SafetyCulture algemene voorwaarden

Met ingang van 15 december 2022 hebben we onze bestaande algemene voorwaarden bijgewerkt. We hebben een paragraaf met veelgestelde vragen aangemaakt die u hierkunt lezen. Bedankt dat u deel blijft uitmaken van de SafetyCulture-familie.

1. Uw acceptatie

Bedankt voor uw gebruik van de producten en diensten van SafetyCulture.

 • Deze overeenkomst (Overeenkomst) is van toepassing op alle producten en diensten van SafetyCulture (Diensten) aan u verstrekt via deSafetyCulture-websites op safetyculture.com, safetycuture.com.au of safetyculture.io (Site), online applicatiesuite (SafetyCulture-platform) of die SafetyCulture op een andere manier aan u verstrekt of toegankelijk maakt voor u, en de licenties (zijnde de genoemde individuele gebruikers van de Diensten) die u nomineert (Eindgebruikers). Deze overeenkomst is niet van toepassing als u een schriftelijke overeenkomst laat uitvoeren door SafetyCulture voor de levering van de diensten, in welk geval een dergelijke overeenkomst uw gebruik van de diensten zal regelen.
 • Deze overeenkomst is tussen de SafetyCulture entiteit die de diensten die u gebruikt of waartoe u toegang heeft, die u bezit of exploiteert (hier weergegeven) (SafetyCulture) en de persoon of entiteit die akkoord gaat met deze voorwaarden (you).
 • U garandeert dat u ouder bent dan achttien jaar en het gezag en de bevoegdheid heeft om uw verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst uit te voeren. Als u deze overeenkomst namens uw bedrijf aangaat, dan betekent “u” in de rest van deze overeenkomst uw bedrijf,
  en u garandeert dat u naar behoren bevoegd bent om uw bedrijf aan deze overeenkomst te binden.
 • U gaat akkoord met de voorwaarden van deze overeenkomst wanneer u een bestelling plaatst, een account aanmaakt op de website of het SafetyCulture-platform of op de knop “Ik ga akkoord” klikt, die aan u zal worden getoond op het moment dat u uw bestelling plaatst. Als u niet akkoord gaat met deze overeenkomst, dan moet u niet op de knop “Ik ga akkoord” klikken en het gebruik van de Diensten stopzetten en het product verwijderen. Deze overeenkomst wordt bindend op de datum dat SafetyCulture uw bestelling accepteert of de Diensten voor het eerst aan u beschikbaar stelt, afhankelijk van welke datum eerder is (Ingangsdatum).

2. Toepassingsgebied

 • Deze overeenkomst bestaat uit:
  • de voorwaarden gespecificeerd in het relevante bestelformulier ingevuld overeenkomstig paragraaf (12) (Bestelling);
  • deze voorwaarden (Algemene voorwaarden);
  • de voorwaarden die van toepassing zijn op elke dienst zoals beschreven in de product- en dienstenmodules in Deel B van deze overeenkomst (Product- en Dienstenmodules); en
  • het Privacybeleid, Beleid voor acceptabel gebruiky, Algemene voorwaarden van de site,en alle andere SafetyCulture-beleidsregels en -bijlagen die op de website zijn geplaatst of of het SafetyCulture-platform, die elk van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd (SafetyCulture Beleidsregels ).
 • Als een van de voorwaarden vermeld in deze paragraaf (2)(a) tegenstrijdig is, heeft de eerst vermelde voorwaarde voorrang voor zover er sprake is van inconsistentie.

3. Diensten

 • De diensten omvatten:
  • alle diensten, technologieën, gegevens, informatie, programma’s, materialen en andere inhoud die SafetyCulture voor u toegankelijk maakt via de website of het SafetyCulture-platform, inclusief op een desktop, mobiele telefoon of handheld apparaat (Apparaat) dat het eigendom is van of wordt beheerd door u of uw eindgebruikers (Abonnementsdiensten Dienstverlening); en
  • alle andere diensten die SafetyCulture anderszins aan u levert, maar exclusief:
  • gegevens, informatie, sjablonen, inhoud, code, video, afbeeldingen of ander materialen of informatie, van welk type dan ook, dat u uploadt naar het SafetyCulture-platform, of anderszins verstrekt aan SafetyCulture in verband met de diensten (Uw data);
  • Uw wijzigingen (zoals gedefinieerd in paragraaf (8)(a));
  • gedeeld materialen gemaakt door u, SafetyCulture, of door andere gebruikers van de diensten die zijn gepubliceerd of toegankelijk zijn gemaakt via de website en het SafetyCulture-platform, inclusief in de “Openbare bibliotheek” (Gedeeld materiaal);
  • Sensor-hardware geleverd door SafetyCulture in overeenstemming met de Sensor-productmodule; en
  • alle connector(en) die zijn gebouwd of aangepast door een partij, anders dan SafetyCulture of haar onderaannemers.
 • SafetyCulture behoudt zich het recht voor om, van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken, wijzigingen aan te brengen in de abonnementsdiensten, inclusief de functionaliteit, prestaties, gebruikersinterface, bruikbaarheid en de dienstbeschrijving die op de website gepubliceerd is of die SafetyCulture u biedt (Dienst Beschrijving), en u gaat ermee akkoord dat deze overeenkomst van toepassing is op alle wijzigingen of updates van de Abonnementsdiensten. SafetyCulture zal u op de hoogte stellen van elke wijziging in de abonnementsdiensten (anders dan de gratis diensten) waardoor de functionaliteit of kenmerken op significante wijze verminderd worden, of als er een dienst stopgezet wordt die niet vervangen wordt door een wezenlijk gelijkwaardige functie of kenmerk. Als SafetyCulture u op de hoogte heeft gesteld krachtens paragraaf 3(b), dan kunt u de betrokken dienst beëindigen door SafetyCulture hiervan op de hoogte te stellen, binnen 30 dagen na de datum van een dergelijke kennisgeving. SafetyCulture zal alle vooruitbetaalde, ongebruikte licentiekosten terugbetalen met betrekking tot de beëindigde abonnementsdiensten. Niets in deze paragraaf 3(b) weerhoudt SafetyCulture om een dienst stop te zetten of om wijzigingen aan te brengen zoals vereist volgens de toepasselijke wetgeving, of om een materieel veiligheidsrisico aan te pakken of een aanzienlijke economische of technische last vermijden.
 • SafetyCulture zal de abonnementsdiensten uitsluitend aan u en uw eindgebruikers beschikbaar stellen voor uw interne bedrijfsvoering tijdens de abonnementsperiode gespecificeerd in uw bestelling (Abonnementstermijn) en in overeenstemming met eventuele gebruiksbeperkingen die zijn gespecificeerd in de toepasselijke bestelling en releveante product- en dienstenmodule.
 • Tenzij wettelijk of anderszins uitdrukkelijk toegestaan in deze overeenkomst, mag u niet (noch mag u derden daartoe machtigen):
  • de abonnementsdiensten verhuren, leasen, distribueren, in licentie geven, in sub-licentie geven, verkopen, overdragen, toewijzen, distribueren of anderszins toegang verlenen aan een derde partij;
  • noch de abonnementsdiensten of disclaimers reproduceren, wijzigen, aanpassen of afgeleide werken maken, of andere juridische kennisgevingen in de abonnementsdiensten verwijderen of saboteren;
  • noch reverse engineering toepassen op de abonnementsdiensten, noch deze demonteren, decompileren, overdragen, uitwisselen of vertalen of anderszins proberen de broncode of API te verkrijgen of af te leiden;
  • noch de abonnementsdiensten opnemen in een dienst die u aan derden levert; of
  • de abonnementsdiensten gebruiken om diensten te verlenen, of om een dienst te creëren die concurreert met de abonnementsdiensten.
 • U moet SafetyCulture onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van enige schending van de bovenstaande gebruiksvoorwaarden.
 • U bent er als enige verantwoordelijk voor om ervoor te zorgen dat uw apparaten en systemen compatibel zijn met de abonnementsdiensten en voldoen aan alle minimumvereisten die zijn opgegeven op de website.

4. Gratis diensten

SafetyCulture kan u bepaalde diensten gratis aanbieden, waaronder gratis accounts, producten van derden, een proefgebruik en toegang tot pre-release- en bètaproducten (Gratis diensten). Uw gebruik van de gratis diensten is onderworpen aan eventuele aanvullende voorwaarden die SafetyCulture van tijd tot ijd opgeeft, en is alleen toegestaan voor de periode zoals is aangegeven door SafetyCulture of, als een dergelijke periode niet is vastgesteld, voor een periode van 30 dagen. SafetyCulture kan uw recht om gratis diensten te gebruiken op elk moment, naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook beëindigen, zonder aansprakelijkheid jegens u.

5. Uw accounts

 • U moet u voor een account aanmelden om toegang te krijgen tot de diensten of om de diensten te ontvangen en om kennisgevingen en informatie van SafetyCulture te ontvangen (Klantaccount).
 • Alle eindgebruikers moeten een account op naam aanmaken op het SafetyCulture-platform (Eindgebruikersaccount).
 • U kunt een of meer beheerders aanwijzen die ervoor kunnen kiezen om wachtwoordbeveiligde rechten te hebben voor toegang tot beheerdersaccount(s) (Beheerderaccount(s)) om de abonnementsdiensten en de eindgebruikersaccounts te beheren.
 • U bent verantwoordelijk voor alle acties ondernomen met behulp van uw klantaccount, alle eindgebruikersaccounts en beheerdersaccounts onder uw klantaccount (samen Uw accounts). Uw verantwoordelijkheden omvatten:
  • het handhaven van de vertrouwelijkheid van de wachtwoorden die aan al uw accounts zijn gekoppeld;
  • ervoor zorgen dat alleen de door u bevoegde personen toegang hebben tot uw accounts; en
  • ervoor zorgen dat alle activiteiten die plaatsvinden in verband met uw accounts voldoen aan de bepalingen van deze overeenkomst.

6. Intellectuele eigendomsrechten

 • SafetyCulture en haar licentiegevers hebben en behouden alle rechten, titels en belangen, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, handels- of dienstmerken, ontwerpen, patenten, rechten op circuitlay-outs, domeinnamen en handelsnamen (Intellectuele eigendomsrechten) van en in verband met de diensten, waar ook ter wereld.
 • U en uw licentiegevers behouden het eigendom van alle rechten op uw gegevens, inclusief de intellectuele eigendomsrechten.
 • U verleent aan SafetyCulture, of moet de toekenning aan SafetyCulture verkrijgen van, een niet-exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke, royaltyvrije licentie (inclusief het recht op sub-licentie) om de intellectuele eigendomsrechten op uw gegevens te gebruiken en te ontwikkelen voor zover vereist om:
  • SafetyCulture in staat te stellen haar rechten uit te oefenen en haar verplichtingen na te komen met betrekking tot deze overeenkomst, met inbegrip van het leveren of ondersteunen van de diensten, en om u andere goederen of diensten (inclusief andere producten) aan te bieden; en
  • geaggregeerde datasets, rapporten en analyses te genereren met betrekking tot technische gegevens over het gebruik van de abonnementsdiensten door de klanten in een vorm die geanonimiseerd is waardoor u of een persoon niet geïdentificeerd kan worden (Geaggregeerde gegevens). U erkent en gaat ermee akkoord dat SafetyCulture alle intellectuele eigendomsrechten op geaggregeerde gegevens zal bezitten.
 • SafetyCulture kan de geaggregeerde gegevens gebruiken om de diensten te analyseren, verbeteren, ondersteunen en exploiteren en voor gerelateerde interne zakelijke doeleinden.

