt laten verwijderen in overeenstemming met de Overeenkomst.

Geef bij overdrachten aan (sub) verwerkers tevens het onderwerp, de aard en de duur van de verwerking aan:

 • onderwerp van de verwerking is de verwerking van persoonsgegevens van de klant in verband met de uitvoering van de overeenkomst;
 • de aard van de verwerking is zoals beschreven in de overeenkomst; en
 • de duur van de verwerking wordt door u bepaald, behoudens de overige bepalingen van de overeenkomst.

Bevoegde toezichthoudende autoriteit

De bevoegde toezichthoudende autoriteit in de EU-lidstaat waar de gegevensexporteur is gevestigd en, in het geval dat de gegevensexporteur niet in een EU-lidstaat gevestigd is, de autoriteit voor gegevensbescherming in Ierland.

Internationale overdracht VK

 1. Met betrekking tot eventuele internationale overdrachten in het VK, gaan u, handelend u als uzelf en als vertegenwoordiger voor elk van uw gelieerde ondernemingen (elk als “gegevensexporteur”) en SafetyCulture, handelend als zichelf en als vertegenwoordiger voor elk van SafetyCulture gelieerde ondernemingen (elk als “gegevensimporteur”) hierbij akkoord met het Britse Addendum met betrekking tot elke internationale overdracht in het VK van u of uw gelieerde onderneming naar SafetyCulture of een gelieerde onderneming van SafetyCulture.
 2. Het VK Addendum gaat van kracht op het moment van een internationale overdracht in het VK.
 3. Voorafgaand aan de aanvang van een internationale overdracht binnen het VK naar of van een subverwerker, zal SafetyCulture zich redelijkerwijs inspannen om overeen te komen met een dergelijke subverwerker zodat de EU-standaardcontractbepalingen en het Britse addendum nageleefd zullen worden, inclusief de algemene bepalingen (Bepalingen 1-6) en Module 3 (Overdracht van verwerker naar verwerker).

California Data Protection Laws

 1. Wanneer SafetyCulture optreedt als dienstverlener en namens u persoonlijke gegevens van inwoners van Californië verwerkt overeenkomstig de Californische wetgeving inzake gegevensbescherming (California Data Protection Laws), zal SafetyCulture de persoonlijke gegevens van klanten verwerken met als doel om de Dienstverlening aan u te leveren.
 2. SafetyCulture stemt ermee in om geen: (i) persoonlijke gegevens van klanten te verkopen of te delen; (ii) persoonlijke gegevens van klanten te bewaren, gebruiken of veropenbaren voor welk doel dan ook, inclusief commerciële doeleinden, anders dan voor de zakelijke doeleinden gespecificeerd in deze Overeenkomst; (iii) persoonlijke gegevens van klanten te bewaren, gebruiken of veropenbaren buiten de zakelijke relatie tussen SafetyCulture en uzelf; of (iv) persoonlijke informatie te combineren met persoonlijke gegevens van klanten die SafetyCulture ontvangt van of namens een andere persoon of verzamelt uit haar interacties met de betrokkene, tenzij, voor (ii), (iii), of (iv) hierboven, zoals anderszins toegestaan door een dienstverlener door Californië.

Product- en dienstenmodules

A. SafetyCulture-productmodule

 1. Algemeen
  De algemene voorwaarden van deze productmodule van SafetyCulture zijn van toepassing op de abonnementsdiensten.
 2. Abonnementsdiensten
  SafetyCulture zal gedurende de abonnementsperiode abonnementsdiensten aan u beschikbaar stellen op apparaten die het eigendom zijn van of beheerd worden door u of uw eindgebruikers.
 3. Overeenkomst inzake dienstverleningsniveau (SLA)
  De kerndiensten van SafetyCulture hebben in elke kalendermaand een beschikbaarheid van 99,9%, exclusief Uitgesloten Downtime (SafetyCulture SLA).

  Kerndiensten betekent dat een deel van de Abonnementsdiensten wordt gebruikt om inspecties uit te voeren, issues te signaleren, acties toe te wijzen, rapporten te genereren, met andere Eindgebruikers binnen uw organisatie te communiceren, activa te beheren, eindgebruikers op te leiden en analyses te bekijken, maar dat het geen andere functies (zoals integraties, sensoren of alleenwerkers) bevat.

  Uitgesloten downtime betekent de tijd dat de dienstverlening niet beschikbaar is voor u of uw eindgebruikers vanwege (i) Overmacht-gebeurtenissen of andere externe factoren waar SafetyCulture redelijkerwijs geen controle over heeft, inclusief internetverbindingen; (ii) uw apparatuur (inclusief uw apparaten), software, netwerkverbindingen of andere infrastructuur; (iii) Uw data of Uw wijzigingen; (iv) Gedeelde materialen; (v) Producten van derden; (vi) Routinematig gepland onderhoud of redelijk noodonderhoud; of (vii) Uw gebruik van de dienstverlening op een manier die niet is toegestaan krachtens de Overeenkomst.

  SafetyCulture zal commercieel redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van eventuele downtime, ook met betrekking tot eventueel vereist onderhoud. U kunt zich aanmelden voor statusupdates op https://status.safetyculture.com/.

  Onder voorbehoud van uw naleving van artikel 3 van deze productmodule van SafetyCulture, heeft u mogelijk recht op de volgende rechtsmiddelen in geval van een schending van de SafetyCulture SLA:

  1. een verlenging van uw abonnementstermijn die van toepassing is op de kerndiensten; of
  2. tegoeden voor diensten met een evenredige pro-rata waarde voor de verlenging van de abonnementstermijn in de vorm van een geldkrediet op een maandelijkse factureringsaccount,
   zoals beschreven in de onderstaande tabel (Tegoeden voor diensten). Dienstkrediet kan niet worden ingewisseld voor of omgezet worden in geldbedragen, en zijn beperkt tot vijftien dagen aan kerndiensten in een kalendermaand.

