Een betere manier van werken is hier. Heeft u het evenement gemist?Heeft u het evenement gemist? Bekijk hier de opname

Aanvullende voorwaarden voor geïntegreerde software

Deze Aanvullende voorwaarden voor geïntegreerde software (“Geïntegreerde voorwaarden ”) zijn een aanvulling op of een wijziging van SafetyCultures standaardvoorwaarden of andere overeenkomst tussen u (“Klant”) en de SafetyCulture-entiteit (“SafetyCulture”) waarmee u een contract bent aangegaan (de “SafetyCulture-overeenkomst”) uitsluitend met betrekking tot de geïntegreerde software (hieronder gedefinieerd) gehost en geleverd door Workato, Inc. (“Workato”). Deze geïntegreerde voorwaarden, tezamen met de SafetyCulture-overeenkomst, regelen alle integraties van en naar de SafetyCulture-service waarbij de geïntegreerde software gebruikt wordt. In het geval van enige inconsistentie tussen de SafetyCulture-overeenkomst en deze geïntegreerde voorwaarden, zullen deze geïntegreerde voorwaarden prevaleren voor zover het betrekking heeft op de geïntegreerde software.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de geïntegreerde software om een account in de geïntegreerde software te openen, erkent en gaat de klant ermee akkoord dat hij/zij de geïntegreerde voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee instemt om eraan gebonden te zijn (inclusief alle algemene voorwaarden die zijn gespecificeerd of waarnaar wordt verwezen in deze geïntegreerde voorwaarden). De ingangsdatum van deze geïntegreerde voorwarden zal de datum zijn waarop de klant deze geïntegreerde voorwaarden accepteert door middel van een van de hierboven beschreven methoden.

1. Definities. De volgende aanvullende definities zijn van toepassing op deze geïntegreerde voorwaarden:

1.1 “Toegangsgegevens” betekent de unieke toegangsgegevens met betrekking tot het account voor hun gebruik van de geïntegreerde software.

1.2 “Account” betekent de individuele accounts op de geïntegreerde software die door de klant zijn aangemaakt en die kunnen worden beheerd door SafetyCulture.

1.3 “Accountgegevens” betekent de configuraties, metagegevens en definities van recepten en gerelateerde activa in de accounts.

1.4 “Connectoren” betekent Api-gebaseerde knooppunten die de overdracht van gegevens tussen softwaretoepassingen mogelijk maken via het Workato-platform dat fungeert als een brug. Ze zullen niet onafhankelijk van het Workato-platform functioneren.

1.5 “Klantgegevens” betekent alle documenten, berichten, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, bestanden, gegevens en andere informatie die door de klant worden verwerkt via de geïntegreerde software. Het bevat geen gebruiksgegevens.

1.6 “Geïntegreerde overeenkomst” betekent de overeenkomst tussen SafetyCulture en Workato waarbij de levering van de geïntegreerde software aan SafetyCulture wordt geregeld.

1.7 “Geïntegreerde software” betekent de licentie voor beperkt gebruik van het Workato-platform, dat geïntegreerd is in de dienstverlening van SafetyCulture en waarvoor de klant toegang zoekt via SafetyCulture krachtens de SafetyCulture-overeenkomst en de geïntegreerde voorwaarden.

1.8 “Personeel” betekent de gemachtigde gebruikers van de klant (beperkt tot de werknemers, contractanten en agenten van de klant) die namens de klant toegang krijgen tot de geïntegreerde software, uitsluitend ten behoeve van de interne bedrijfsvoering van de klant.

1.9 “SafetyCulture-overeenkomst” betekent de overeenkomst en de toepasselijke bestelformulieren tussen SafetyCulture en de klant, waarbij SafetyCulture de geïntegreerde software levert in het kader van de dienstverleing van SafetyCulture aan de klant.