7. Integratie met producten van derden

 • U kunt er naar eigen goeddunken voor kiezen om de diensten te integreren met producten of diensten van derden (Producten van derden). Als u ervoor kiest om producten van derden te gebruiken in verband met de diensten, dan kan SafetyCulture dergelijke derden toegang verlenen tot of gebruik laten maken van uw gegevens voor zover dit nodig is voor de samenwerking van de diensten met het product van een de derde partij. Uw gebruik van een product van derden is onderworpen aan de toepasselijke overeenkomst tussen u en de relevante derde partij. SafetyCulture is niet verantwoordelijk voor de toegang tot of het gebruik van uw gegevens door dergelijke externe leveranciers. SAFETYCULTURE WIJST ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR PRODUCTEN VAN DERDEN EN VOOR HANDELINGEN OF NALATIGHEDEN VAN EXTERNE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN VAN DERDEN.
 • SafetyCulture kan u toegang verlenen tot connector(en) om de samenwerking tussen onze diensten met door u gebruikte producten van derden te vergemakkelijken. Uw gebruik van dergelijke connector(en) is onderworpen aan eventuele aanvullende voorwaarden die SafetyCulture van tijd tot tijd specificeert. Op voorwaarde dat u SafetyCulture onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stelt van een fout met betrekking tot het functioneren van connector/en, zal SafetyCulture commercieel redelijke inspanningen leveren om de fout met dergelijke connector(en) binnen een redelijke termijn op te lossen. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat SafetyCulture niet aansprakelijk of verantwoordelijk is voor de functionaliteit, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit of prestaties van producten van derden of de interoperabiliteit van dergelijke producten van derden met de diensten (een verbinding met een product van derden kan niet meer beschikbaar zijn of niet meer goed functioneren als gevolg van wijzigingen die zijn aangebracht door de derde partij). Alle ondersteuning en onderhoud voor een product van derden zal worden geleverd door de relevante externe leverancier (en niet door SafetyCulture). Om twijfel te voorkomen, SafetyCulture is niet verantwoordelijk voor connector/en die zijn gebouwd door een andere partij dan SafetyCulture of diens onderaannemers.

8. Uw gegevens en uw wijzigingen

 • Voor zover is toegestaan door de functionaliteit die door een abonnementsdienst geleverd wordt, kan een sjabloon, training of workflow voor incidenten in de abonnementsdiensten gewijzigd worden om aanpassingen en extra functies van een sjabloon, training of workflow voor incidenten te ontwikkelen (Uw wijzigingen).
 • Als u ervoor kiest om uw gegevens of uw wijzigingen openbaar te delen met SafetyCulture of andere gebruikers via de functionaliteit die wordt geboden door de abonnementsdiensten (Uw gedeelde materialen), u verleent SafetyCulture en elke andere gebruiker die uw gedeelde materialen downloadt, een niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije licentie (inclusief het recht op sub-licentie) voor het gebruiken, ontwikkelen, wijzigen, opnieuw formatteren, publiceren, distribueren aan derden en uitoefenen van andere intellectuele eigendomsrechten die u heeft op uw gedeelde materialen.
 • U garandeert dat uw gegevens en uw wijzigingen (inclusief uw gedeelde materialen):
  • niet onwettig, lasterlijk, beledigend, obsceen, schadelijk, van slechte smaak of ongepast zijn;
  • voldoen aan het SafetyCulture-beleid, inclusief het Beleid voor aanvaardbaar gebruik;
  • niet onjuist, misleidend of onnauwkeurig zijn;
  • geen inbreuk maken op de rechten van derden (inclusief intellectuele eigendomsrechten);
  • alle toepasselijke wetten naleven; en
  • niet besmet zijn met virussen of andere kwaadaardige computercodes, bestanden of programma’s.
  U erkent en gaat ermee akkoord dat SafetyCulture uw gegevens of uw wijzigingen kan verwijderen, wissen of wijzigen (inclusief uw gedeelde materialen) van de abonnementsdiensten, website en het SafetyCulture-platform als we vermoeden (te goeder trouw handelend) dat een van de garanties uiteengezet in paragraaf 8(c)(i) tot 8(c)(vi) onwaar is of waarschijnlijk onwaar zal zijn.
 • U erkent en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor het maken en onderhouden van back-ups van Uw Gegevens en Uw Wijzigingen.
 • U moet SafetyCulture en haar gelieerde ondernemingen, dienstverleners, functionarissen, werknemers, aannemers en klanten schadeloosstellen, (Degenen die gevrijwaard zijn) verdedigen en vrijwaren van en tegen alle vorderingen, kosten, schade, verliezen, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief juridische kosten) die voortvloeien uit of in verband staan met een vordering die is ingediend tegen degenen die door een derde zijn gevrijwaard met betrekking tot uw gegevens of uw wijzigingen (inclusief uw gedeelde materialen), inclusief maar niet beperkt tot vorderingen met betrekking tot schendingen van de wet of de rechten van een derde partij (inclusief intellectuele eigendomsrechten), of verklaringen of garanties die u maakt met betrekking tot uw gegevens, uw wijzigingen of de Diensten. SafetyCulture stemt ermee in om: (i) u onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van een dergelijk vordering; (ii) het exclusieve recht om het onderzoek, de verdediging of de schikking van een dergelijke vordering te beheren en te leiden; en (iii) alle redelijkerwijs noodzakelijke medewerking van SafetyCulture op uw kosten te verlenen.

9. Gedeeld materiaal downloaden

Als u gedeeld materiaal downloadt, voor zover wettelijk is toegestaan:
 • uw gebruik van gedeeld materiaal is op eigen risico;
 • SafetyCulture sluit alle aansprakelijkheid jegens u en enige derde partij uit met betrekking tot uw gebruik van gedeeld materiaal; en
 • het is uw verantwoordelijkheid om te oordelen (en indien nodig professioneel advies in te winnen) over de geschiktheid van gedeeld materiaal voor uw doeleinden en over eventuele aanpassingen die nodig zijn om aan die doeleinden te voldoen.

10. Vertrouwelijkheid

 • In deze overeenkomst betekent Vertrouwelijk Informatie van een partij informatie van vertrouwelijke aard, inclusief informatie over het bedrijf, activiteiten, strategie, administratie, technologie, zaken, klanten, cliënten, werknemers, aannemers of leveranciers, maar omvat niet gedeeld materiaal of andere informatie zich in het publieke domein bevindt, anders dan door een vertrouwensbreuk.
 • Elke partij (Ontvanger) moet de vertrouwelijkheid behouden en geen vertrouwelijke informatie van derden openbaar maken, behalve wanneer een ontvanger dergelijke vertrouwelijke informatie mag vrijgeven
  • aan:
   1. een derde partij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de ander partij; en
   2. de ontvanger, of gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen van de ontvanger, functionarissen, agenten, professionele adviseurs, werknemers, aannemers, onderaannemers, auditors en verzekeraars; en
   op voorwaarde dat dergelijke ontvangers onderworpen zijn aan vertrouwelijkheidsverplichtingen die niet minder streng zijn dan onder deze overeenkomst met betrekking tot die vertrouwelijke Informatie; en
  • wanneer de ontvanger wettelijk verplicht is dit te doen door een overheid of een overheids-, administratieve, regelgevende, fiscale of gerechtelijke instantie, afdeling, commissie, autoriteit, rechtbank of agentschap, en op voorwaarde dat het eerst commercieel redelijke inspanningen levert om de andere partij voorafgaand aan de openbaarmaking, schriftelijk op de hoogte te stellen, indien wettelijk toegestaan.
 • Elke partij mag alleen vertrouwelijke informatie van de andere partij gebruiken voor het doel waarvoor het in verband met deze overeenkomst bekendgemaakt is.

11. Privacy

 • In deze paragraaf heeft persoonlijke informatie de betekenis die wordt gegeven onder de Privacy Act 1988 (Cth), of de betekenis die wordt gegeven aan een vergelijkbare term onder andere toepasselijke privacy- of gegevensbeschermingswetten die wordt gebruikt om informatie met betrekking tot een persoon te beschrijven.
 • SafetyCulture zal redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie in uw data beveiligd is tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking en zal alle persoonlijke informatie die van en over u is verzameld behandelen in overeenstemming met het SafetyCulture Privacybeleid.
 • U moet voldoen aan alle toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetten en u bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat u alle individuele vereiste toestemmingen heeft verkregen die SafetyCulture nodig heeft om de diensten te leveren met betrekking tot alle persoonlijke informatie in uw data, alsmede die van uw eindgebruikers.
 • Waar (i) de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG) en/of (ii) de wetten van andere provincies en staten die substantieel vergelijkbare concepten en juridische principes creëren en reguleren als vervat in de AVG op al uw gegevens van toepassing zijn, dan zullen de voorwaarden van Bijlage 1 (Naleving van gegevensbescherming) en Bijlage 2 (Gegevensverwerkingsovereenkomst) van toepassing zijn.
 • Waar de Privacy Act 1988 (Cth) van toepassing is op uw data, dan zijn de voorwaarden van Bijlage 3 van toepassing.
 • Daarbuiten en zoals uitdrukkelijk vermeld in dit paragraaf (11), erkent u dat:
  • de diensten niet bedoeld zijn om te voldoen aan de vereisten van wetten of normen die op u van toepassing kunnen zijn met betrekking tot uw data, inclusief maar niet beperkt tot de Health Insurance Portability and Accountability Act 1996, de normen inzake de beveiliging van de betaalkaartindustrie, of enige andere wet of standaard die van toepassing is op de behandeling, opslag, verwerking, overdracht, beveiliging of locatie van uw data in gelijk welk rechtsgebied; en
  • het is uw verantwoordelijkheid om uzelf ervan te vergewissen dat uw gebruik van de diensten u in staat stelt om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen die op u van toepassing zijn met betrekking tot uw data, en SafetyCulture wijst alle aansprakelijkheid af voor het niet-naleving van dergelijke wetten of standaarden die voortvloeien uit uw gebruik van de diensten.

12. Bestellingen

Om de diensten te gebruiken, moet u een bestelling afronden ofwel door:
 • het invullen van de online bestelformulier (Online bestelling) op de website die details bevat van:
  • de diensten die worden besteld;
  • de toepasselijke kosten (Kosten);
  • het aantal betaalde eindgebruikersaccounts die deel zullen uitmaken van uw organisatie met betrekking tot abonnementsdiensten (indien van toepassing);
  • de abonnementsperiode die van toepassing is op alle abonnementsdiensten;
  • de toepasselijke factuurgegevens en de valuta waarin u zult worden gefactureerd; en
  • indien van toepassing, de details van eventuele sensorproducten of andere producten die in de toekomst door SafetyCulture beschikbaar zullen worden gesteld en die u wenst te bestellen; of
 • een papieren offerte of bestelformulier opmaken (Offerte/Bestel formulier) verstrekt door SafetyCulture waarin de relevante informatie in paragraaf (12)(a) wordt uiteengezet.

