Algemene voorwaarden van SafetyCulture (geldig tot 24/2/22)

Met ingang van 2 november 2020 hebben we onze bestaande algemene voorwaarden bijgewerkt. We hebben een paragraaf met veelgestelde vragen aangemaakt die u hierkunt lezen. Bedankt dat u deel blijft uitmaken van de SafetyCulture-familie.

1. Uw acceptatie

Bedankt voor uw gebruik van de producten en diensten van SafetyCulture.

 • Deze overeenkomst (Overeenkomst) is van toepassing op alle producten en diensten van SafetyCulture (Diensten) die aan u worden geleverd via de SafetyCulture-websites op safetyculture.com, safetycuture.com.au of safetyculture.io (Website), online applicatiesuite (SafetyCulture-platform) of die SafetyCulture op een andere manier aan u verstrekt of toegankelijk maakt voor u, en de gebruikersplaatsen (zijnde de genoemde individuele gebruikers van de Diensten) die u nomineert (Eindgebruikers). Deze overeenkomst is niet van toepassing als u een papieren overeenkomst met SafetyCulture heeft gesloten voor het leveren van de Diensten.
 • Deze overeenkomst is tussen SafetyCulture Pty Ltd ABN 16 089 180 049 (SafetyCulture) en de persoon of entiteit die instemt met deze voorwaarden (U).
 • U garandeert dat u ouder bent dan achttien jaar en het gezag en de bevoegdheid heeft om uw verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst uit te voeren. Als u deze overeenkomst namens uw bedrijf aangaat, dan betekent “u” in de rest van deze overeenkomst uw bedrijf en garandeert u dat u naar behoren bevoegd bent om uw bedrijf aan deze overeenkomst te binden.
 • U gaat akkoord met de voorwaarden van deze overeenkomst wanneer u een bestelling plaatst, een account aanmaakt op de website of het SafetyCulture-platform of op de knop “Ik ga akkoord” klikt, die aan u zal worden getoond op het moment dat u uw bestelling plaatst. Als u niet akkoord gaat met deze overeenkomst, dan moet u niet op de knop “Ik ga akkoord” klikken en het gebruik van de Diensten stopzetten en het product verwijderen. De overeenkomst wordt bindend op de datum dat SafetyCulture uw bestelling accepteert of de Diensten voor het eerst aan u beschikbaar stelt, afhankelijk van welke datum eerder is (Ingangsdatum).

2. Toepassingsgebied

 • Deze overeenkomst bestaat uit:
  • deze algemene voorwaarden (Algemenevoorwaarden);
  • de voorwaarden gespecificeerd in het relevante bestelformulier ingevuld overeenkomstig paragraaf (12) (Bestelling);
  • de voorwaarden die van toepassing zijn op elke dienst zoals beschreven in de productmodules in Deel B van deze overeenkomst (Productmodules);
  • Privacybeleid, Beleid voor aanvaardbaar gebruik, Algemene voorwaarden van de website, en alle andere beleidsregels en bijlagen van SafetyCulture die op de website of het SafetyCulture-platform zijn geplaatst, en die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd (SafetyCultureBeleid).
 • Als een van de voorwaarden in deze paragraaf (2)(a) tegenstrijdig zou zijn, heeft de eerst vermelde voorwaarde voorrang.