Maandelijks uptimepercentage

Dienstkredieten

(Aantal dagen van verlenging van de abonnementsperiode / equivalent in pro rata krediet)

< 99,9% – >= 99,0%

3

< 99,0% – >= 95,0%

7

< 95.0%

15

 1. Om een dienstkrediet te claimen, moet u SafetyCulture hiervan op de hoogte stellen binnen dertig (30) dagen vanaf het einde van de kalendermaand waarin u beweert dat SafetyCulture niet heeft voldaan aan de SLA van SafetyCulture. Als u nalaat om aan deze vereiste te voldoen, verliest u uw recht op het ontvangen van de dienstkredieten. De melding moet de datums en tijden bevatten waarop de kerndiensten niet beschikbaar waren voor uw eindgebruikers.
 2. De SafetyCulture SLA is niet van toepassing op: (i) Gratis diensten; (ii) Diensten die niet onder het merk “SafetyCulture” of “EdApp” vallen, inclusief diensten van het merk “Sheqsy”; of (iii) Non-productieomgevingen, zoals staging- en testomgevingen.
 3. DEZE SAFETYCULTURE SLA BESCHRIJFT UW ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID VOOR HET NIET NALEVEN DOOR SAFETYCULTURE VAN DE BEPALINGEN VAN DE SAFETYCULTURE SLA.
 1. Disclaimer
  U erkent en stemt ermee in dat:

  1. U gebruikt de Abonnementsdiensten geheel op eigen risico;
  2. De abonnementsdiensten zijn geen vervanging voor professioneel advies; en
  3. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de Abonnementsdiensten en u gaat ermee akkoord dat alle veiligheidsaudits, trainingen of incidenten die worden uitgevoerd met behulp van de diensten alleen onderdeel uitmaken van het opzetten van een veilig werksysteem, waarvoor u doorgaans aanvullende en uitgebreide kloofanalyses en risicobeoordelingen moet uitvoeren samen met specifieke verklaringen over veilige werkmethoden en veiligheidstraining.

B. Trainingsproductmodule

Uw gebruik van EdApp en/of de “Training”-functionaliteit binnen de Abonnementsdiensten is onderworpen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, evenals de aanvullende voorwaarden uiteengezet in deze Trainingsproductmodule.

 1. Programmabeheerdiensten en inhoudsondersteunende diensten
  Programmabeheerdiensten betekent alle trainingen, ondersteuning of andere technische diensten die door ons worden geleverd met betrekking tot de Abonnementsdienst, zoals geïdentificeerd in uw Bestelling(en).
  Inhoudsondersteunende diensten betekent alle inhoud die door ons voor u wordt geproduceerd, inclusief ontwerpen, illustraties, audio, lettertypen, sjablonen en trainingen, en bijbehorende ondersteunende diensten, zoals geïdentificeerd in uw Bestelling(en).

  1. U stemt ermee in dat, tenzij wij u Programmabeheerdiensten leveren, onze verantwoordelijkheden zich niet uitstrekken tot het interne beheer of de administratie van de Abonnementsdiensten voor u en dat wij slechts een softwareleverancier zijn.
  2. U zult ons tijdig toegang geven tot uw gegevens die wij redelijkerwijs nodig hebben om u Programmabeheerdiensten en/of Inhoudsondersteunende diensten te kunnen leveren, en als u dit nalaat, vervalt onze verplichting om de Programmabeheerdiensten en/of Inhoudsondersteunende diensten te leveren, waarna het leveren van de diensten opgeschort zal worden totdat er toegang wordt verleend.
 2. EducateAll
  De inhoudsbibliotheek voor Educate All bevat gesponsorde inhoud die aan ons wordt verstrekt door marktleiders (Gesponsorde inhoud). Gesponsorde inhoud bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken en andere bedrijfseigen informatie, inclusief maar niet beperkt tot tekst en afbeeldingen. U mag dergelijke Gesponsorde Inhoud gebruiken in de vorm waarin deze wordt gedownload naar uw Account(s) en, tenzij anderszins uitdrukkelijk toegestaan onder de auteursrechtwetgeving, is kopiëren, herdistributie, publicatie of commerciële exploitatie van gedownloade Gesponsorde Inhoud niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons en/of de sponsor/eigenaar van het auteursrecht. Er mogen geen wijzigingen in of verwijdering van de auteursvermelding, het handelsmerk of de auteursrechtvermelding worden aangebracht.
 3. Trainingsspecifiek beleid
  Voor de doeleinden van deze Overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van EdApp of de “Training”-functionaliteit binnen de Abonnementsdiensten:

  1. alle verwijzingen naar ‘Privacybeleid’ betekenen het Privacybeleid gepubliceerd op
   https://www.edapp.com/privacy-policy/;
  2. alle verwijzingen naar ‘Beleid voor aanvaardbaar gebruik’ betekenen het Beleid voor aanvaardbaar gebruik, gepubliceerd op https://www.edapp.com/acceptableuse/;
  3. alle verwijzingen naar ‘technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen’ betekenen de maatregelen beschreven in het document ‘EdApp Security & Software Architecture’ (EdApp Beveiliging & Software-architectuur, waarvan een exemplaar beschikbaar is via het ondersteuningsteam van SafetyCulture); en
  4. de diensten van het Enterprise-abonnement staan momenteel het gebruik van EdApp niet toe.

C. Productmodule alleenwerkers

Uw gebruik van SHEQSY is onderworpen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, evenals aan de aanvullende voorwaarden uiteengezet in deze Productmodule alleenwerkers.