13. Facturering en betaling

 • U dient alle kosten voor de diensten te betalen in overeenstemming met de tarieven en valuta die zijn uiteengezet in de toepasselijke bestelling(en). Behalve waar uitdrukkelijk bepaald in deze overeenkomst, zijn alle kosten niet-restitueerbaar, niet-opzegbaar en niet- crediteerbaar.
 • De kosten worden als volgt in rekening gebracht in overeenstemming met de bestelling:
  • voor abonnementsdiensten moet u een van de volgende betalingscyclus kiezen:
   1. een maandabonnement, in welk geval de toepasselijke kosten maandelijks vooraf in rekening worden gebracht; of
   2. een jaarabonnement , in welk geval de toepasselijke kosten jaarlijks vooraf in rekening worden gebracht; of
  • voor andere diensten dan abonnementsdiensten worden de toepasselijke kosten in rekening gebracht in overeenstemming met de betalingsmijlpalen gespecificeerd in uw bestelling, of als er geen specifieke mijlpalen vermeld worden, vooraf bij het indienen van de betreffende bestelling. Andere diensten dan de abonnementsdiensten kunnen in rekening worden gebracht op basis van ‘vast tarief’ of op basis van ’tijd en materiaal’, zoals gespecificeerd in de relevante Bestelling.
 • Uw bestelling, en alle andere bedragen die verschuldigd zijn aan SafetyCulture worden gefactureerd met behulp van een van de volgende methoden (zoals gespecificeerd in uw bestelling):
  • door automatische incasso van uw creditcard of bankpas (Automatische incasso), in welk geval u SafetyCulture machtigt om u debiteren in de maand voorafgaand aan de aanvang van de jaarlijkse of maandelijkse factureringscyclus (indien van toepassing);
  • door een factuur te verstrekken in overeenstemming met de factureringscyclus of betalingsmijlpalen die zijn gespecificeerd in uw bestelling (Gefactureerde betalingen). U dient elke gefactureerde betaling binnen dertig (30) kalenderdagen na de factuurdatum te betalen; of
  • door dergelijke andere vormen van betaling die SafetyCulture beschikbaar stelt op de website, die onderhevig kunnen zijn aan aanvullende voorwaarden.
 • Als u een factuur of bepaalde kosten betwist die SafetyCulture u heeft gefactureerd (redelijk en te goeder trouw handelend), dan moet u SafetyCulture zonder onredelijke vertraging op de hoogte stellen van het geschil.
 • U bent verantwoordelijk voor alle rechten, douanekosten of belastingen (buiten SafetyCulture’s inkomstenbelasting) die verband houden met de levering van de diensten of de andere goederen of diensten die door SafetyCulture aan u worden geleverd, inclusief eventuele btw of andere toepasselijke omzetbelasting, en alle gerelateerde boetes of rente, en u betaalt SafetyCulture voor de diensten zonder enige belastingaftrek. Als SafetyCulture belastingen moet innen of betalen, zullen de belastingen aan u doorberekend worden. U moet SafetyCulture alle informatie verstrekken die redelijkerwijze door SafetyCulture verzoekt wordt om te kunnen bepalen of SafetyCulture verplicht is om belastingen van u te innen, inclusief uw relevante fiscale nummers.

14. Garanties en beperking van aansprakelijkheid

 • SafetyCulture garandeert dat:
  • Abonnementsdiensten (anders dan de gratis diensten) in alle materiële opzichten in overeenstemming zullen zijn met de toepasselijke dienstbeschrijving voor de duur van de abonnementstermijn; en
  • SafetyCulture zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de introductie van virussen, Trojaanse paarden of soortgelijke schadelijke materialen (Kwaadaardige code) in de abonnementsdiensten te voorkomen. Om twijfel te voorkomen, SafetyCulture is niet verantwoordelijk voor enige schadelijke code die door derden, of door u of uw eindgebruikers geïntroduceerd wordt.
  Op voorwaarde dat u SafetyCulture schriftelijk op de hoogte stelt van eventuele niet-naleving onder dit paragraaf (14) (a), onmiddellijk nadat u zich bewust bent geworden van een dergelijke niet-naleving, zal SafetyCulture commercieel redelijke inspanningen leveren om de niet-naleving binnen een redelijke termijn te corrigeren. Als SafetyCulture de niet-naleving niet verhelpt binnen vijfenveertig (45) dagen na uw schriftelijke kennisgeving, dan kunnen beide partijen de betrokken abonnementsdiensten onmiddellijk eenzijdig beëindigen, en zal SafetyCulture, na de ingangsdatum van de beëindiging, alle vooruitbetaalde, ongebruikte abonnementskosten terugbetalen met betrekking tot de beëindigde abonnementsdiensten.
  DEZE PARAGRAAF (14)(A) STELT UW EXCLUSIEVE RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN VAST, EN DE ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN SAFETYCULTURE, IN VERBAND MET DE GARANTIES IN DEZE PARAGRAAF (14)(A). HET IS MOGELIJK DAT U ANDERE WETTELIJKE RECHTEN HEBT, MAAR DE DUUR VAN DE STATUTAIRE GARANTIES, INDIEN VAN TOEPASSING, IS BEPERKT TOT DE KORTSTE PERIODE DIE WETTELIJK IS TOEGESTAAN.
 • Behalve indien uitdrukkelijk vermeld in deze overeenkomst of wettelijk vereist, worden de diensten en alle andere goederen of diensten die door SafetyCulture aan u worden geleverd, geleverd als “as is”, en geeft SafetyCulture geen enkele verklaring of garantie (expliciet of impliciet) met betrekking tot de diensten of andere goederen of diensten die door SafetyCulture aan u worden geleverd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke impliciete garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, dat de werking van de Services ononderbroken of vrij van fouten zal zijn, of dat alle defecten gecorrigeerd zullen worden.
 • Indien u in Australië woont en een “consument” bent in de zin van de Australische Consumentenwetgeving, dan zijn de bepalingen in paragraaf (2) van Bijlage 3 van toepassing.
 • Voor zover wettelijk toegestaan, is SafetyCulture in geen enkel geval aansprakelijk jegens u of een derde partij in verband met deze overeenkomst, hetzij in contract, onrechtmatige daad, eigen vermogen, statuut of anderszins voor:
  • uw misbruik van de diensten, handelingen of nalatingen door uw personeel;
  • storing of onderbreking van de dienst, of enige schade of verlies, voortvloeiend uit netwerken of websites buiten de controle van SafetyCulture;
  • letsel, schade aan eigendommen of persoonlijk verlies in verband met uw gebruik van de diensten;
  • behoudens paragraaf (11), schending van een wet die van toepassing is op uw zakelijke activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot wetgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk of voedselveiligheid, in verband met uw gebruik van de diensten; of
  • winstderving, inkomstenderving, verlies van verwachte besparingen, verlies van gebruik, verlies of corruptie van gegevens, kosten van vertraging of aanschaf van substitutie of vervangende goederen en diensten, bedrijfsonderbreking, falen van de beveiliging mechanismen, verlies van goodwill en enige andere vorm van indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade of schadevergoeding in de vorm van een boete.
 • Voor zover wettelijk toegestaan, zal de totale aansprakelijkheid van de partij voor vorderingen in verband met deze overeenkomst in geen geval hoger zijn dan de totale kosten die daadwerkelijk door u onder deze overeenkomst zijn betaald gedurende de periode van twaalf maanden onmiddellijk voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid.

15. IP-vrijwaring

 • Onder voorbehoud van paragraaf (15)(c), zal SafetyCulture u verdedigen tegen elke vordering van derden die beweren dat de abonnementsdiensten inbreuk maken op enig auteursrecht of enig patent (een “Vordering“), en SafetyCulture zal u vrijwaren van alle schade en kosten die uiteindelijk worden toegekend door een bevoegde rechtbank of enige schikkingsbedragen schriftelijk overeengekomen door SafetyCulture, op voorwaarde dat u SafetyCulture:
  • een schriftelijke kennisgeving van dergelijke vordering bezorgt;
  • het exclusieve recht geeft om het onderzoek, de verdediging of de schikking van een dergelijke vordering te beheren en te leiden; en
  • alle redelijkerwijs noodzakelijke medewerking en assistentie verleent bij de verdediging en het onderzoek van de vordering op kosten van SafetyCulture.
 • In het geval van een vordering, kan SafetyCulture naar eigen goeddunken:
  • het recht verkrijgen voor uw voortgezette gebruik van de abonnementsdiensten in overeenstemming met deze overeenkomst;
  • de abonnementsdiensten door een vergelijkbare dienst met materieel gelijkwaardige functionaliteit vervangen; of
  • uw bestelling beëindigen met betrekking tot de abonnementsdiensten waarop de vordering betrekking heeft en alle vooruitbetaalde, ongebruikte kosten met betrekking tot de beëindigde abonnementsdiensten terugbetalen.
 • De verplichting tot vrijwaring in deze paragraaf (15) is niet van toepassing voor zover er een vordering ontstaat:
  • in verband met uw gebruik van de gratis diensten;
  • als gevolg van misbruik van de abonnementsdienst of het gebruik van de abonnementsdienst met gegevens van derden (inclusief eventueel gedeeld materiaal), of in combinatie met producten van derden anders dan waarvoor de abonnementsdiensten zijn ontworpen of geleverd;
  • als gevolg van wijziging in de dienst doorgevoerd door een andere partij dan SafetyCulture of haar onderaannemers; of
  • in verband met omstandigheden die vallen onder uw vrijwaringsverplichtingen onder paragraaf (8)(d).
 • DEZE PARAGRAAF (15) STELT UW EXCLUSIEVE RECHTEN EN RECHTSSMIDDELEN VAST, EN DE ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN SAFETYCULTURE, VOOR ENIGE INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN IN VERBAND MET ALLE ABONNEMENTSDIENSTEN.

16. Looptijd en verlenging

 • Deze overeenkomst gaat in op de ingangsdatum en loopt af wanneer alle abonnementsvoorwaarden zijn verlopen, en alle andere bestellingen zijn voltooid, tenzij anderszins beëindigd in overeenstemming met deze overeenkomst (Termijn).
 • Tenzij anders vermeld in de relevante bestelling, elke abonnementstermijn zal automatisch verlengd worden voor een periode gelijk aan de initiële abonnementsperiode tegen de dan geldende tarieven tenzij een van de partijen ervoor kiest om de abonnementstermijn niet te verlengen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij sturen, ten minste 30 dagen voor het verstrijken van de dan lopende abonnementsperiode. In dat geval loopt uw abonnement af aan het einde van de dan lopende abonnementsperiode.

17. Beëindiging en opschorting

 • U kunt uw abonnementsdiensten op elk moment beëindigen door een schriftelijke kennisgeving te sturen of de online procedure te volgen die beschreven is op de website voor het opzeggen van uw abonnementsperiode. Als u ervoor kiest om deze overeenkomst te beëindigen in overeenstemming met deze paragraaf 17(a), dan heeft u geen recht op tegoeden of terugbetalingen als gevolg van een dergelijke beëindiging.
 • Beide partijen kunnen deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen, met inbegrip van bepaalde bestelling(en), onmiddellijk na kennisgeving aan de andere partij indien:
  • de andere partij een wezenlijke inbreuk maakt op deze overeenkomst en de inbreuk niet binnen dertig (30) dagen na schriftelijke kennisgeving van de inbreuk herstelt kan worden; of
  • indien de andere partij haar activiteiten staakt, een bewindvoerder laat aanstellen, een akte van vennootschapsovereenkomst of een andere vorm van bestuur overeenkomt waarbij een of meer van haar schuldeisers betrokken zijn, onderworpen wordt aan een bevel tot liquidatie, failliet wordt verklaard, of dat een vereffenaar of curator wordt aangesteld, of anderszins insolvent wordt of niet in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.
 • SafetyCulture kan de diensten (inclusief al uw accounts) onmiddellijk opschorten, of deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen, inclusief (een) bepaalde bestelling(en), indien:
  • u meer dan twee keer gedurende de termijn in strijd bent met deze overeenkomst, niettegenstaande een herstel van dergelijke schendingen;
  • u gefaald heeft om eventuele vergoedingen binnen zestig (60) dagen na de relevante vervaldatum te betalen;
  • u inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van SafetyCulture; of
  • uw gebruik van de diensten in strijd is met de toepasselijke wetgeving of het SafetyCulture-beleid.
  SafetyCulture zal u op de hoogte stellen van elke opschorting of beëindiging op grond van paragraaf 17(c) (indien praktisch haalbaar).
 • Als SafetyCulture uw gebruik van de diensten opschort op grond van haar rechten onder deze overeenkomst:
  • zal SafetyCulture u tijdens de opschortingsperiode kosten in rekening blijven brengen en zult u alle onbetaalde moeten kosten betalen voordat SafetyCulture de levering van de diensten zal hervatten; en
  • SafetyCulture zal de levering van de diensten pas hervatten nadat u de zaak die de opschorting heeft veroorzaakt, heeft verholpen (naar redelijke tevredenheid van SafetyCulture).