1.10 “SafetyCulture-dienstverlening” betekent de gehoste dienstverlening en/of producten van SafetyCulture, zoals SafetyCulture (iAuditor), geleverd aan de klant krachtens de SafetyCulture-overeenkomst, echter met uitzondering van het Workato-platform, recepten, connectoren, geïntegreerde software en alle bijbehorende producten en/of diensten geleverd door Workato.

2. Gebruik van de geïntegreerde software.

2.1 Workato bezit en behoudt alle rechten, titels en belangen in en op het Workato-platform, de geïntegreerde software en alle derivaten, functies, aanpassingen en updates daarvan. Gedurende de looptijd van de SafetyCulture-overeenkomst en onder voorbehoud van de naleving door de klant van de bepalingen van de SafetyCulture-overeenkomst en deze geïntegreerde voorwaarden, zal de klant een wereldwijd, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar en herroepbaar recht hebben om de geïntegreerde software via de SafetyCulture-dienstverlening te gebruiken voor zijn interne bedrijfsvoering. Het gebruik van de geïntegreerde software door de klant is vereist om de SafetyCulture-dienstverlening als een eindpunt te hebben, wat betekent dat één verbinding in elk recept één van de diensten van SafetyCulture moet zijn.

2.2 In verband met voorgaande licentie, mag de klant zijn personeel toestemming geven om de geïntegreerde software te gebruiken door middel van het/de account(s), onder voorbehoud van de naleving door het personeel van de bepalingen van deze geïntegreerde voorwaarden. De Klant zal ervoor zorgen dat al het personeel voldoet aan de bepalingen en voorwaarden van deze geïntegreerde voorwaarden en de klant gaat ermee akkoord dat de klant volledig verantwoordelijk is voor alle activiteiten van dergelijk personeel in verband met de geïntegreerde software.

.3 Behalve voor zover uitdrukkelijk hierin is uiteengezet en in hoofdstuk 7 van deze geïntegreerde voorwaarden, wordt aan de klant geen ander recht, titel of belang verleend, expliciet of impliciet, met betrekking tot het intellectuele eigendom van Workato en/of zijn licentiegevers. Als de klant gebruik wil maken van het Workato-platform of een van Workato’s functionaliteiten of diensten, anders dan die die zijn opgenomen in de geïntegreerde software, dan kan de klant een bezoek brengen aan www.workato.com/ om rechtstreeks contact op te nemen met Workato voor informatie over dergelijke functionaliteiten of diensten.

3. Verantwoordelijkheid van de klant; Beperkingen.

3.1 Beperkingen. De klant zal niet zelf, noch een derde partij machtigen om: (i) interfereren of proberen te interfereren met de goede werking van het Workato-platform of het gebruik door een andere gebruiker van het Workato-platform, alsmede door het misbruiken van de servercapaciteit; (ii) het Workato-platform gebruiken voor frauduleuze of onwettige doeleinden; (iii) reverse engineeren, decompileren, demonteren of op een andere manier proberen de broncode, objectcode of de onderliggende structuur, ideeën of algoritmen van het Workato-platform te achterhalen, of van de software of gegevens die verband houden met het Workato-platform; (iv) kopiëren, wijzigen, wijzigen of afgeleide werken maken van het Workato-platform of enige software, broncode, objectcode of onderliggende structuur, ontwerp, look en feel, uiterlijk en gewaarwording, uitdrukking, ideeën of algoritmen, of documentatie met betrekking tot het Workato-platform,of anderzins het gebruik van het Workato-platform op een manier die in strijd is met de gebruiksbeperkingen in deze geïntegreerde voorwaarden of de documentatie, inclusief het bouwen van producten of diensten die concurrerend zijn met het Workato Platform, of het gebruik van vergelijkbare ideeën, kenmerken, functies van het Workato Platform; (v) het Workato-platform verkopen, verhuren, leasen, distribueren, verpanden, toewijzen of anderszins overdragen of rechten bezwaren; (vi) eigendomsvermeldingen of labels van het Workato-platform of een deel daarvan verwijderen of anderszins wijzigen; (vii) alle maatregelen omzeilen die Workato kan gebruiken om de toegang tot het Workato-platform (of andere accounts, computersystemen of netwerken die zijn aangesloten op het Workato-platform) tegen te gaan of te beperken; (viii) de kwetsbaarheid van het Workato-platform of aanverwante producten en diensten scannen of testen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Workato of (ix) het Workato-platform gebruiken wanneer in strijd met enige toepasselijke plaatselijke, provinciale, nationale en buitenlandse wetgeving, verdragen of voorschriften, inclusief eventuele exportcontroles, sanctieregelgeving of andere wet- en regelgeving van de Verenigde Staten of enig ander rechtsgebied, of de eigendomsrechten of contractuele rechten van een derde partij. Workato’s concurrenten of personen die namens een concurrent van Workato handelen mogen geen toegang verkrijgen tot het Workato-platform. Het Workato-platform mag niet worden geraadpleegd ten behoeve van derden, onder andere als servicebureau, timesharing of een beheerde regeling met Workato, of voor benchmarking-, vergelijkende of competitieve doeleinden, tenzij vooraf schriftelijk goedgekeurd door Workato.