3. Diensten

 • De diensten omvatten:
  • alle diensten, technologieën, gegevens, informatie, programma’s, materialen en andere inhoud die SafetyCulture voor u toegankelijk maakt via de website of het SafetyCulture-platform, inclusief op een desktop, mobiele telefoon of handheld-apparaat (Apparaat) dat het eigendom is van of wordt beheerd door u of uw eindgebruikers (Abonnementsdiensten); en
  • alle andere diensten die SafetyCulture anderszins aan u levert, maar exclusief:
  • gegevens, informatie, sjablonen, inhoud, code, video, afbeeldingen of ander materialen of informatie, van welk type dan ook, dat u uploadt naar het SafetyCulture-platform, of anderszins verstrekt aan SafetyCulture in verband met de diensten (Uw data);
  • Uw wijzigingen (zoals gedefinieerd in paragraaf (8)(a));
  • gedeelde materialen gemaakt door u, SafetyCulture, of door andere gebruikers van de diensten die zijn gepubliceerd of toegankelijk zijn gemaakt via de website en het SafetyCulture-platform, inclusief in de “Openbare bibliotheek” (Gedeeld materiaal); en
  • Sensor-hardware geleverd door SafetyCulture in overeenstemming met de Sensor-productmodule.
 • SafetyCulture behoudt zich het recht voor om, van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken, wijzigingen aan te brengen in de abonnementsdiensten, inclusief de functionaliteit, prestaties, gebruikersinterface, bruikbaarheid en de dienstbeschrijving die op de website gepubliceerd is of die SafetyCulture u biedt (Dienstbeschrijving), en u gaat ermee akkoord dat deze overeenkomst van toepassing is op alle wijzigingen of updates van de abonnementsdiensten. Afhankelijk van de verplichtingen van SafetyCulture onder bestaande bestellingen kan SafetyCulture op elk moment een dienst geheel of gedeeltelijk stopzetten, zonder kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u.
 • SafetyCulture zal de abonnementsdiensten uitsluitend aan u en uw eindgebruikers beschikbaar stellen voor uw interne bedrijfsvoering tijdens de abonnementsperiode gespecificeerd in uw bestelling (Abonnementstermijn) en in overeenstemming met eventuele gebruiksbeperkingen die zijn gespecificeerd in de toepasselijke bestelling- en productmodule.
 • Tenzij wettelijk of anderszins uitdrukkelijk toegestaan in deze overeenkomst, mag u niet (noch mag u derden daartoe machtigen):
  • de abonnementsdiensten verhuren, leasen, distribueren, in licentie geven, in sub-licentie geven, verkopen, overdragen, toewijzen, distribueren of anderszins toegang verlenen aan een derde partij;
  • noch de abonnementsdiensten of disclaimers reproduceren, wijzigen, aanpassen of afgeleide werken maken, of andere juridische kennisgevingen in de abonnementsdiensten verwijderen of saboteren;
  • noch reverse engineering toepassen op de abonnementsdiensten, noch deze demonteren, decompileren, overdragen, uitwisselen of vertalen of anderszins proberen de broncode of API te verkrijgen of af te leiden;
  • noch de abonnementsdiensten opnemen in een dienst die u aan derden levert; of
  • de abonnementsdiensten gebruiken om diensten te verlenen, of om een dienst te creëren die concurreert met de abonnementsdiensten.
 • U moet SafetyCulture onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van enige schending van de bovenstaande gebruiksvoorwaarden.
 • U bent er als enige verantwoordelijk voor om ervoor te zorgen dat uw apparaten en systemen compatibel zijn met de abonnementsdiensten en voldoen aan alle minimumvereisten die zijn gespecificeerd in de toepasselijke dienstbeschrijving.

4. Gratis diensten

SafetyCulture kan u bepaalde diensten gratis aanbieden, waaronder gratis accounts, een proefgebruik en toegang tot pre-release- en bètaproducten (Gratis diensten). Uw gebruik van de gratis diensten is onderworpen aan eventuele aanvullende voorwaarden die SafetyCulture specificeert en is alleen toegestaan voor de periode zoals is aangegeven door SafetyCulture of, als een dergelijke periode niet is vastgesteld, voor een periode van 30 dagen. SafetyCulture kan uw recht om gratis diensten te gebruiken op elk moment, naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook beëindigen, zonder aansprakelijkheid jegens u.

5. Uw accounts

 • U moet een account registreren om toegang tot de diensten te krijgen of om de diensten te ontvangen en om kennisgevingen en informatie van SafetyCulture te ontvangen (Klantaccount).
 • Alle eindgebruikers moeten een account op naam aanmaken op het SafetyCulture-platform (Eindgebruikersaccount).
 • U kunt een of meer beheerders aanwijzen die ervoor kunnen kiezen om wachtwoordbeveiligde rechten te hebben voor toegang tot beheerdersaccount(s) (Beheerderaccount(s)) om de abonnementsdiensten en de eindgebruikersaccounts te beheren.
 • U bent verantwoordelijk voor uw klantaccount en alle eindgebruikersaccounts en beheerdersaccounts onder uw klantaccount (samen Uw accounts). Uw verantwoordelijkheden omvatten:
  • het handhaven van de vertrouwelijkheid van de wachtwoorden die aan al uw accounts zijn gekoppeld;
  • ervoor zorgen dat alleen de door u bevoegde personen toegang hebben tot uw accounts; en
  • ervoor zorgen dat alle activiteiten die plaatsvinden in verband met uw accounts voldoen aan de bepalingen van deze overeenkomst.

6. Intellectuele eigendomsrechten

 • SafetyCulture en haar licentiegevers hebben en behouden alle rechten, titels en belangen, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, handels- of dienstmerken, ontwerpen, patenten, rechten op circuitlay-outs, domeinnamen en handelsnamen (Intellectuele eigendomsrechten) van en in verband met de diensten, waar ook ter wereld.
 • U en uw licentiegevers behouden het eigendom van alle rechten op uw gegevens, inclusief de intellectuele eigendomsrechten.
 • U verleent aan SafetyCulture, of moet de toekenning aan SafetyCulture verkrijgen van, een niet-exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke, royaltyvrije licentie (inclusief het recht op sub-licentie) om de intellectuele eigendomsrechten op uw gegevens te gebruiken en te ontwikkelen voor zover vereist om:
  • SafetyCulture in staat te stellen haar rechten uit te oefenen en haar verplichtingen na te komen met betrekking tot deze overeenkomst, met inbegrip van het leveren of ondersteunen van de diensten, en om u andere goederen of diensten (inclusief andere producten) aan te bieden; en
  • geaggregeerde datasets, rapporten en analyses te genereren met betrekking tot technische gegevens over het gebruik van de abonnementsdiensten door de klanten in een vorm die geanonimiseerd is waardoor u of een persoon niet geïdentificeerd kan worden (Geaggregeerde gegevens). U erkent en gaat ermee akkoord dat SafetyCulture alle intellectuele eigendomsrechten op geaggregeerde gegevens zal bezitten.
  • SafetyCulture kan de geaggregeerde gegevens gebruiken om de diensten te analyseren, verbeteren, ondersteunen en exploiteren en voor gerelateerde interne zakelijke doeleinden.