18. Gevolgen van beëindiging

 • Op de datum waarop deze overeenkomst of een bestelling afloopt of wordt beëindigd, dan zal:
  • onder voorbehoud van eventuele verdere toegang tot de abonnementsdiensten verleend door SafetyCulture onder paragraaf (18)(b)(ii), u en uw eindgebruikers alle toegang tot en gebruik van de relevante abonnementsdiensten, uw wijzigingen en alle gedeelde materialen moeten staken;
  • als de overeenkomst of een bestelling door u wordt beëindigd:
   • als gevolg van een schending veroorzaakt door SafetyCulture, dan zal SafetyCulture alle vooruitbetaalde, ongebruikte kosten terugbetalen die betrekking hebben op de beëindigde abonnementsdiensten; of
   • door SafetyCulture als gevolg van uw schending, dan moet u aan SafetyCulture alle openstaande kosten betalen die verschuldigd zijn voor de resterende duur van de abonnementstermijn, welke onmiddellijk opeisbaar zal zijn op het moment van beëindiging;
  • u moet alle software of andere materialen die SafetyCulture aan u heeft verstrekt, of voor u toegankelijk heeft gemaakt om te downloaden, voor gebruik in verband met de diensten (inclusief eventueel gedeelde materiaal) van alle apparaten verwijderen; en
  • u moet alle vertrouwelijke informatie van SafetyCulture die u in uw bezit of beheer heeft, teruggeven, of op verzoek van SafetyCulture, vernietigen en SafetyCulture schriftelijk bevestigen dat u dit gedaan heeft.
 • Binnen dertig (30) dagen na de ingangsdatum van het verstrijken of beëindigen van deze overeenkomst, moet u SafetyCulture laten weten of u uw data wilt behouden of dat u wilt dat het verwijderd zal worden. Als u SafetyCulture laat weten dat u ervoor kiest om uw data te:
  • verwijderen (of als u geen kennisgeving aan SafetyCulture verstrekt), dan zal SafetyCulture uw data verwijderen door de verwijzingen ernaar op de actieve en replicatieservers van SafetyCulture te verwijderen en deze na verloop van tijd te overschrijven; of
  • als u ervoor kiest om uw data te ontvangen dan zal SafetyCulture commercieel redelijke inspanningen leveren om uw data aan u te doen terugkeren, of u toegang te verlenen tot de relevante abonnementsdienst (anders dan een gratis dienst) zodat u toegang krijgt tot uw data gedurende een periode van maximaal 30 dagen na de datum van beëindiging of de afloop van de termijn, op voorwaarde dat u SafetyCulture de dan geldende tarieven voor de toepasselijke abonnementsdiensten voor die periode zal betalen.
 • De volgende bepalingen blijven van kracht na beëindiging of afloop van deze overeenkomst: paragrafen (8)(c), (8)(d), (9), (10), (13), (14), (15), (18), (20) en alle andere paragrafen die naar opzet of betekenis geldig zijn na beëindiging of afloop van deze overeenkomst.

19. Wijzigingen

SafetyCulture kan de voorwaarden van deze overeenkomst van tijd tot tijd bijwerken of wijzigen, inclusief het SafetyCulture-beleid en alle andere documenten waarnaar wordt verwezen (inclusief de dienstbeschrijvingen) om te reageren op wijzigingen in de producten, diensten, zaken of wanneer wettelijk vereist, door u hiervan op de hoogte te stellen. Als een update of wijziging van de voorwaarden van deze overeenkomst uw rechten wezenlijk vermindert, dan kunt u deze overeenkomst beëindigen door SafetyCulture binnen 30 dagen na de datum van de kennisgeving van SafetyCulture, krachtens deze paragraaf, van de beëindiging in kennis te stellen, (waarbij een dergelijke beëindiging van kracht wordt op de datum van uw kennisgeving of de ingangsdatum van de update of wijziging, afhankelijk van wat later is) en SafetyCulture zal alle vooruitbetaalde, ongebruikte abonnementskosten terugbetalen met betrekking tot beëindigde abonnementsdiensten.

20. Algemeen

 • Tenzij anders overeengekomen in uw bestelling, zijn de wetten die van toepassing zijn op deze overeenkomst en de rechtbanken die exclusieve jurisdictie uitoefenen, afhankelijk van de locatie u gevestigd bent
  (zoals hier aangegeven).
 • Als een bepaling van deze overeenkomst ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling beschouwd als weggelaten te zijn, voor zover het ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is en de rest van deze overeenkomst zal geïnterpreteerd worden op een manier die het meeste effect geeft aan de oorspronkelijke bedoeling van deze overeenkomst.
 • Het nalaten van een van beide partijen om enig recht uit te oefenen dat in deze overeenkomst wordt verstrekt, wordt in geen geval beschouwd als een verklaring van afstand van dat recht.
 • Behalve waar een exclusief rechtsmiddel is gespecificeerd in deze overeenkomst, zal de uitoefening door een van beide partijen van enig rechtsmiddel, inclusief beëindiging, geen afbreuk doen aan andere rechtsmiddelen die het kan hebben onder deze overeenkomst, bij wet of anderszins.
 • Behalve met betrekking tot een verplichting om een vergoeding of ander bedrag te betalen, zal geen van beide partijen aansprakelijk zijn voor niet-nakoming of gebrekkige prestatie voor zover veroorzaakt door omstandigheden (bijvoorbeeld een natuurramp, oorlogsdaad of terrorisme, pandemie, oproer, arbeidsomstandigheden, overheidsoptreden, stroomonderbreking, telecommunicatie, data- en internetstoring) die buiten de redelijke controle van de partij lagen (Overmachtsgebeurtenis).
 • Uw gebruik van een website of software die niet door SafetyCulture wordt geleverd om toegang te krijgen tot de diensten of om deze te downloaden, wordt beheerst door de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op die website of software. SafetyCulture is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dergelijke websites of software, inclusief maar niet beperkt tot enige schade aan uw eigendommen, inclusief uw apparaat, of de overdracht van een computervirus of soortgelijke kwaadaardige code, behalve voor zover dergelijke gevolgen veroorzaakt worden door de dienst.
 • Alle kennisgevingen kunnen ofwel op de website of op het SafetyCulture-platform worden geplaatst of schriftelijk (mogelijk per e-mail) aan u worden verzonden naar het adres dat u als laatste heeft doorgegeven aan SafetyCulture. Alle kennisgevingen aan SafetyCulture en alle vragen, zorgen of klachten met betrekking tot de diensten moeten schriftelijk worden ingediend en worden gericht aan:
 • Elke partij stemt ermee in om commercieel redelijke inspanningen te doen om een geschil op te lossen dat voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst met de andere partij, alvorens u uw toevlucht neemt tot een externe procedure voor geschillenbeslechting of gerechtelijke procedures.
 • Deze overeenkomst en alle rechten die hieronder worden verleend, mogen door geen van beide partijen worden overgedragen of toegewezen (toewijzende partij) zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij, behalve:
  • aan een derde partij die deelneemt aan een fusie met of de overname van de overdragende partij; of
  • met betrekking tot SafetyCulture, een van de gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen van SafetyCulture.
 • Deze overeenkomst bevat de volledige afspraak tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst. Om twijfel te voorkomen, zijn wederverkopers van de diensten niet bevoegd om de voorwaarden van deze overeenkomst te wijzigen of om namens SafetyCulture verklaringen, toezeggingen of andere wettelijk bindende toezeggingen te doen.
 • Als deze overeenkomst wordt vertaald in een andere taal dan het Engels, is de Engelse tekst leidend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de vertaling.

Bijlage 1 (Naleving van gegevensbescherming)