3.2 Toepassingen van derden. De klant mag applicaties van derden gebruiken, maar de klant is als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van de licenties, en voor het accepteren en naleven van hun toepasselijke algemene voorwaarden en privacybeleid. De klant en SafetyCulture zijn, indien van toepassing, als enige verantwoordelijk voor hun eigen gebruik, en voor enig gegevensverlies of ander verlies dat het gevolg kan zijn van het gebruik van dergelijke toepassingen van derden. Workato wijst hierbij elke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit het gebruik door de klant van die toepassingen van derden. Workato biedt geen garantie of ondersteuning voor de toepassingen van derden, noch controleert het de privacypraktijken van een toepassing van derden waarnaar gegevens kunnen worden verzonden of opgehaald. Workato garandeert geen compatibiliteit met toepassingen van derden en Workato is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen in de toepassingen van derden die het gebruik of de interactie van de klant met de geïntegreerde software zou kunnen onderbreken.

3.3 Toegangsgegevens. De klant zal toegangsgegevens maken en onderhouden en deze geheim en vertrouwelijk houden. De klant is verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden met behulp van zijn toegangsgegevens.

4. Geen garantie.

WORKATO BIEDT GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT ENIGE KWESTEI, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, RECLAME EN ANDERE DIENSTEN, EN WIJST UITDRUKKELIJK DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL AF. WORKATO GEEFT GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN VAN OF HET GEBRUIK VAN HET WORKATO-PLATFORM, EN DE KLANT AANVAARDT ALLE RISICO EN VERANTWOORDELIJKHEID TEN AANZIEN DAARVAN.

5. Vrijwaring.

De klant zal Workato, zijn gelieerde ondernemingen en elk van zijn gelieerde functionarissen, directeuren, agenten en werknemers verdedigen, schadeloos stellen en vrijwaren, van alle aansprakelijkheden, claims en kosten (inclusief redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit of verband houden met een claim van derden (i) beweren dat de klantgegevens inbreuk maken op of misbruik maken van de intellectuele eigendomsrechten, eigendomsrechten of toepasselijke wetgeving van dergelijke derden, of (ii) voortvloeiend uit het gebruik door de klant van de geïntegreerde software in strijd met deze geïntegreerde voorwaarden of de toepasselijke wetgeving.

6. Beperking van de aansprakelijkheid.

VOOR ZOVER NIET WETTELIJK VERBODEN, IN GEEN GEVAL, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID, SYSTEEMSTORING OF NETWERKSTUK, ZAL EEN VAN DE PARTIJEN OF HAAR GELIEERDE PARTIJEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, VERTROUWENS- OF VOORBEELDSCHADE DIE HET RESULTAAT ZIJN VAN DEZE GEÏNTEGREERDE VOORWAARDEN, ZELFS ALS DEZE PARTIJ OF HAAR GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN WORKATO VOOR EEN CLAIM MEER DAN US$ 100 BEDRAGEN.