 1. SHEQSY-diensten
  1. De locatietechnologie en kaartdiensten binnen het SHEQSY-platform worden geleverd door HERE Technologies. Uw gebruik van dergelijke diensten is onderworpen aan het beleid van HERE, dat beschikbaar is op https://legal.here.com/en-gb.
  2. U erkent en stemt ermee in dat:
   1. u gebruikt de Dienstverlening geheel op eigen risico;
   2. de Dienstverlening is geen vervanging voor professioneel advies; en
   3. u bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienstverlening, inclusief het toezicht houden op de naleving op de werkplek en de naleving van de tracking- en monitoringwetgeving, en u gaat ermee akkoord dat het gebruik van de Dienstverlening slechts een onderdeel is van het opzetten van een veilig werksysteem, waarvoor u doorgaans aanvullende en uitgebreide hiaatanalyses en risicobeoordelingen moet uitvoeren, samen met specifieke verklaringen over veilige werkmethodes en veiligheidstrainingen.
 2. Dwangwaarschuwingen
  1. U stemt ermee in dat de functionaliteit voor dwangwaarschuwingen die als onderdeel van het systeem wordent geleverd, (Dwangwaarschuwing), een secundair hulpmiddel is dat voor uw gemak wordt aangeboden. De Dwangwaarschuwing is niet bedoeld om te worden gebruikt als het enige hulpmiddel in een noodsituatie, inclusief bij een medisch noodgeval of wanneer er een onmiddellijke bedreiging bestaat voor de gezondheid, het leven of de veiligheid. De Dwangwaarschuwing garandeert niet dat gebeurtenissen, inclusief maar niet beperkt tot inchecken, dreiging, paniek en man-down, met succes zijn geplaatst. U wordt aangemoedigd, en stemt er waar mogelijk mee in, om alle andere beschikbare veiligheids- en medische hulpmiddelen en technieken te gebruiken voor de bescherming van uzelf en uw personeel.
  2. Wanneer de Dwangwaarschuwing gekoppeld is aan een beveiligingscentrum, wordt het beveiligingscentrum geëxploiteerd door een externe beveiligingsdienst (Externe beveiligingsdienst). Om de Externe beveiligingsdienst in staat te stellen het beveiligingscentrum te runnen, moeten wij persoonlijke informatie van uw personeel, dat gekoppeld is aan de Dwangwaarschuwing bekendmaken aan de Externe beveiligingsdienst wanneer de Dwangwaarschuwing wordt ingesteld en op het moment dat de Dwangwaarschuwing wordt geactiveerd. Wanneer we persoonlijke informatie bekendmaken aan de Externe beveiligingsdienst, zullen we dit doen in overeenstemming met deze Overeenkomst en het Privacybeleid van SHEQSY.
  3. U erkent en gaat ermee akkoord dat de werking van de Dwangwaarschuwing afhankelijk is van de juistheid van de daaraan gekoppelde informatie, en dat het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door u van invloed kan zijn op het gebruik, de Output en de werking van de Dwangwaarschuwing. U bent er verantwoordelijk voor dat:
   1. alle informatie die u ons verstrekt, of die wij van u vragen, voor het instellen van de Dwangwaarschuwing, volledig en nauwkeurig is en dat u bevoegd bent om deze informatie aan ons te verstrekken;
   2. alle informatie met betrekking tot de Dwangwaarschuwing actueel gehouden wordt; en
   3. de Dwangwaarschuwing getest wordt tijdens het instellen ervan en regelmatig daarna, en u erkent en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de coördinatie met de Externe beveiligingsdienst met het oog op dergelijke tests.
  4. U erkent dat er beperkingen zijn aan de Dwangwaarschuwing, zoals uiteengezet in deze Productmodule alleenwerkers, en dat de Dwangwaarschuwing, naast deze beperkingen, eveneens afhankelijk kan zijn en dat wij geen verantwoordelijkheid dragen voor:
   1. de hardware die u kiest voor gebruik in verband met de Dwangwaarschuwing, inclusief apparatuur;
   2. het verstrekken van mobiele datadiensten;
   3. draadloze diensten of andere internetconnectiviteitsdiensten; of
   4. de voorwaarden waaronder mobiele dienstverleners deze diensten mogen aanbieden. Mobiele serviceproviders kunnen u kosten in rekening brengen voor sms-berichten, oproepen of locatiediensten en andere kosten waarover wij geen controle hebben (Vergoedingen van mobiele serviceproviders). U bent als enige verantwoordelijk voor het betalen van deze Vergoedingen van mobiele serviceproviders.
  5. U erkent en gaat ermee akkoord dat de Dwangwaarschuwing alleen mag worden geactiveerd in testscenario’s die zijn gecoördineerd met de Externe beveiligingsdienst en in situaties waar een daadwerkelijke of redelijkerwijs vermoede dreiging plaatsvindt. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken, met schriftelijke kennisgeving aan u, de Dwangwaarschuwing op te schorten, te beperken, te verbreken of te beëindigen in geval van aanhoudend misbruik.
  6. U begrijpt dat de Dienstverlening en de Dwangwaarschuwing niet zijn ontworpen voor gebruik in levensondersteunende of bedrijfskritische toepassingen.
 3. Specifiek beleid voor alleenwerkers
  Voor de doeleinden van deze Overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van SHEQSY:

  1. alle verwijzingen naar ‘Privacybeleid’ betekenen het Privacybeleid gepubliceerd op https://sheqsy.com/privacy-policy/;
  2. alle verwijzingen naar ‘Beleid voor aanvaardbaar gebruik’ betekenen het beleid voor aanvaardbaar gebruik, gepubliceerd op https://sheqsy.com/en-au/acceptable-use-policy/;
  3. alle verwijzingen naar ‘technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen’ betekenen de maatregelen beschreven in het document SHEQSY ‘Security and Software Architecture’ (SHEQSY Beveiliging & Software-architectuur, waarvan een exemplaar beschikbaar is via het ondersteuningsteam van SafetyCulture); en
  4. de diensten van het Enterprise-abonnement staan momenteel het gebruik van SHEQSY niet toe.

D. Module 24/7 Beveiligingsmonitoring

De voorwaarden van deze Overeenkomst, evenals de aanvullende voorwaarden uiteengezet in deze Module 24/7 Beveiligingsmonitoring, zijn op uw gebruik van de 24/7 Dienstverlening van toepassing.

In deze Overeenkomst betekent 24/7 Dienstverlening het verstrekken van toegang tot live monitoring- en hulpdiensten die beschikbaar zijn via het SHEQSY-platform.