 • In deze bijlage en in bijlage 2 (Gegevensverwerkingsovereenkomst):
  • Persoonlijke klantgegevens betekent alle persoonlijke gegevens die SafetyCulture (of haar sub-verwerkers), als verwerker in het kader van het leveren van diensten, namens u verwerkt.
  • Data Gegevensbeschermingswetten betekent: (i) de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming; (ii) de Britse gegevensbeschermingswetten; en (iii) de wetten van andere provincies en staten die in wezen vergelijkbare concepten en rechtsbeginselen creëren en reguleren als vervat in de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
  • EU Wetten inzake gegevensbescherming betekent de AVG en alle nationale wetten die deze van tijd tot tijd implementeren, aanvullen of vervangen.
  • EU Internationale overschrijving betekent:
    • een overdracht van persoonlijke gegevens van u naar SafetyCulture of haar gelieerde ondernemingen (of vice versa in het geval van overdrachten van persoonsgegevens tussen de partijen waarbij beide partijen optreden als verwerkingsverantwoordelijken); of
    • een verdere overdracht van persoonsgegevens door SafetyCulture of haar filialen. waar een dergelijke overdracht op het moment van de overdracht verboden zou zijn krachtens de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming (of krachtens de voorwaarden van overeenkomsten voor gegevensoverdracht die zijn opgesteld om de beperkingen met betrekking tot gegevensoverdracht van de gegevensbeschermingswetgeing aan te pakken) bij afwezigheid van de relevante standaardcontractbepalingen in het EU die moeten worden vastgesteld krachtens paragraaf 2 van Bijlage 2 (Gegevensverwerkingsovereenkomst).
  • EU-modelcontractbepalingen betekent de modelcontractbepalingen die deel uitmaken van Besluit 2021/914/EG (zoals van tijd tot tijd gewijzigd of vervangen), inclusief hun bijlagen en met de relevante modules en opties uiteengezet in paragraaf 2 van Bijlage 2 (Gegevensverwerkingsovereenkomst).
  • Beveiligingsincident betekent een inbreuk van de beveiliging van SafetyCulture die leidt tot de onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonlijke gegevens van de klant.
  • persoonlijke gegevens, toestemming, controller, verwerker, betrokkene en verwerking betekent die concepten, rollen en activiteiten zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming.
  • VK Addendum betekent het addendum bij de EU-modelcontractbepalingen uitgegeven door het Britse Information Commissioner’s Office in overeenstemming met S119A van de UK Data Protection Act 2018 en waarin:
   • de partijgegevens zoals uiteengezet in paragraaf 4 van Bijlage 2 bij deze overeenkomst, ingevoegd in Tabel 1 (Partijen) van een dergelijk VK Addendum;
   • de eerste optie in tabel 2, ter verduidelijking van het VK Addendum, omvat de EU-modelcontractbepalingen;
   • de lijst van partijen en de beschrijving van de overdracht van persoonsgegevens, elk zoals uiteengezet in paragraaf 4 van Bijlage 2, ingevoegd in Tabel 3 (bijlage-informatie) van een dergelijk VK Addendum;
   • de beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zoals uiteengezet op
    https://safetyculture.com/nl/beveiliging/, ingevoegd in Tabel 3 (Bijlage-informatie) van een dergelijk VK Addendum;
   • de lijst van subverwerkers die op verzoek wordt verstrekt in overeenstemming met paragraaf 1(d) van deze Bijlage 2, ingevoegd in Tabel 3 (Bijlage-informatie) van dergelijk VK Addendum; en
   • de optie van geen van beide partijen, uiteengezet in Tabel 4 van een dergelijk VK Addendum.
  • Britse wetgeving inzake gegevensbescherming betekent de Data Protection Act 2018 en de Britse versie van de AVG die deel uitmaakt van de Britse wetgeving krachtens de Europese Unie (Intrekkingswet) 2018 (“VK AVG “) en alle wetgeving die van tijd tot tijd van kracht is in het VK met betrekking tot privacy of de verwerking van persoonsgegevens.
  • Internationale overschrijving VK betekent:
    • een overdracht van persoonlijke gegevens van u naar SafetyCulture of haar gelieerde ondernemingen (of vice versa in het geval van overdrachten van persoonsgegevens tussen de partijen waarbij beide partijen optreden als verwerkingsverantwoordelijken); of
    • een verdere overdracht van persoonsgegevens door SafetyCulture of haar filialen, waar een dergelijke overdracht op het moment van de overdracht verboden zou zijn krachtens de Britse AVG (of krachtens de voorwaarden van overeenkomsten voor gegevensoverdracht die zijn opgesteld om de beperkingen met betrekking tot gegevensoverdracht van de gegevensbeschermingswetgeving aan te pakken) bij gebrek aan relevante standaardcontractbepalingen in het VK die moeten worden vastgesteld krachtens paragraaf 5 van Bijlage 2 (Gegevensverwerkingsovereenkomst).
 • SafetyCulture is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot persoonlijke gegevens, zoals accountregistratiegegevens, die we rechtstreeks verzamelen van gebruikers van de diensten (eindgebruikers) en de gebruikers van de gratis diensten, en die we gebruiken voor onze zakelijke doeleinden.
 • U bent de gegevensverantwoordelijke en wij zijn de verwerker met betrekking tot alle andere persoonlijke gegevens (inclusief binnen uw wijzigingen) die worden geüpload door eindgebruikers en/of gebruikers van de gratis diensten, inclusief gegevens, sjablonen, informatie, inhoud, code, video, afbeeldingen of ander materiaal van welk type dan ook (Materiaal), of die worden verstrekt door uw beheerders (zie paragraaf 5 van de bovenstaande Algemene voorwaarden).
 • Voor zover de diensten de verwerking van persoonsgegevens omvatten waarbij wij de verwerkingsverantwoordelijke zijn en u de verwerkingsverantwoordelijke: de bepalingen van paragraaf 2, 3, 4 en 5 van Bijlage 2 (Gegevensverwerkingsovereenkomst) van deze overeenkomst zullen gelden (indien van toepassing).
 • SafetyCulture zal ons privacybeleid beschikbaar stellen op onze website en daar waar u ons persoonlijke gegevens verstrekt in verband met de overeenkomst en waar wij als verwerkingsverantwoordelijke zullen optreden (bijvoorbeeld wanneer u contactgegevens verstrekt voor gebruik bij het beheer van de overeenkomst), u stemt ermee in om ervoor te zorgen dat deze personen een kopie krijgen van ons privacybeleid. Als we een verwerker zijn en geen verwerkingsverantwoordelijke, dan is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er, in overeenstemming met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming, wordt gehandeld:
  • er een wettelijke basis is voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens; en
  • U dat een passend privacybeleid is verstrekt aan de eindgebruikers en andere betrokkenen.

Bijlage 2 (Gegevensverwerkingsovereenkomst)

Algemeen

De bepalingen van deze bijlage maken deel uit van deze overeenkomst voor zover paragraaf (11)(d) van de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Voorwaarden voor gegevensverwerking

 • Waar SafetyCulture namens u optreedt als verwerker van persoonsgegevens, zal SafetyCulture:
  • persoonlijke gegevens alleen verwerken op basis van uw redelijk gedocumenteerde instructies, tenzij dit wettelijk verplicht is; in een dergelijk geval zal SafetyCulture u voorafgaand aan de verwerking op de hoogte stellen van die wettelijke vereiste, tenzij die wet dergelijke informatie verbiedt op grond van gewichtige redenen van algemeen belang. U erkent en gaat ermee akkoord dat uw definitieve en voltooiingsinstructies met betrekking tot de verwerking van persoonlijke klantgegevens in deze overeenkomst worden uiteengezet. Eventuele aanvullende of alternatieve instructies moeten schriftelijk door de partijen worden overeengekomen (en SafetyCulture heeft het recht om een redelijke vergoeding in rekening te brengen om alle kosten te dekken die zijn gemaakt om hieraan te voldoen);
  • zorg ervoor dat personen die bevoegd zijn om de persoonlijke gegevens namens ons te verwerken zich hebben verplicht tot geheimhouding of onder een passende wettelijke verplichting tot vertrouwelijkheid vallen;
  • neem passende technische en organisatorische maatregelen om een mate van beveiliging voor de persoonsgegevens te waarborgen dat geschikt is voor de risico’s voor personen die kunnen voortvloeien uit de onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of de toegang tot de persoonsgegevens. De maatregelen die wij passend achten staan uitgebreider beschreven in het Architecture and Security [Architectuur en Beveiliging]-document van SafetyCulture (waarvan een exemplaar op aanvraag verkrijgbaar is);
  • Wij zullen geen andere verwerker inschakelen zonder uw voorafgaande specifieke of algemene schriftelijke toestemming. U kunt een lijst opvragen van subverwerkers die momenteel door SafetyCulture worden gebruikt en door u zijn gemachtigd, door een e-mail te sturen naar privacy@safetyculture.io. U moet zich aanmelden voor het ontvangen van updates voor de lijst met subverwerkers. U kunt uw gegevens here in het beschikbare formulier invoeren. U kunt ons schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele bezwaren tegen nieuwe subverwerkers (op voorwaarde dat het bezwaar is gebaseerd op redelijke gronden met betrekking tot gegevensbescherming). Als we een dergelijk bezwaar ontvangen, zullen de partijen dergelijke bezwaren te goeder trouw bespreken en SafetyCulture zal redelijke commerciële inspanningen aanwenden om een dergelijk bezwaar op te lossen. Als de partijen niet in staat zijn om het bezwaar op te lossen, kunt u de betrokken diensten beëindigen door SafetyCulture hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. We zullen verplichtingen opleggen aan elke verwerker die we namens u aanstellen, gelijkwaardig aan de voorwaarden uiteengezet in Bijlage 2. We blijven aansprakelijk voor de prestaties van deze verwerkers;
  • rekening houdend met de aard van de verwerking, zal de verwerkingsverantwoordelijke worden bijgestaan met passende technische en organisatorische maatregelen, voor zover dit mogelijk is, om te voldoen aan de verplichting van de verwerkingsverantwoordelijke om te reageren op verzoeken tot uitoefening van de rechten van de betrokkene die zijn vastgelegd in hoofdstuk III van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming, en alle assistentie die door ons aan u wordt verleend om te reageren op verzoeken van: (i) betrokkenen om hun rechten op grond van de gegevensbeschermingswetten uit te oefenen; of (ii) regelgevende instanties, zullen voor uw rekening zijn op basis van tijd en materiaal;
  • naar keuze van de verwerkingsverantwoordelijke, alle persoonsgegevens verwijderen of teruggeven aan de verwerkingsverantwoordelijke na het einde van de verstrekking van diensten met betrekking tot verwerking, en bestaande kopieën verwijderen, behalve dat SafetyCulture het recht heeft om Persoonsgegevens van klanten te bewaren waar vereist door de gegevensbeschermingswet of een andere toepasselijke wet, inclusief enige Australische staats- of Gemenebestwet waarop de verwerker onderworpen is, of wanneer dergelijke gegevens vereist zijn voor de interne administratie van SafetyCulture of wanneer dit nodig is voor gebruik in een juridische procedures; U moet ons binnen 30 dagen na de ingangsdatum van de beëindiging op de hoogte stellen van de Persoonsgegevens die u wilt retourneren of verwijderen; en
  • alle informatie ter beschikking stellen aan de verwerkingsverantwoordelijke welke redelijkerwijs nodig is om de naleving van de verplichtingen, vastgelegd in artikel 28 van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming aan te tonen en om audits mogelijk te maken en eraan bij te dragen, waaronder inspecties, uitgevoerd door de verwerkingsverantwoordelijke of een andere auditor in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke (telkens op kosten van de verwerkingsverantwoordelijke). Alle hulp die door ons aan u wordt verleend om naleving van de wetten inzake gegevensbescherming aan te tonen, zal op uw kosten plaatsvinden. De timing, reikwijdte en duur van een audit worden door de partijen onderling overeengekomen. U heeft niet het recht om meer dan één keer in een periode van 12 maanden audits uit te voeren, behalve wanneer er een gegevensbeveiligingsincident heeft plaatsgevonden. U hebt het recht om een aanvullende audit uit te voeren binnen 30 dagen nadat SafetyCulture u op de hoogte heeft gesteld van een dergelijk beveiligingsincident. U zult ervoor zorgen dat de door u aangestelde externe auditor (i) geen concurrent is van SafetyCulture; en en (ii) dat de aangestelde externe auditor zich verplicht tot passende vertrouwelijkheidsverplichtingen. U en/of een externe auditor moeten voldoen aan het standaardbeleid en de standaardprocedures van SafetyCulture bij het betreden van de gebouwen of systemen van SafetyCulture.
  Internationale overdracht EU
 • Met betrekking tot alle internationale overdrachten in de EU, SafetyCulture handelend in eigen naam en als vertegenwoordiger voor elke gelieerde onderneming van SafetyCulture en u handelend namens uzelf en als vertegenwoordiger voor elk van uw gelieerde ondernemingen, gaan hierbij de modelcontractbepalingen van de EU aan, waarin het volgende is opgenomen: (i) de algemene clausules (Clausules1-6); (ii) Module één (Overdracht verwerkingsverantwoordelijke naar verwerkingsverantwoordelijke ), twee (Overdracht verwerkingsverantwoordelijke naar gegevensverwerker ), en vier (Overdracht gegevensverwerker naar verwerkingsverantwoordelijke ) indien van toepassing en de relevante opties zoals gespecificeerd in de tabel in deze paragraaf 3 van deze Bijlage 2; en (iii) met de bijlagen vooraf ingevuld zoals hieronder uiteengezet:
   • Bijlage I van de modelcontractbepalingen van de EU wordt vooraf ingevuld met de details zoals uiteengezet in paragraaf 4 van Bijlage 2; en
   • Bijlage II van de EU-modelcontractbepalingen: SafetyCulture’s technische en organisatorische maatregelen zoals beschreven op: https://safetyculture.com/nl/beveiliging/.
  • De EU-modelcontractbepalingen treden in werking bij aanvang van een internationale overdracht in de EU.
  • Voorafgaand aan de aanvang van een internationale overdracht in de EU naar of van een subverwerker, zal SafetyCulture zich redelijkerwijs inspannen om overeen te komen met een dergelijke subverwerker dat de EU-modelcontractbepalingen nageleefd worden, inclusief de algemene clausules (clausules 1-6) en Module 3 (Overdracht van verwerker naar verwerker).
  EU-modelcontractbepalingen: modules en opties
 • Voor de toepassing van paragraaf 2 van de bijlage komen de partijen overeen dat de volgende modules en opties van de EU-modelcontractbepalingen geacht worden te zijn opgenomen:
  Clausule 7 (Dockingsclausule) Clausule 7 zal niet worden opgenomen.
  Clausule 8 (Waarborgen gegevensbescherming) Module één, twee en vier.
  Clausule 9 (Gebruik van subverwerkers) Module twee, optie 2, en de specifieke tijdsperiode zijn zoals uiteengezet in paragraaf 1, onder d), van deze Bijlage 2.
  Clausule 10 (Rechten van betrokkenen) Module één, twee en vier.
  Clausule 11 (Verhaal) Module één en twee, en de optie in clausule 11(a) zullen niet worden opgenomen.
  Clausule 12 (Aansprakelijkheid) Module één, twee en vier.
  Clausule 13 (Toezicht) Module één en twee, waarin alle paragrafen van clausule 13(a) zijn opgenomen, voor zover van toepassing.
  Clausule 14 (Lokale wetten en praktijken die de naleving van de clausules beïnvloeden) Module één, twee en vier.
  Clausule 15 (Verplichtingen van de gegevensimporteur in geval van toegang door overheidsinstanties) Module één, twee en vier.
  Clausule 16 (Niet-naleving van de clausules en beëindiging) Voor clausule 16(d) de relevante onderdelen voor module één, twee en vier.
  Clausule 17 (Toepasselijk recht) Modules één en twee, opties 1 en 2, voor zover van toepassing, en het ingevoegde recht is het recht van de EU-lidstaat waar de gegevensexporteur is gevestigd, behalve wanneer: (i) waar dergelijke wetten geen rechten voor derde begunstigden toestaan; of (ii) de gegevensexporteur niet in een EU-lidstaat gevestigd is, dan zal het ingevoerde recht de wetgeving van Ierland zijn. Module vier en de ingevoegde wet zijn de wetten van het land dat wordt vermeld in de clausule van het toepasselijke recht van de overeenkomst, behalve wanneer een dergelijke wetgeving geen rechten voor derde begunstigden toestaat, dan zal het ingevoerde recht de wetgeving van Ierland zijn.
  Clausule 18 (Forumkeuze en jurisdictie) Modules één en twee en de ingevoegde rechtbanken zijn de rechtbanken van de in artikel 17 bedoelde lidstaat (Toepasselijk recht); en Module Vier en het ingevoegde land is het land dat volgens de Overeenkomst bevoegd is verklaard,
  behalve wanneer de wetten van dat land geen rechten van derde-begunstigden toestaan, dan is het ingevoegde land de wetgeving van Ierland.
  Details van gegevensverwerking
 • Voor de toepassing van paragraaf 2 van deze Bijlage 2, komen de partijen overeen dat Bijlage I van de modelcontractbepalingen van de EU vooraf wordt ingevuld met de volgende gegevens:
  Lijst van partijen