7. Eigendom; Licenties.

7.1 Klantgegevens. De klant behoudt alle rechten, titels en belangen in op de klantgegevens. Tijdens de looptijd van de klantovereenkomst, zal Workato een wereldwijd, royaltyvrij, volledig sublicentieerbaar (alleen aan Workato’s subverwerkers, waarvan een lijst beschikbaar is op https://www.workato.com/legal/sub-processors), niet-exclusief recht hebben om de klantgegevens uitsluitend te gebruiken voor het leveren van de geïntegreerde software in overeenstemming met deze geïntegreerde voorwaarden en het nakomen van zijn verplichtingen hieronder.

7.2 Recepten en connectoren. Workato bezit en behoudt alle rechten, titels en belangen in en op alle recepten, connectoren en alle afgeleiden daarvan op het Workato-platform, met uitzondering van de recepten en connectoren die door de klant zijn gemaakt. Gedurende de abonnementsduur van de klantovereenkomst, heeft de klant een niet-exclusief recht om recepten en connectoren te maken, gebruiken en delen met andere gebruikers. Recepten en connectoren die door de klant zijn gemaakt, zijn standaard privé in het account, wat betekent dat alleen de klant toegang heeft tot dergelijke recepten en connectoren in zijn/haar account. Workato zal geen recepten of connectoren, die door de klant zijn gemaakt, doorverkopen of hergebruiken. De klant kan (naar eigen goeddunken) beslissen om die eigen recepten en connectoren met andere gebruikers te delen door ze als “openbaar” te markeren, en de klant verleent Workato een onherroepelijke, eeuwigdurende, overdraagbare en sublicentieerbare wereldwijde licentie om die recepten en connectoren te bekijken, gebruiken, kopiëren, wijzigen en distribueren, krachtens alle rechten die de klant bezit met betrekking tot die recepten en connectoren die als openbaar zijn gemarkeerd. Die recepten en connectoren zullen onderdeel worden van de Gemeenschappelijke recepten en connectoren, beschikbaar op https://www.workato.com/browse/connectors. De klant stemt er hierbij mee in dat hij/zij geen claim zal doen gelden of enige actie zal ondernemen tegen Workato of een gebruiker voor inbreuk of verduistering van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de recepten of connectoren die door de klant gemaakt zijn en die voortkomend uit recepten of connectoren die zijn ontwikkeld door Workato of gebruikers die vergelijkbaar zijn met of hetzelfde zijn als de recepten of connectoren die door de klant zijn gemaakt.

7.3 Feedback. Met betrekking tot suggesties, ideeën, verzoeken om verbeteringen, feedback, aanbevelingen of andere informatie die door de klant of een andere partij wordt verstrekt
met betrekking tot het Workato-platform, inclusief alle functies en/of de functionaliteit van het Workato-platform, de recepten en connectoren (gezamenlijk, “Feedback”), verleent de klant Workato een niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, vrij sublicentieerbare en volledig overdraagbare licentie om de feedback te maken, gebruiken, verkopen, reproduceren, er afgeleiden van te maken, weer te geven of anderszins in praktijk te brengen. Workato zal dergelijke feedback niet publiekelijk in verband brengen met de klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verkregen te hebben.

8. Gegevens; Verwijdering van gegevens.

8.1 Verwerking van klantgegevens. De klant verklaart, garandeert en verbindt zich ertoe dat hij alle benodigde licenties, machtigingen, goedkeuringen en toestemmingen heeft verkregen en zal behouden, om klantgegevens te gebruiken, verzenden en verwerken via de geïntegreerde software, en dat hij/zij als enige verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid, kwaliteit en wettigheid van de klantgegevens; de manier waarop SafetyCulture de klantgegevens heeft verkregen en de manier waarop de klant de klantgegevens gebruikt (ondanks het feit dat het persoonlijke gegevens kan bevatten en internationale grenzen kan overschrijden); en dat het zal voldoen aan alle toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetten van toepassing op het verzamelen, gebruiken en overdragen van klantgegevens.