 1. SHEQSY zal de 24/7 Dienstverlening voor u beschikbaar stellen op een Apparaat dat het eigendom is van of beheerd wordt door u of uw Eindgebruikers gedurende de in uw Bestelling aangegeven periode.
 2. SHEQSY zal redelijke commerciële inspanningen leveren om de 24/7 Dienstverlening 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u beschikbaar te stellen.
 3. Op uw gebruik van de 24/7-dienstverlening in de Verenigde Staten en/of het Verenigd Koninkrijk zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing: https://rapidsos.com/business-terms-of-service/

E. Productmodule Alleenwerker-apparaten

 1. Algemeen
  1. U kunt ervoor kiezen om Alleenwerker-apparaten van SHEQSY te kopen door een bestelling in te voeren voor de levering van het relevante Alleenwerker-apparaat. Als u een Bestelling plaatst voor de levering van een Alleenwerker-apparaat, zijn de voorwaarden van deze Productmodule Alleenwerker-apparaten van toepassing op een dergelijke Bestelling.
  2. Alleenwerker-apparaten betekent de hardwareapparaten die integreren met de Abonnementsdiensten van SHEQSY.
  3. Houdt er rekening mee dat als u ervoor kiest om Alleenwerker-apparaten te kopen van SHEQSY, de levering van door dergelijke Alleenwerker-apparaten door SHEQSY, niet deel uitmaken van de “Dienstverlening” in het kader van deze Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot, met het oog op eventuele garanties of vrijwaringen die door SHEQSY worden verstrekt met betrekking tot de Dienstverlening in de Algemene Voorwaarden.
 2. Alleenwerker-apparaten geleverd door SHEQSY
  1. De kosten voor Alleenwerker-apparatuur moeten betaald worden op het moment dat u uw bestelling plaatst.
  2. Naast de bij de Bestelling voor de betreffende Alleenwerker-apparatuur verschuldigde kosten, moet u SHEQSY afzonderlijk de verzendkosten vergoeden, zonder toeslag, op basis van de door SHEQSY gemaakte kosten voor verzending van de Alleenwerker-apparatuur naar de door u aangewezen locaties. Om twijfel te voorkomen: dit kan de kosten van verzending van de fabrikant naar SHEQSY omvatten.
  3. Het eigendomsrecht van de Alleenwerker-apparaten zal niet worden overgedragen totdat SHEQSY de volledige betaling voor de Alleenwerker-apparaten ontvangen heeft. Als SHEQSY geen betaling ontvangt voor de Alleenwerker-apparaten, wordt het eigendomsrecht van de Alleenwerker-apparaten niet aan u overgedragen.
  4. Het risico met betrekking tot de Alleenwerker-apparaten gaat naar u over zodra u de Alleenwerker-apparaten van SHEQSY ontvangt op de door u aangewezen locatie of bij uw expediteur. Zodra het risico met betrekking tot de Alleenwerker-apparaten overgedragen is, bent u als enige verantwoordelijk voor de Alleenwerker-apparaten.
 3. Garantie
  1. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om een garantieclaim voor het Alleenwerker-apparaat te vergemakkelijken en zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om alle garanties van de fabrikant van door SHEQSY geleverde Alleenwerker-apparaten aan u door te geven. U erkent en gaat ermee akkoord dat SHEQSY niet de fabrikant van het Alleenwerker-apparaat is en dat SHEQSY niet aansprakelijk is voor de fabrieksgarantie. Indien u een garantieclaim tegen de fabrikant wenst in te dienen, zal SHEQSY commercieel redelijke inspanningen leveren om u bij te staan bij het indienen van een dergelijke vordering.
  2. U komt in aanmerking voor een garantieperiode van twaalf maanden nadat u het Alleenwerker-apparaat heeft ontvangen (Garantieperiode).
  3. Indien u in Australië woont en een “consument” bent in de zin van de Australische Consumentenwetgeving, dan zijn de bepalingen in artikel (15)(b) van de Algemene voorwaarden van toepassing.
 4. Beoordeling en aanvaarding
  1. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, moet u:
   1. SHEQSY per e-mail op de hoogte stellen zodra u merkt dat het Alleenwerker-apparaat niet voldoet aan de specificaties (Defect), en in ieder geval binnen 14 dagen nadat u zich bewust bent geworden van het Defect;
   2. als SHEQSY daarom vraagt, stuurt u het Alleenwerker-apparaat samen met alle verpakkingen, onderdelen, accessoires, documentatie en aankoopbewijs terug naar het onderstaande adres;
   3. als SHEQSY u daarom vraagt, overhandig dan het SHEQSY-aankoopbewijs van het Alleenwerker-apparaat; en
   4. verstrek alle andere informatie die SHEQSY redelijkerwijs nodig heeft om uw claim te beoordelen.
  2. Als u het Alleenwerker-apparaat retourneert in het kader van een garantieclaim onder dit artikel, en SHEQSY is van mening dat dit Alleenwerker-apparaat onder de garantie valt, zal SHEQSY de bijbehorende en redelijke kosten voor het retourneren van het Alleenwerker-apparaat aan SHEQSY aan u terugbetalen, op voorwaarde dat u bewijs levert van dergelijke kosten.
  3. Vooropgesteld dat u voldoet aan de vereisten van artikel 4(a) van deze Alleenwerker-productmodule, zal SHEQSY u op de hoogte stellen van de beslissing van SHEQSY of uw claim onder de garantie valt. Mocht dat het geval zijn dan is het proces in artikel 4(d) van deze Alleenwerker-productmodule van toepassing. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, zal elke beslissing van SHEQSY definitief en bindend zijn.
  4. Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Alleenwerker-productmodule, en zonder uw wettelijke rechten te beperken, zal SHEQSY redelijke commerciële inspanningen leveren om eventuele defecten in het Alleenwerker-apparaat tijdens de Garantieperiode op eigen kosten te verhelpen. SHEQSY kan, naar eigen goeddunken, ervoor kiezen om:
   1. het defecte onderdeel (of het geheel) van het Alleenwerker-apparaat repareren of vervangen; of
   2. een volledige of gedeeltelijke terugbetaling te doen met betrekking tot het bedrag dat u heeft betaald voor het defecte deel (of het geheel) van het Alleenwerker-apparaat, wat, voor zover maximaal toegestaan door de wet, uw enige en exclusieve verhaalsmiddel zal zijn met betrekking tot het defect.
  5. Als materialen, onderdelen of functionaliteiten die nodig zijn om reparatie of vervanging mogelijk te maken overeenkomstig artikel 4(d)(i) niet beschikbaar zijn of niet langer in productie zijn, of als het model van het Alleenwerker-apparaat niet langer beschikbaar of in productie is, zal SHEQSY gebruik maken van haar redelijke commerciële inspanningen om geschikte gelijkwaardige materialen, onderdelen, functionaliteiten of modellen te gebruiken.
  6. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, wordt het volgende niet door de garantie gedekt, en heeft SHEQSY geen aansprakelijkheid met betrekking tot enig defect dat wordt veroorzaakt (of gedeeltelijk veroorzaakt) of waaraan wordt bijgedragen door het volgende, en u doet afstand van en ontheft SHEQSY van elke aansprakelijkheid (onder de garantie of anderszins) hiervoor:
   1. handeling of weglating, ongeval of nalatigheid door u of een derde die niet door SHEQSY was aangesteld;
   2. onvermogen van uw kant om het Alleenwerker-apparaat op de juiste manier te onderhouden overeenkomstig onze instructies of richtlijnen (inclusief eventuele handleidingen);
   3. het niet opvolgen van de instructies of richtlijnen (inclusief eventuele handleidingen) die door SHEQSY of de fabrikant zijn verstrekt met betrekking tot het Alleenwerker-apparaat;
   4. het gebruik van het Alleenwerker-apparaat, anders dan voor enige toepassing van of gebruik gespecificeerd door SHEQSY of de fabrikant;
   5. het voortgezet gebruik van het Alleenwerker-apparaat (waar dergelijk gebruik niet redelijk is) nadat een Defect in het Alleenwerker-apparaat duidelijk is of voor een redelijk verstandig persoon duidelijk zou zijn;
   6. uw nalaten om SHEQSY binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen van een Defect in het Alleenwerker-apparaat nadat u zich bewust bent geworden of redelijkerwijs op de hoogte had moeten zijn van het betreffende Defect;
   7. redelijke slijtage van het Alleenwerker-apparaat; of
   8. overmacht (inclusief maar niet beperkt tot oorlog, rellen, invasie, terreurdaden, besmetting, aardbeving, overstroming, brand of andere natuurrampen, of enige andere gebeurtenis of omstandigheid buiten de redelijke controle van SHEQSY of de fabrikant).
  7. SHEQSY is niet aansprakelijk, en u doet afstand van en vrijwaardt SHEQSY van elke aansprakelijkheid, voor eventuele vertragingen (inclusief eventuele kosten die voortvloeien uit eventuele vertragingen) bij het leveren van werkzaamheden of diensten (inclusief reparaties) die onder de garantie vallen, of tijdens het beoordelen of in verband met een door u ingediende claim.
 5. Bevestigingen
  1. U gaat ermee akkoord dat de Alleenwerker-apparaten geen medische apparatuur zijn en niet bedoeld zijn voor het leveren van medische hulp. Als zodanig ontheft u SHEQSY, haar dochterondernemingen, directeuren, vertegenwoordigers en werknemers van elke aansprakelijkheid die verband houdt met een dergelijk gebruik.
  2. SHEQSY behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik en naar eigen goeddunken, de verbinding van het Alleenwerker-apparaat met de Abonnementsdiensten te beperken, verbreken of beëindigen.
  3. De Alleenwerker-apparaten kunnen afhankelijk zijn van en wij zijn niet verantwoordelijk voor:
   1. de compatibiliteit van het Alleenwerker-apparaat met uw hardware, inclusief een Apparaat;
   2. het verstrekken van mobiele datadiensten;
   3. draadloze diensten of andere internetconnectiviteitsdiensten; of
   4. de voorwaarden waaronder mobiele dienstverleners deze diensten mogen aanbieden. Mobiele serviceproviders kunnen u kosten in rekening brengen voor sms-berichten, oproepen of locatiediensten en andere kosten waarover wij geen controle hebben (Vergoedingen van mobiele serviceproviders). U bent als enige verantwoordelijk voor het betalen van deze Vergoedingen van mobiele serviceproviders.
  4. Uw gebruik van de Alleenwerker-apparaten is onderworpen aan de toepasselijke overeenkomst tussen u en de relevante externe fabrikant van het relevante Alleenwerker-apparaat. ANDERS DAN ZOALS UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE OVEREENKOMST, WIJST SHEQSY ALLE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ALLEENWERKER-APPARATEN AF.
 6. Alleenwerker-apparaten – Bluetooth
  U gaat ermee akkoord en erkent dat de Bluetooth Alleenwerker-apparaten:

  1. geen oproepen naar een alarmcentrale kunnen doen of kunnen initiëren;
  2. niet over een microfoon of luidspreker beschikken en geen spraakcommunicatiefunctionaliteit hebben;
  3. geen telefoongesprekken kunnen plaatsen of ontvangen en ook geen sms-berichten kunnen verzenden (het apparaat stuurt een signaal naar de SHEQSY-toepassing om de waarschuwingsgebeurtenissen te initiëren die u in SHEQSY heeft ingesteld);
  4. niet bepalen wat uw locatie is en niet vertrouwen op de locatiediensten van uw smartphone om uw locatie te bepalen, (houd er rekening mee dat locatiegegevens slechts schattingen zijn en dat GPS-locatiediensten binnenshuis niet werken);
  5. niet onder water functioneren;
  6. niet werkt als uw smartphone zich buiten het netwerkbereik bevindt (houd er rekening mee dat er ook hiaten in de dienstverlening kunnen bestaan in gebieden met een goede netwerkdekking);
  7. alleen werken wanneer deze verbonden zijn met en zich in de buurt van uw smartphone bevinden;
  8. een indicator kunnen hebben voor de levensduur van de batterij. Deze indicatie is slechts een schatting en hangt af van het aantal keren dat het Bluetooth Alleenwerker-apparaat is geactiveerd;
  9. een bereik hebben dat wordt bepaald door de omringende structuur en dat dit bereik kan variëren;
  10. valdetectie kunnen hebben en dat de nauwkeurigheid van de valdetectie afhankelijk is van de aard en impact van de val; en
  11. bedoeld zijn om via Bluetooth-communicatie een waarschuwing naar uw smartphone te sturen om de verzending van sms-berichten en/of het plaatsen van telefoongesprekken te initiëren. Het Bluetooth Alleenwerker-apparaat garandeert niet dat gebeurtenissen, inclusief maar niet beperkt tot inchecken, dreiging, paniek en man-down, met succes zijn geplaatst. U wordt aangeraden, en stemt er waar mogelijk mee in, om alle andere beschikbare veiligheids- en medische hulpmiddelen en technieken te gebruiken voor de bescherming van uzelf.
 7. Alleenwerker-apparaten – Satelliet
  U erkent en gaat ermee akkoord dat het Satelliet Alleenwerker-apparaat:

  1. niet geleverd wordt met een satellietdata-abonnement
   (Satellietdata-abonnement). Voordat u het Satelliet Alleenwerker-apparaat gebruikt, bent u er verantwoordelijk voor dat u over een actief Satellietdata-abonnement beschikt;
  2. niet over een microfoon of luidspreker beschikken en geen spraakcommunicatiefunctionaliteit hebben;
  3. geen telefoongesprekken kan plaatsen of ontvangen;
  4. onderworpen is aan de dekking in uw regio, die van tijd tot tijd kan veranderen;
  5. vertrouwt op satellieten om berichten te kunnen verzenden en dat het mogelijk is dat op sommige tijdstippen en op bepaalde locaties de satellietdata niet functioneert of dat een van de toepasselijke noodhulpcentra uw bericht niet ontvangt of dat uw verzending wordt vertraagd;
  6. draadloos is en een duidelijke zichtlijn naar de satelliet vereist;
  7. inherent onderworpen is aan transmissie- en ontvangstbeperkingen die worden veroorzaakt door uw locatie, inclusief omstandigheden die de gezichtslijn tussen u en de satelliet belemmeren, de toestand van de satelliet- en grondstations, en de toestand van uw Satelliet Alleenwerker-apparaat;
  8. vertrouwt op onafhankelijke derden, zoals telecommunicatieaanbieders, dienstverleners die de verbindingen exploiteren tussen de verschillende satellietgrondstations, inclusief satellietantennes en ondersteunende apparatuur, en de relevante satellieten of onderling verbonden netwerken;
  9. onderhevig kan zijn aan weersomstandigheden, atmosferische omstandigheden, magnetische interferentie, omgevings- en andere omstandigheden die buiten onze redelijke controle liggen.

F. Sensor-productmodule

 1. Algemeen
  1. De voorwaarden van deze Sensor-productmodule zijn van toepassing op de Sensor-diensten.
  2. In deze overeenkomst betekent:
   1. Sensordiensten betekent het aanbieden van de online Abonnementsdienst, bekend als Sensordiensten.
   2. Sensor-hardware betekent de hardware-producten die vereist zijn om ervoor te zorgen dat u de Sensordiensten kunt ontvangen, zoals beschreven in artikel 4 van deze Sensor-productmodule; en
   3. Sensorproducten betekent de Sensordiensten en de Sensorhardware.
 2. Sensor-diensten
  1. SafetyCulture stelt u gedurende de abonnementsperiode de sensordiensten ter beschikking op een apparaat dat eigendom is van of beheerd wordt door u of uw eindgebruikers.
  2. Indien u ervoor kiest om sensorhardware van SafetyCulture af te nemen, maakt de levering door SafetyCulture van dergelijke sensorhardware geen deel uit van de “Diensten” voor de doeleinden van deze overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot, voor de doeleinden van eventuele garanties of vrijwaringen die door SafetyCulture in verband met de diensten in de algemene voorwaarden worden verstrekt.
 3. Proefdiensten
  SafetyCulture kan aanbieden om u bepaalde sensorproducten, al dan niet tegen betaling, te leveren samen met toegang tot pre-release- en bètaproducten (Proefdiensten). Indien SafetyCulture u gratis proefdiensten aanbiedt, vormen deze proefdiensten kosteloze diensten in overeenstemming met paragraaf (4) van de algemene voorwaarden, en elk gebruik van de proefdiensten na de door SafetyCulture aangegeven periode (Proefperiode) zijn onderworpen aan SafetyCulture’s standaardvergoedingen voor de relevante proefdiensten. Indien SafetyCulture u kosten in rekening brengt voor proefdiensten, worden die kosten uiteengezet in de toepasselijke bestelling.
 4. Sensorhardware
  Om de Sensordiensten te kunnen gebruiken, moet u Sensorhardware aanschaffen en installeren en, naar eigen keuze, een gateway die communiceert met de sensorapparatuur en de Abonnementsdiensten.
 5. Sensorhardware geleverd door SafetyCulture
  U kunt ervoor kiezen om sensorhardware van SafetyCulture aan te schaffen door een bestelling te plaatsen voor de levering van de betreffende sensorhardware. Indien u een Bestelling plaatst voor de levering van Sensorhardware, zijn de voorwaarden van dit artikel 5 op een dergelijke Bestelling van toepassing.

  1. Kosten. De kosten voor sensorhardware worden vooraf betaald bij het plaatsen van uw bestelling.
  2. Verzendkosten. Naast de bij de bestelling voor de betreffende sensorhardware verschuldigde kosten, dient u de afzonderlijk te factureren verzendkosten, zonder toeslag, te betalen aan SafetyCulture op basis van de door SafetyCulture gemaakte kosten voor verzending van de sensorhardware naar de door u aangewezen locaties. Om twijfel te voorkomen: dit kan de kosten van verzending van de fabrikant naar SafetyCulture omvatten.
  3. Eigendomsrecht en risico. Het eigendomsrecht op de sensorhardware gaat pas op u over wanneer SafetyCulture de volledige betaling voor de sensorhardware heeft ontvangen. Indien SafetyCulture geen betaling voor de sensorhardware ontvangt, gaat het eigendomsrecht van de sensorhardware niet op u over. Het eigendomsrecht op de hardware zal nooit op u overgaan indien u de sensorapparatuur, indien van toepassing, op afbetaling betaalt.

   Het risico van de sensorhardware gaat op u over wanneer SafetyCulture de sensorhardware op de door u aangewezen locatie of bij uw expediteur aflevert. Zodra het risico voor de sensorhardware is overgegaan, bent u als enige verantwoordelijk voor de sensorhardware.