  Gegevensexporteur: Naam: de persoon of entiteit die akkoord gaat met deze voorwaarden. Adres: zoals uiteengezet in uw bestelformulier(en). Naam, functie en contactgegevens van de contactpersoon: zoals uiteengezet in uw bestelformulier(en). Activiteiten die relevant zijn voor de gegevens die op grond van deze clausules worden overgedragen: zoals uiteengezet in de overeenkomst. Rol (verwerkingsverantwoordelijke/verwerker): verwerkingsverantwoordelijke.

  Gegevensimporteur(s): Naam: SafetyCulture. Adres: zoals uiteengezet in uw bestelformulier(en). Naam, functie en contactgegevens contactpersoon: privacy@safetyculture.io. Activiteiten die relevant zijn voor de gegevens die op grond van deze clausules worden overgedragen: zoals uiteengezet in de overeenkomst. Rol (verwerkingsverantwoordelijke/verwerker): verwerkingsverantwoordelijke en/of verwerker, al naar gelang toepasselijk is.

  Beschrijving van de overdracht

  Categorieën van de betrokkenen van wie de persoonsgegevens worden doorgegeven: de betrokkenen kunnen uw klanten, werknemers, leveranciers en eindgebruikers zijn, zoals nader uiteengezet in het privacybeleid van SafetyCulture’, hier beschikbaar: https://safetyculture.com/nl/juridisch/privacybeleid/. Categorieën van overgedragen persoonsgegevens: Persoonlijke gegevens van de klant zoals verder uiteengezet in het privacybeleid van SafetyCulture, hier beschikbaar: https://safetyculture.com/nl/juridisch/privacybeleid/. Gevoelige gegevens overgedragen (indien van toepassing) en toegepaste beperkingen of waarborgen die volledig rekening houden met de aard van de gegevens en de bijbehorende risico’s, zoals bijvoorbeeld strikte doelbinding, toegangsbeperkingen (inclusief alleen toegang voor het personeel dat een gespecialiseerde training heeft gevolgd), het bijhouden van een register met de personen die toegang hebben tot de gegevens, de beperkingen voor verdere overdracht of aanvullende veiligheidsmaatregelen: er zullen geen gevoelige gegevens door de gegevensexporteur aan de gegevensimporteur worden overgedragen, en volgens de overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot en waar relevant, de technische en organisatorische maatregelen van SafetyCulture zoals beschreven op https://safetyculture.com/nl/beveiliging/. De frequentie van de overdracht (bijvoorbeeld of de gegevens eenmalig of continu worden overgedragen): continu tenzij anders vermeld in de overeenkomst. Aard van de verwerking: datahosting, opslag en andere diensten zoals beschreven in de overeenkomst.

  Doel(en) van de gegevensoverdracht en verdere verwerking: het doel van de gegevensverwerking is het leveren van de diensten krachtens de overeenkomst. De periode gedurende welke de persoonsgegevens worden bewaard, of, als dat niet mogelijk is, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen: persoonlijke gegevens worden bewaard totdat u SafetyCulture laat weten dat u de persoonlijke gegevens wilt terugontvangen of verwijderen in overeenstemming met de overeenkomst. Vermeld bij overdracht aan (sub)verwerkers ook het onderwerp, de aard en de duur van de verwerking: • onderwerp van de verwerking is de verwerking van persoonsgegevens van de klant in verband met de uitvoering van de Overeenkomst; • aard van de verwerking is zoals beschreven in de overeenkomst; en • de duur van de verwerking wordt door u bepaald, behoudens de overige bepalingen van de overeenkomst.

  Bevoegde toezichthoudende autoriteit De bevoegde toezichthoudende autoriteit in de EU-lidstaat waar de gegevensexporteur is gevestigd en, in het geval dat de gegevensexporteur niet in een EU-lidstaat gevestigd is, de autoriteit voor gegevensbescherming in Ierland.
  Internationale overdracht VK
 • Met betrekking tot alle internationale overdrachten in het VK, handelt u namens uzelf en als vertegenwoordiger voor elk van uw gelieerde ondernemingen (elk als “gegevensexporteur”) en SafetyCulture handelt in eigen naam en als vertegenwoordiger voor elke SafetyCulture gelieerde onderneming (elk als “gegevensimporteur”) en gaat u hierbij het UK Addendum aan met betrekking tot enige internationale overdracht in het VK van u of uw gelieerde onderneming naar SafetyCulture of een gelieerde onderneming van SafetyCulture
 • Het VK Addendum gaat van kracht op het moment van een internationale overdracht in het VK.
 • Voorafgaand aan de aanvang van een internationale overdracht in het VK naar of van een subverwerker, zal SafetyCulture zich redelijkerwijs inspannen om overeen te komen met een dergelijke subverwerker dat de Eu-modelcontractbepalingen en het VK Addendum nageleefd worden, inclusief de algemene clausules (clausules 1-6) en Module 3 (Overdracht van verwerker naar verwerker).

Bijlage 3 (Australische wettelijke naleving)

1. Privacy

 • De bepalingen in Bijlage 3 zijn van toepassing voor zover paragraaf (11)(e) van de Algemene Voorwaarden van toepassing is.
 • U bent verantwoordelijk voor de naleving van de Privacy Act 1988 (Cth) (Privacy Act) met betrekking tot de persoonlijke informatie in uw data die u gebruikt in verband met de diensten. U moet ervoor zorgen dat u van de relevante personen alle benodigde toestemmingen voor het gebruik van de persoonlijke informatie in uw data in de diensten verkrijgt, inclusief toestemming voor overdracht buiten Australië voor zover vereist voor SafetyCulture om de diensten aan u te kunnen leveren.
 • Anders dan wanneer dit voortvloeit uit een schending van deze overeenkomst door SafetyCulture, moet u SafetyCulture en zijn gelieerde ondernemingen, dienstverleners, functionarissen, werknemers, aannemers en klanten (degenen die gevrijwaard zijn) schadeloos stellen, verdedigen en vrijwaren van en tegen alle vorderingen, kosten, schade, verliezen, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief juridische kosten) die voortvloeien uit een schending van de privacywet met betrekking tot uw verzameling, gebruik, opslag, verwerking of openbaarmaking van persoonlijke informatie in uw gegevens in verband met de diensten.
 • SafetyCulture stemt ermee in om alleen persoonlijke informatie in uw gegevens te gebruiken om haar rechten uit te oefenen en verplichtingen na te komen onder deze overeenkomst.
 • SafetyCulture moet voldoen aan de privacywet voor zover deze van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens in uw data, inclusief door:
  • redelijke stappen te ondernemen om de persoonlijke informatie in uw data, welke in het bezit is van SafetyCulture, te beschermen tegen misbruik, interferentie en verlies, en tegen ongeoorloofde toegang, wijziging of openbaarmaking;
  • u onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van:
   • elke klacht ontvangen door SafetyCulture met betrekking tot de privacy van persoonlijke informatie opgenomen in uw data;
   • elk verzoek ontvangen door SafetyCulture voor toegang tot persoonlijke informatie in uw data; en
   • elke ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking, of persoonlijke informatie in uw data, of een andere inbreuk, of vermeende inbreuk, met betrekking tot de privacywet;
  • onverwijld te melden en u redelijke hulp te bieden in verband met een klacht, verzoek of inbreuk waarnaar wordt verwezen in paragraaf (1)(e)(ii) van deze Bijlage 3; en
  • onmiddellijk alle commercieel redelijke stappen te ondernemen die vereist zijn om een van de kwesties waarnaar wordt verwezen in paragraaf (1)(e) van Bijlage 3 te bevatten en corrigeren.