8.2 Gebruiksgegevens. Workato kan gebruiksgegevens gebruiken tijdens en na de looptijd van de klantovereenkomst met het oog op het implementeren, onderhouden en verbeteren van het Workato-platform en het nakomen van zijn verplichtingen.

8.3 Verwijdering van gegevens en account. Alle transactiegegevens in het account zullen binnen 30 dagen na de verwerkingsdatum worden verwijderd, of anders in overeenstemming met SafetyCulture’s abonnementsbepalingen met Workato. Klant heeft de mogelijkheid om naar eigen goeddunken accountgegevens, klantgegevens en transactiegegevens te verwijderen, of om SafetyCulture te verzoeken deze gegevens te verwijderen. Op verzoek zal Workato de accounts binnen dertig (30) dagen verwijderen (tezamen met alle bijbehorende accountgegevens en klantgegevens op het Workato-platform) tenzij anders vereist door toepasselijke wetgeving of overheidsinstanties. In het geval dat Workato niet door SafetyCulture (of de klant via SafetyCulture) gevraagd wordt om het account te verwijderento delete the Account, kan Workato de accounts vernietigen (tezamen met alle bijbehorende accountgegevens en klantgegevens op de geïntegreerde software) die in Workato’s systeem zijn achtergebleven na de beëindiging of het verstrijken van deze geïntegreerde voorwaarden.

9. SafetyCulture-dienstverlening.

9.1 SafetyCultureis de enige aanbieder van de SafetyCulture-dienstverlening, niettegenstaande eventuele toegang van de klant tot de geïntegreerde software via de SafetyCulture-dienstverlening. Alleen SafetyCulture en de klant gaan een contractuele relatie aan of zijn deze aangegaan met betrekking tot de SafetyCulture-dienstverlening. In het geval dat SafetyCulture zijn activiteiten staakt of anderszins de bedrijfsvoering staakt of nalaat de SafetyCulture-dienstverlening te verstrekken, dan is het voor Workato niet toegestaan om de SafetyCulture-dienstverlening aan de klant te verstrekken noch om eventuele vergoedingen aan de klant terug te betalen die door de klant zijn betaald aan SafetyCulture.

9.2 Ondersteuning. Alle technische ondersteuning, vragen, klachten of claims met betrekking tot deSafetyCulture- en de geïntegreerde software zal door SafetyCulture geleverd worden. De klant mag geen contact opnemen met Workato voor technische ondersteuning, vragen, klachten of claims met betrekking tot de SafetyCulture-dienstverlening en de geïntegreerde software.

10. Gegevensverwerking.

Voordat persoonsgegevens via de geïntegreerde software verwerkt worden, moet de klant een verwerkersovereenkomst aangaan met SafetyCulture in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy met betrekking tot de verwerking van dergelijke persoonsgegevens. Workato gaat een verwerkersovereenkomst aan met SafetyCulture.

11. Beëindiging en opschorting.

De toegang tot of het gebruik van de geïntegreerde software door de klant (inclusief alle rechten van de klant die worden verleend door middel van deze geïntegreerde voorwaarden) kan worden beëindigd en/of geschorst indien: (a) De klant en/of enig personeelslid deze geïntegreerde voorwaarden schendt, of anderszins deelneemt aan acties die een bedreiging vormen voor de veiligheid, integriteit, beschikbaarheid of stabiliteit van het Workato-platform (b) de geïntegreerde overeenkomst verlopen of vroegtijdig beëindigd is, of (c) SafetyCulture in strijd handelt met de geïntegreerde overeenkomst (inclusief eventuele late betalingen aan Workato).