  4. Beoordeling en aanvaarding
   1. Binnen 5 werkdagen nadat de sensorhardware door SafetyCulture is afgeleverd op de door u aangewezen locatie of bij uw expediteur, mag u inspecties en tests uitvoeren op de sensorhardware om te bepalen of deze functioneert in overeenstemming met de toepasselijke specificaties die SafetyCulture (of de desbetreffende fabrikant) verstrekt (Specificaties), en u moet ofwel:
    1. SafetyCulture ervan in kennis stellen dat de sensorhardware functioneert in overeenstemming met de specificaties en dat u de sensorhardware aanvaardt; ofwel
    2. SafetyCulture ervan in kennis stellen dat de sensorhardware niet in overeenstemming met de specificaties functioneert.
   2. Als u SafetyCulture niet overeenkomstig artikel 5(d)(i) van deze sensorproductmodule op de hoogte stelt binnen 5 werkdagen nadat de sensorhardware door SafetyCulture is afgeleverd op de door u aangewezen locatie of bij uw expediteur, of u gebruikt de Sensorhardware in een niet-test-, live- of productieomgeving voordat een dergelijke kennisgeving is gedaan, wordt u geacht de Sensorhardware te hebben geaccepteerd.
   3. Indien u SafetyCulture overeenkomstig artikel 5(d)(i)(2) van deze Sensorproductmodule in kennis stelt en SafetyCulture ervan overtuigd is dat de Sensorhardware niet aan de specificaties voldoet, dan zal SafetyCulture vervangende Sensorhardware organiseren, mits het falen van de Sensorhardware niet geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door uw:
    1. onjuiste installatie van de sensorhardware;
    2. misbruik van de sensorhardware in strijd met de specificaties;
    3. gebruik van de hardware door een persoon die niet is opgeleid om de sensorhardware te gebruiken; en/of
    4. opzettelijk knoeien met of beschadigen van de sensorhardware.
   4. SafetyCulture behoudt zich het recht voor u extra kosten in rekening te brengen indien SafetyCulture of de fabrikant vaststelt dat geretourneerde sensorhardware overeenkomstig de specificaties functioneert, waarbij het kan gaan om redelijke administratie- en verzendkosten.
  5. Garantie
   1. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om een garantieclaim voor de sensorhardware te vergemakkelijken en zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om alle garanties van de fabrikant van door SafetyCulture geleverde sensorhardware aan u door te geven. U erkent en stemt ermee in dat SafetyCulture niet de fabrikant van de sensorhardware is en dat SafetyCulture niet aansprakelijk is voor de garantie van de fabrikant. Indien u een garantieclaim tegen de fabrikant wenst in te dienen, zal SafetyCulture commercieel redelijke inspanningen leveren om u bij te staan bij het indienen van een dergelijke claim.
   2. Indien u de sensorhardware vooraf betaalt en wij de volledige betaling voor de sensorhardware hebben ontvangen, komt u in aanmerking voor garantie gedurende een periode van twee (2) jaar nadat u de sensorhardware hebt ontvangen.
   3. Indien u de Sensorhardware op afbetaling betaalt, komt u in aanmerking voor een garantie voor de Sensorhardware gedurende de Abonnementstermijn die in de Bestelling is vermeld.
   4. Indien u in Australië woont en een “consument” bent in de zin van de Australische Consumentenwetgeving, dan zijn de bepalingen in artikel (15)(b) van de Algemene voorwaarden van toepassing.
 6. Installatie van de hardware
  1. U moet zich houden aan de specificaties en alle installatie-instructies die SafetyCulture u verstrekt wanneer u de sensorhardware installeert. SafetyCulture is niet aansprakelijk voor verlies of schade aan u of aan de sensorhardware als gevolg van het niet installeren van de sensorhardware in overeenstemming met de specificaties of de desbetreffende installatie-instructies.
  2. U bent verantwoordelijk voor:
   1. het waarborgen dat uw systemen en faciliteiten compatibel zijn met de sensorhardware en voldoen aan de minimumvereisten die in de specificaties zijn opgenomen;
   2. het aanbrengen van wijzigingen in uw systemen die nodig zijn om de sensorhardware te installeren;
   3. het eventuele kalibreren van de sensorhardware hetgeen vereist is om de sensorhardware met uw systemen te integreren en voor het eventuele verdere gebruik van de sensordiensten; en
   4. het waarborgen dat de sensorhardware te allen tijde van voldoende stroom wordt voorzien of wordt opgeladen. SafetyCulture kan via de sensordiensten melden dat de batterij van de sensorhardware bijna leeg is, maar u bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van uw eigen controles om ervoor te zorgen dat de sensorhardware naar behoren van stroom wordt voorzien of wordt opgeladen.
 7. Gegevens en privacy
  1. Alle informatie, inzichten, statistieken, metingen of rapporten (Sensorgegevens) die geproduceerd of gegenereerd worden door de Sensorproducten zijn eigendom van SafetyCulture. Door uw gebruik van de Sensorproducten wordt u geen enkel (eigendoms)recht, titel of belang in de Sensorgegevens verleend of overgedragen, behalve zoals uiteengezet in dit artikel 7 van deze Sensorproductmodule.
  2. SafetyCulture verleent u een beperkte licentie om de sensorgegevens te kopiëren, over te dragen, op te slaan, te analyseren en er een back-up van te maken of er anderszins toegang toe te hebben, gedurende de abonnementsperiode of proefperiode (naargelang wat van toepassing is) voor de sensordiensten, uitsluitend voor u om:
   1. problemen met uw apparatuur, systemen of procedures te analyseren en te diagnosticeren;
   2. rapporten op te stellen op basis van analyses die door of op de sensorproducten zijn uitgevoerd; en
   3. de sensorproducten te gebruiken.
  3. Tijdens een abonnementsperiode of proefperiode geeft u SafetyCulture toestemming, ook namens uw werknemers, agenten en aannemers, om foto’s en video’s te maken van de sensorproducten op uw terrein, voor gebruik in casestudies van SafetyCulture en in overeenstemming met het privacybeleid van SafetyCulture.
 8. Disclaimer voor sensorproducten
  U erkent en stemt ermee in dat:

  1. u als enige verantwoordelijk bent voor uw gebruik van de sensorproducten;
  2. de sensorproducten niet zijn ontworpen als vervanging voor een nood- of evacuatiewaarschuwingssysteem. U moet uw eigen beleid en procedures hebben om met een noodsituatie of evacuatie om te gaan. De sensorproducten mogen alleen als back-up voor een noodwaarschuwingssysteem worden gebruikt;
  3. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze overeenkomst en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, doet SafetyCulture geen toezeggingen en geeft geen garanties (expliciet of impliciet) met betrekking tot de sensorproducten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, voortvloeiend uit het verloop van de prestaties, het handelsverkeer of het handelsgebruik of tegen verborgen gebreken, en levert de sensorproducten aan u op een “as is”-, “with all faults”- en “as available”-basis en zonder enige verdere garanties van welke aard dan ook. SafetyCulture garandeert niet dat de werking van de sensorproducten ononderbroken of foutloos zal zijn of dat alle defecten zullen worden verholpen; en
  4. voor zover maximaal toegestaan door de wet, sluit SafetyCulture alle aansprakelijkheid uit voor:
   1. een verlies van voorraden, assets of enig ander materiaal dat door de sensorproducten wordt bewaakt; en
   2. defecten, fouten, gebrek aan functionaliteit of geschiktheid (of de afwezigheid of vermindering van een verwacht resultaat, uitkomst of voordeel), ontoegankelijkheid van, onderbreking of uitval met betrekking tot de sensorproducten.