2. Australische consumentenwetgeving

 • De bepalingen in paragraaf (2) van Bijlage 3 zijn van toepassing voor zover dat u een consument bent in de zin van de Australische consumentenwetgeving.
 • In paragraaf (2) van Bijlage 3 betekent:
  • Australische consumentenwetgeving de wet zoals uiteengezet in Schedule 2 van de Competition and Consumer Act 2010 [Mededingings- en Consumentenwet](Cth);
  • Consument heeft dezelfde betekenis die eraan wordt gegeven door paragraaf 3 van de Australische consumentenwet; en
  • Consumentengarantie betekent een consumentengarantie volgens de Australische Consumentenwetgeving.
 • Onze goederen en diensten worden geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten onder de Australische consumentenwetgeving. Bij grote storingen met de diensten, heeft u recht op:
  • om uw servicecontract met ons op te zeggen; en
  • om restitutie te krijgen voor het ongebruikte deel van de dienstverlening gecompenseerd te worden voor de verminderde waarde.
  U heeft ook het recht om te kiezen voor restitutie of vervanging in geval van grote defecten aan de goederen. Als een storing met de goederen of diensten niet neerkomt op een grote storing, dan heeft u het recht om de storing binnen een redelijke termijn te laten verhelpen. Als dit niet gebeurt, heeft u recht op restitutie van de goederen en het recht om het servicecontract te annuleren en restitutie te krijgen voor het ongebruikt deel. U heeft ook recht op vergoeding van enig ander redelijkerwijs voorzienbaar verlies of schade als gevolg van een storing met betrekking tot de goederen of dienst.
 • Als de diensten niet voldoen aan de Consumentengarantie, en het totale bedrag dat u heeft betaald voor de diensten onder deze overeenkomst minder dan het wettelijk minimum bedraagt (wat op het moment van deze overeenkomst AUD$ 100.000 bedraagt), dan is de aansprakelijkheid van SafetyCulture jegens u voor het niet voldoen aan een dergelijke Consumentengarantie beperkt, voor zover wettelijk toegestaan, tot (naar oordeel van SafetyCulture) het opnieuw leveren van de diensten of om de kosten te dragen voor het opnieuw leveren van de diensten.

Deel B – Product- en dienstenmodules

A. SafetyCulture-productmodule

 • Algemeen

  De algemene voorwaarden van deze productmodule van SafetyCulture zijn van toepassing op de abonnementsdiensten.

 • Abonnementsdiensten

  SafetyCulture zal gedurende de abonnementsperiode abonnementsdiensten aan u beschikbaar stellen op apparaten die het eigendom zijn van of beheerd worden door u of uw eindgebruikers.

 • Overeenkomst inzake dienstverleningsniveau (SLA – Service Level Agreement)

  De kerndiensten van SafetyCulture hebben in elke kalendermaand een beschikbaarheid van 99,9%, exclusief Uitgesloten Downtime (SafetyCulture SLA).

  Kerndienstenbetekent dat deel van de Abonnementsdiensten gebruikt om inspecties uit te voeren, issues te signaleren, acties toe te wijzen, rapporten te genereren, met andere eindgebruikers binnen uw organisatie te communiceren, en om analyses te bekijken, maar bevat geen andere functies (zoals training, integraties of sensoren).

  Uitgesloten downtime betekent de tijd dat de dienstverlening niet beschikbaar is voor u of uw eindgebruikers vanwege (i) Overmacht-gebeurtenissen of andere externe factoren waar SafetyCulture redelijkerwijs geen controle over heeft, inclusief internetverbindingen; (ii) uw apparatuur (inclusief uw apparaten), software, netwerkverbindingen of andere infrastructuur; (iii) Uw gegevens, wijzigingen of gedeelde materialen; (iv) Gedeelde materialen; (v) Producten van derden; (vi) Routinematig gepland onderhoud of redelijk noodonderhoud; of (vii) Uw gebruik van de dienstverlening op een manier die niet is toegestaan krachtens de Overeenkomst.

  SafetyCulture zal commercieel redelijke inspanningen leveren om u via de website of het SafetyCulture-platform op de hoogte te stellen van eventuele downtime, ook met betrekking tot eventueel vereist onderhoud. U kunt zich aanmelden voor statusupdates op https://status.safetyculture.com/.

  Onder voorbehoud van uw naleving van deze paragraaf (3), heeft u mogelijk recht op de volgende rechtsmiddelen in geval van een schending van de SafetyCulture SLA:

  • een verlenging van uw abonnementstermijn die van toepassing is op de kerndiensten; of
  • tegoeden voor diensten met een evenredige pro-rata waarde voor de verlenging van de abonnementstermijn in de vorm van een geldkrediet op een maandelijkse factureringsaccount,
  zoals beschreven in de onderstaande tabel (Tegoeden voor diensten). Dienstkrediet kan niet worden ingewisseld voor of omgezet worden in geldbedragen, en zijn beperkt tot vijftien dagen aan kerndiensten in een kalendermaand.
  Maandelijks uptimepercentage

  Dienstkredieten

  (Aantal dagen van verlenging van de abonnementsperiode / equivalent in pro rata krediet)

  < 99,9% – >= 99,0% 3
  < 99,0% – >= 95,0% 7
  < 95.0% 15
  • Om een dienstkrediet te claimen, moet u SafetyCulture hiervan op de hoogte stellen binnen dertig (30) dagen vanaf het einde van de kalendermaand waarin u beweert dat SafetyCulture niet heeft voldaan aan de SLA van SafetyCulture. Als u nalaat om aan deze vereiste te voldoen, verliest u uw recht op het ontvangen van de dienstkredieten. De melding moet de datums en tijden bevatten waarop de kerndiensten niet beschikbaar waren voor uw eindgebruikers.
  • De SafetyCulture SLA is niet van toepassing op: (i) Gratis diensten; (ii) Diensten die niet onder het merk “SafetyCulture” vallen, inclusief diensten van het merk “EdApp” of “Sheqsy”; of (iii) Non-productieomgevingen, zoals staging- en testomgevingen.
  • DEZE SAFETYCULTURE SLA BESCHRIJFT UW ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID VOOR HET NIET NALEVEN DOOR SAFETYCULTURE VAN DE BEPALINGEN VAN DE SAFETYCULTURE SLA.
 • Vrijwaringsclausule
  U erkent en stemt ermee in dat:
  • U gebruikt de Abonnementsdiensten geheel op eigen risico;
  • De abonnementsdiensten zijn geen vervanging voor professioneel advies; en
  • U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de Abonnementsdiensten en u gaat ermee akkoord dat alle veiligheidsaudits, trainingen of incidenten die worden uitgevoerd met behulp van de diensten alleen onderdeel uitmaken van het opzetten van een veilig werksysteem, waarvoor u doorgaans aanvullende en uitgebreide kloofanalyses en risicobeoordelingen moet uitvoeren samen met specifieke verklaringen over veilige werkmethoden en veiligheidstraining.