G. Module Enterprise-abonnementdiensten

 1. Algemeen
  1. SafetyCulture zal commercieel redelijke inspanningen leveren om u de in uw bestelling opgegeven diensten te leveren
   (Enterprise-abonnementsdiensten). We kunnen de lijst met Enterprise-abonnementdiensten van tijd tot tijd bijwerken door u hiervan op de hoogte te stellen.
  2. U moet een actueel Enterprise-abonnement hebben om in aanmerking te komen voor de Enterprise-abonnementsdiensten.
  3. De Enterprise-abonnementsdiensten zijn van toepassing op uw gebruik van de kerndiensten (zoals gedefinieerd in de productmodule van SafetyCulture).
  4. De Enterprise-abonnementsdiensten sluiten elke ondersteuning uit voor: (a) Andere diensten dan de kerndiensten; (b) elke versie van de Kerndiensten anders dan de huidige versie die door ons beschikbaar is gesteld; (c) Gebruik van de kerndiensten in combinatie met producten van derden (anders dan die waarvoor de kerndiensten voor ontworpen of geleverd worden); (d) Eventuele wijzigingen aan de kerndiensten uitgevoerd door een andere partij dan SafetyCulture of haar onderaannemers; (e) Gratis diensten; en (f) Gebreken of storingen in de kerndiensten die buiten de redelijke controle van SafetyCulture vallen.
  5. SafetyCulture zal de Enterprise-abonnementsdiensten aan u beschikbaar stellen gedurende de periode zoals opgegeven in uw bestelling en in overeenstemming met eventuele gebruiksbeperkingen die zijn opgegeven in de toepasselijke bestelling, deze module, of anderszins schriftelijk aan u medegedeeld. De Enterprise-abonnementsdiensten die niet gebruikt worden tijdens de periode zoals vermeld in uw bestelling, zullen komen te vervallen en zullen niet kunnen worden overgebracht naar een andere periode.
  6. U stemt ermee in dat uw aankoop van de Enterprise-abonnementsdiensten niet afhankelijk is van de levering van toekomstige functionaliteit of functies, of afhankelijk is van mondelinge of schriftelijke openbare opmerkingen van SafetyCulturemet betrekking tot toekomstige functionaliteit of functies.
 2. Enterprise-abonnementsdiensten

Technische hulp 24/7

Succesteam

 

 

Rol

Verantwoordelijkheden

Accountmanager

Eerste aanspreekpunt en uw champion bij SafetyCulture.

Onboardingsmanager van de klant

Bieden u ondersteuning om een succesvolle onboarding en implementatie van de kerndiensten mogelijk te maken.

Manager klantensuccess

Biedt ondersteuning na de onboarding.

Zorgen ervoor dat de kerndiensten de gewenste klantresultaten opleveren.

Coördineert interne middelen om u te ondersteunen met een focus op activering en gebruik.

Technicus klantenuccess

Technische expert die ondersteuning biedt voor complexe workflows en integraties van de kerndiensten met de producten van derden.

 • 8 uur per dag, maandag tot vrijdag2
 • Telefonische ondersteuning en via e-mail beschikbaar
 • Elke vermelde contactpersoon kan contact opnemen met het Succes Team (3

Prioriteitsondersteuning

Alle ondersteuningsverzoeken die zijn ingediend door uw vermelde contactpersonen3 krijgen een prioriteitsstatus-ID toegewezen in de wachtrij die wordt afgehandeld door ons klantenserviceteam en zullen prioriteit krijgen boven andere verzoeken.

 

1 24/7 Technische ondersteuning: Verzoeken worden afgehandeld door ons klantenserviceteam. Aanvragen kunnen door elke eindgebruiker in uw klantaccount worden gedaan. Op werkdagen is het Customer Support Team bereikbaar via livechat vanuit de mobiele app en het online webplatform, of per e-mail en telefoon. Ondersteuning op werkdagen is beschikbaar in overeenstemming met de ondersteuningstijden die zijn aangegeven op onze website (https://safetyculture.com/nl/neem-contact-op/); momenteel van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur voor de volgende tijdzones: Central Time (UTC-6), West-Europa (UTC+0) en Australian Eastern Standard Time (UTC+10). In het weekend is het Customer Support Team per e-mail bereikbaar. Weekendondersteuning is elke ondersteuning buiten de ondersteuningstijden die op onze website zijn gespecificeerd (momenteel 17:00 uur vrijdag Central Time (UTC-6) tot 9:00 uur maandag Australian Eastern Standard Time (UTC+10)). In het weekend is er geen ondersteuning beschikbaar voor integraties met producten van derden, sandbox-omgevingen, analyses of andere verzoeken waarvoor input van onze product- of engineeringteams nodig is, tenzij minimaal twee (2) weken van tevoren aangevraagd en overeengekomen met SafetyCulture. Ondersteuning is beschikbaar in het Engels.

2 Succesteam: Het Succesteam zal beschikbaar zijn voor uw vermelde contacten op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur voor de volgende tijdzones: Central Time (UTC-6), West-Europa (UTC+0) en Australian Eastern Standard Time (UTC+10). Uw verzoeken aan het Success Team zullen worden behandeld door teamleden in onze kantoren in Kansas City, Manchester of Sydney en aan u toegewezen worden op basis van uw locatie. Beschikbaarheid wordt bepaald door de tijdzone die van toepassing is op uw toegewezen Success Team.

3 Vermelde contactpersonen: verzoeken aan het Succesteam moeten worden ingediend door een beheerder(s) die in uw klantaccount vermeld wordt. Het Success Team is telefonisch of per e-mail bereikbaar. De contactgegevens voor uw Success Team zullen schriftelijk aan u worden verstrekt op of na de datum waarop
SafetyCulture uw bestelling voor de Enterprise-abonnementsdiensten accepteert.