B. Sensor-productmodule

 1. Algemeen
  • De voorwaarden van deze Sensor-productmodule zijn van toepassing op de Sensordiensten
  • In deze overeenkomst betekent:
   • Sensor-diensten betekent de levering van de online abonnementsdienst, bekend als Sensor- diensten, beschikbaar via het SafetyCulture-platform, en zoals beschreven in de dienstbeschrijving op https://safetyculture.com/nl/bewaking/.
   • Sensor-hardware betekent de hardware-producten die vereist zijn om ervoor te zorgen dat u de Sensordiensten kunt ontvangen, zoals beschreven in paragraaf (4) van deze Sensor-productmodule; en
   • Sensorproducten betekent de Sensordiensten en de Sensorhardware.
 2. Sensor-diensten
  • SafetyCulture stelt u gedurende de abonnementsperiode de sensordiensten ter beschikking op een apparaat dat eigendom is van of beheerd wordt door u of uw eindgebruikers.
  • Indien u ervoor kiest om sensorhardware van SafetyCulture af te nemen, maakt de levering door SafetyCulture van dergelijke sensorhardware geen deel uit van de “Diensten” voor de doeleinden van deze overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot, voor de doeleinden van eventuele garanties of vrijwaringen die door SafetyCulture in verband met de diensten in de algemene voorwaarden worden verstrekt
 3. Proefdiensten SafetyCulture kan u bepaalde sensorproducten aanbieden met of zonder kosten, tezamen met toegang tot pre-release- en bètaproducten (Proefdiensten ). Indien SafetyCulture u gratis proefdiensten aanbiedt, vormen deze proefdiensten kosteloze diensten in overeenstemming met paragraaf (3) van de algemene voorwaarden, en elk gebruik van de proefdiensten na de door SafetyCulture aangegeven periode (Proefperiode) zijn onderworpen aan SafetyCulture’s standaardvergoedingen voor de relevante proefdiensten. Indien SafetyCulture u kosten in rekening brengt voor proefdiensten, worden die kosten uiteengezet in de toepasselijke bestelling.
 4. Sensorhardware Om de sensordiensten te gebruiken, moet u sensorhardware aanschaffen en installeren en, naar keuze, een gateway die communiceert met de sensorapparatuur en het SafetyCulture-platform, en die compatibel is met de sensordiensten.
 5. Sensorhardware geleverd door SafetyCulture U kunt ervoor kiezen om sensorhardware van SafetyCulture te kopen door een bestelling in te voeren voor de levering van de relevante Sensorhardware. Indien u een bestelling plaatst voor de levering van sensorhardware, zijn de voorwaarden van deze paragraaf (5) op een dergelijke bestelling van toepassing.
  • Kosten. De kosten voor sensorhardware worden vooraf betaald bij het plaatsen van uw bestelling.
  • Verzendkosten. Naast de bij de bestelling voor de betreffende sensorhardware verschuldigde kosten, dient u de afzonderlijk te factureren verzendkosten, zonder toeslag, te betalen aan SafetyCulture op basis van de door SafetyCulture gemaakte kosten voor verzending van de sensorhardware naar de door u aangewezen locaties. Om twijfel te voorkomen: dit kan de kosten van verzending van de fabrikant naar SafetyCulture omvatten.
  • Titel en risico. Het eigendomsrecht op de sensorhardware gaat pas op u over wanneer SafetyCulture de volledige betaling voor de sensorhardware heeft ontvangen. Indien SafetyCulture geen betaling voor de sensorhardware ontvangt, gaat het eigendomsrecht van de sensorhardware niet op u over. Het eigendomsrecht op de hardware zal nooit op u overgaan indien u de sensorapparatuur, indien van toepassing, op afbetaling betaalt. Het risico van de sensorhardware gaat op u over wanneer SafetyCulture de sensorhardware op de door u aangewezen locatie of bij uw expediteur aflevert. Zodra het risico voor de sensorhardware is overgegaan, bent u als enige verantwoordelijk voor de sensorhardware.
  • Beoordeling en aanvaarding
   • Binnen 5 werkdagen nadat de sensorhardware door SafetyCulture is afgeleverd op de door u aangewezen locatie of bij uw expediteur, mag u inspecties en tests uitvoeren op de sensorhardware om te bepalen of deze functioneert in overeenstemming met de toepasselijke specificaties die SafetyCulture (of de desbetreffende fabrikant) verstrekt (specificaties), en u moet ofwel:
    1. SafetyCulture ervan in kennis stellen dat de sensorhardware functioneert in overeenstemming met de specificaties en dat u de sensorhardware aanvaardt; ofwel
    2. SafetyCulture ervan in kennis stellen dat de sensorhardware niet in overeenstemming met de specificaties functioneert.
   • Als u SafetyCulture niet overeenkomstig paragraaf (5)(d)(i) van deze sensorproductmodule op de hoogte stelt binnen 5 werkdagen nadat de sensorhardware door SafetyCulture is afgeleverd op de door u aangewezen locatie of bij uw expediteur, of u gebruikt de sensorhardware in een niet-test-, live- of productieomgeving voordat een dergelijke kennisgeving is gedaan, wordt u geacht de sensorhardware te hebben geaccepteerd.
   • Indien u SafetyCulture overeenkomstig paragraaf (5)(d)(i)(2) van deze sensorproductmodule in kennis stelt en SafetyCulture ervan overtuigd is dat de sensorhardware niet aan de specificaties voldoet, dan zal SafetyCulture vervangende sensorhardware organiseren, mits het falen van de sensorhardware niet geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door uw:
    1. onjuiste installatie van de sensorhardware;
    2. misbruik van de sensorhardware in strijd met de specificaties;
    3. gebruik van de hardware door een persoon die niet is opgeleid om de sensorhardware te gebruiken; en/of
    4. opzettelijk knoeien met of beschadigen van de sensorhardware.
   • SafetyCulture behoudt zich het recht voor u extra kosten in rekening te brengen indien SafetyCulture of de fabrikant vaststelt dat geretourneerde sensorhardware overeenkomstig de specificaties functioneert, waarbij het kan gaan om redelijke administratie- en verzendkosten.
  • Garantie
   • Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om een garantieclaim voor de sensorhardware te vergemakkelijken en zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om alle garanties van de fabrikant van door SafetyCulture geleverde sensorhardware aan u door te geven. U erkent en stemt ermee in dat SafetyCulture niet de fabrikant van de sensorhardware is en dat SafetyCulture niet aansprakelijk is voor de garantie van de fabrikant. Indien u een garantieclaim tegen de fabrikant wenst in te dienen, zal SafetyCulture commercieel redelijke inspanningen leveren om u bij te staan bij het indienen van een dergelijke claim.
   • Indien u de sensorhardware vooraf betaalt en wij de volledige betaling voor de sensorhardware hebben ontvangen, komt u in aanmerking voor garantie gedurende een periode van twee (2) jaar nadat u de sensorhardware hebt ontvangen.
   • Indien u de sensorhardware op afbetaling betaalt, komt u in aanmerking voor een garantie voor de sensorhardware gedurende de termijn die in de bestelling is vermeld.
   • Indien u in Australië woont en een “consument” bent in de zin van de Australische Consumentenwetgeving, dan zijn de bepalingen in paragraaf (2) van Bijlage 3 van toepassing.
 6. Installatie van de hardware
  • U moet zich houden aan de specificaties en alle installatie-instructies die SafetyCulture u verstrekt wanneer u de sensorhardware installeert. SafetyCulture is niet aansprakelijk voor verlies of schade aan u of aan de sensorhardware als gevolg van het niet installeren van de sensorhardware in overeenstemming met de specificaties of de desbetreffende installatie-instructies.
  • U bent verantwoordelijk voor:
   • het waarborgen dat uw systemen en faciliteiten compatibel zijn met de sensorhardware en voldoen aan de minimumvereisten die in de specificaties zijn opgenomen;
   • het aanbrengen van wijzigingen in uw systemen die nodig zijn om de sensorhardware te installeren;
   • het eventuele kalibreren van de sensorhardware hetgeen vereist is om de sensorhardware met uw systemen te integreren en voor het eventuele verdere gebruik van de sensordiensten; en
   • het waarborgen dat de sensorhardware te allen tijde van voldoende stroom wordt voorzien of wordt opgeladen. SafetyCulture kan via de sensordiensten melden dat de batterij van de sensorhardware bijna leeg is, maar u bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van uw eigen controles om ervoor te zorgen dat de sensorhardware naar behoren van stroom wordt voorzien of wordt opgeladen.
 7. Gegevens en privacy
  • Alle informatie, inzichten, statistieken, metingen of rapporten (sensorgegevens) geproduceerd of gegenereerd door de sensorproducten zijn het eigendom van SafetyCulture. Uw gebruik van de sensorproducten verleent u geen (eigendoms)rechten of belangen in de sensorgegevens of draagt deze aan u over, behalve zoals uiteengezet in deze paragraaf (7).
  • SafetyCulture verleent u een beperkte licentie om de sensorgegevens te kopiëren, over te dragen, op te slaan, te analyseren en er een back-up van te maken of er anderszins toegang toe te hebben, gedurende de abonnementsperiode of proefperiode (naargelang wat van toepassing is) voor de sensordiensten, uitsluitend voor u om:
   • problemen met uw apparatuur, systemen of procedures te analyseren en te diagnosticeren;
   • rapporten op te stellen op basis van analyses die door of op de sensorproducten zijn uitgevoerd; en
   • de sensorproducten te gebruiken.
  • Tijdens een abonnementsperiode of proefperiode geeft u SafetyCulture toestemming, ook namens uw werknemers, agenten en aannemers, om foto’s en video’s te maken van de sensorproducten op uw terrein, voor gebruik in casestudies van SafetyCulture en in overeenstemming met het privacybeleid van SafetyCulture.
 8. Vrijwaring voor sensorproducten U erkent en gaat ermee akkoord dat:
  • u als enige verantwoordelijk bent voor uw gebruik van de sensorproducten;
  • de sensorproducten niet zijn ontworpen als vervanging voor een nood- of evacuatiewaarschuwingssysteem. U moet uw eigen beleid en procedures hebben om met een noodsituatie of evacuatie om te gaan. De sensorproducten mogen alleen als back-up voor een noodwaarschuwingssysteem worden gebruikt;
  • Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze overeenkomst en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, doet SafetyCulture geen toezeggingen en geeft geen garanties (expliciet of impliciet) met betrekking tot de sensorproducten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, voortvloeiend uit het verloop van de prestaties, het handelsverkeer of het handelsgebruik of tegen verborgen gebreken, en levert de sensorproducten aan u op een “as is”-, “with all faults”- en “as available”-basis en zonder enige verdere garanties van welke aard dan ook. SafetyCulture garandeert niet dat de werking van de sensorproducten ononderbroken of foutloos zal zijn of dat alle defecten zullen worden verholpen; en
  • voor zover maximaal toegestaan door de wet, sluit SafetyCulture alle aansprakelijkheid uit voor:
   • een verlies van voorraden, assets of enig ander materiaal dat door de sensorproducten wordt bewaakt; en
   • defecten, fouten, gebrek aan functionaliteit of geschiktheid (of de afwezigheid of vermindering van een verwacht resultaat, uitkomst of voordeel), ontoegankelijkheid van, onderbreking of uitval met betrekking tot de sensorproducten.

C. Module Enterprise-abonnementdiensten

 1. Algemeen
  • SafetyCulture zal commercieel redelijke inspanningen leveren om u de in uw bestelling opgegeven diensten te leveren
   (Enterprise-abonnementsdiensten). We kunnen de lijst met Enterprise-abonnementdiensten van tijd tot tijd bijwerken door u hiervan op de hoogte te stellen.
  • U moet een actueel Enterprise-abonnement hebben om in aanmerking te komen voor de Enterprise-abonnementsdiensten.
  • De Enterprise-abonnementsdiensten zijn van toepassing op uw gebruik van de kerndiensten (zoals gedefinieerd in de productmodule van SafetyCulture).
  • De Enterprise-abonnementsdiensten sluiten elke ondersteuning uit voor: (a) Andere diensten dan de kerndiensten; (b) Elke versie van de kerndiensten anders dan de huidige versie die beschikbaar is op de website of het
   SafetyCulture-platform; (c) Gebruik van de kerndiensten in combinatie met producten van derden (anders dan die waarvoor de kerndiensten voor ontworpen of geleverd worden); (d) Eventuele wijzigingen aan de kerndiensten uitgevoerd door een andere partij dan SafetyCulture of haar onderaannemers; (e) Gratis diensten; en (f) Gebreken of storingen in de kerndiensten die buiten de redelijke controle van SafetyCulture vallen.
  • SafetyCulture zal de Enterprise-abonnementsdiensten aan u beschikbaar stellen gedurende de periode zoals opgegeven in uw bestelling en in overeenstemming met eventuele gebruiksbeperkingen die zijn opgegeven in de toepasselijke bestelling, deze module, of anderszins schriftelijk aan u medegedeeld. De Enterprise-abonnementsdiensten die niet gebruikt worden tijdens de periode zoals vermeld in uw bestelling, zullen komen te vervallen en zullen niet kunnen worden overgebracht naar een andere periode.
  • U stemt ermee in dat uw aankoop van de Enterprise-abonnementsdiensten niet afhankelijk is van de levering van toekomstige functionaliteit of functies, of afhankelijk is van mondelinge of schriftelijke openbare opmerkingen van SafetyCulturemet betrekking tot toekomstige functionaliteit of functies.
 2. Enterprise-abonnementsdiensten
Technische hulp 24/7
Succesteam Rol Verantwoordelijkheden
Accountmanager Eerste aanspreekpunt en uw champion bij SafetyCulture.
Onboardingsmanager van de klant Bieden u ondersteuning om een succesvolle onboarding en implementatie van de kerndiensten mogelijk te maken.
Manager klantensuccess

Biedt ondersteuning na de onboarding.

Zorgen ervoor dat de kerndiensten de gewenste klantresultaten opleveren.

Coördineert interne middelen om u te ondersteunen met een focus op activering en gebruik.

Technicus klantenuccess Technische expert die ondersteuning biedt voor complexe workflows en integraties van de kerndiensten met de producten van derden.
 • 8 uur per dag, maandag tot vrijdag2
 • Telefonische ondersteuning en via e-mail beschikbaar
 • Elke vermelde contactpersoon kan contact opnemen met het Succes Team (3
Prioriteitsondersteuning Alle ondersteuningsverzoeken die zijn ingediend door uw vermelde contactpersonen3krijgen een prioriteitsstatus-ID toegewezen in de wachtrij die wordt afgehandeld door ons Customer Support team en zullen prioriteit krijgen boven andere verzoeken.

1 24/7 Technische hulp: verzoeken worden behandeld door ons Customer Support Team. Aanvragen kunnen door elke eindgebruiker in uw klantaccount worden gedaan. Op werkdagen is het Customer Support Team bereikbaar via livechat vanuit de mobiele app en het online webplatform, of per e-mail en telefoon. Ondersteuning op werkdagen is beschikbaar in overeenstemming met de ondersteuningstijden die zijn gespecificeerd op onze website (https://safetyculture.com/contact-us/); momenteel van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur voor de volgende tijdzones: Central Time (UTC-6), West-Europa (UTC+0) en Australian Eastern Standard Time (UTC+10). In het weekend is het Customer Support Team per e-mail bereikbaar. Weekendondersteuning is elke ondersteuning buiten de ondersteuningstijden die op onze website zijn gespecificeerd (momenteel 17:00 uur vrijdag Central Time (UTC-6) tot 9:00 uur maandag Australian Eastern Standard Time (UTC+10)). In het weekend is er geen ondersteuning beschikbaar voor integraties met producten van derden, sandbox-omgevingen, analyses of andere verzoeken waarvoor input van onze product- of engineeringteams nodig is, tenzij minimaal twee (2) weken van tevoren aangevraagd en overeengekomen met SafetyCulture. Ondersteuning is beschikbaar in het Engels.

2 Success Team: Het Success Team zal beschikbaar zijn voor uw vermelde contacten op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur voor de volgende tijdzones: Central Time (UTC-6), West-Europa (UTC+0) en Australian Eastern Standard Time (UTC+10). Uw verzoeken aan het Success Team zullen worden behandeld door teamleden in onze kantoren in Kansas City, Manchester of Sydney en aan u toegewezen worden op basis van uw locatie. Beschikbaarheid wordt bepaald door de tijdzone die van toepassing is op uw toegewezen Success Team.

3 Vermelde contactpersonen: verzoeken aan het Success Team moeten worden ingediend door een beheerder(s) die is vermeld in uw klantaccount. Het Success Team is telefonisch of per e-mail bereikbaar. De contactgegevens voor uw Success Team zullen schriftelijk aan u worden verstrekt op of na de datum waarop
SafetyCulture uw bestelling voor de Enterprise-abonnementsdiensten accepteert.