7. Integratie met producten van derden

U kunt er naar eigen goeddunken voor kiezen om de diensten te integreren met producten of diensten van derden (Producten van derden). Als u ervoor kiest om producten van derden te gebruiken in verband met de diensten, dan kan SafetyCulture dergelijke derden toegang verlenen tot of gebruik laten maken van uw gegevens voor zover dit nodig is voor de samenwerking van de diensten met het product van een de derde partij. Uw gebruik van een product van derden is onderworpen aan de toepasselijke overeenkomst tussen u en de relevante derde partij. SafetyCulture is niet verantwoordelijk voor de toegang tot of het gebruik van uw gegevens door dergelijke externe leveranciers. SAFETYCULTURE WIJST ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR PRODUCTEN VAN DERDEN EN VOOR HANDELINGEN OF NALATIGHEDEN VAN EXTERNE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN VAN DERDEN.

8. Uw gegevens en uw wijzigingen

 • Voor zover is toegestaan door de functionaliteit die door een abonnementsdienst geleverd wordt, kan een sjabloon, training of workflow voor incidenten in de abonnementsdiensten gewijzigd worden om aanpassingen en extra functies van een sjabloon, training of workflow voor incidenten te ontwikkelen (Uw wijzigingen).
 • Als u ervoor kiest om uw gegevens of uw wijzigingen openbaar te delen met SafetyCulture of andere gebruikers via de functionaliteit die wordt geboden door de abonnementsdiensten (Uw gedeelde materialen), dan verleent u SafetyCulture en elke andere gebruiker die uw gedeelde materialen downloadt, een niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije licentie (inclusief het recht op sub-licentie) voor het gebruiken, ontwikkelen, wijzigen, opnieuw formatteren, publiceren, distribueren aan derden en uitoefenen van andere intellectuele eigendomsrechten die u heeft op uw gedeelde materialen.
 • U garandeert dat uw gegevens en uw wijzigingen (inclusief uw gedeelde materialen):
  • niet onwettig, lasterlijk, beledigend, obsceen, schadelijk, van slechte smaak of ongepast zijn;
  • voldoen aan het SafetyCulture-beleid, inclusief het Beleid voor aanvaardbaar gebruik;
  • niet onjuist, misleidend of onnauwkeurig zijn;
  • geen inbreuk maken op de rechten van derden (inclusief intellectuele eigendomsrechten);
  • alle toepasselijke wetten naleven; en
  • niet besmet zijn met virussen of andere kwaadaardige computercodes, bestanden of programma’s.
   U erkent en gaat ermee akkoord dat SafetyCulture naar eigen goeddunken uw gegevens of uw wijzigingen mag verwijderen, wissen of veranderen (inclusief uw gedeelde materialen) met betrekking tot de abonnementsdiensten, de website en het SafetyCulture-platform.
 • U moet SafetyCulture en haar gelieerde ondernemingen, dienstverleners, functionarissen, werknemers, aannemers en klanten schadeloosstellen, (degenen die gevrijwaard zijn) verdedigen en vrijwaren van en tegen alle vorderingen, kosten, schade, verliezen, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief juridische kosten) die voortvloeien uit of in verband staan met een vordering die is ingediend tegen degenen die door een derde zijn gevrijwaard met betrekking tot uw gegevens of uw wijzigingen (inclusief uw gedeelde materialen), inclusief maar niet beperkt tot vorderingen met betrekking tot schendingen van de wet of de rechten van een derde partij (inclusief intellectuele eigendomsrechten), of verklaringen of garanties die u maakt met betrekking tot uw gegevens, uw wijzigingen of de Diensten. SafetyCulture stemt ermee in om: (i) u onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van een dergelijk vordering; (ii) het exclusieve recht om het onderzoek, de verdediging of de schikking van een dergelijke vordering te beheren en te leiden; en (iii) alle redelijkerwijs noodzakelijke medewerking van SafetyCulture op uw kosten te verlenen.

9. Gedeeld materiaal downloaden

Als u gedeeld materiaal downloadt, voor zover wettelijk is toegestaan:
 • uw gebruik van gedeeld materiaal is op eigen risico;
 • SafetyCulture sluit alle aansprakelijkheid jegens u en enige derde partij uit met betrekking tot uw gebruik van gedeeld materiaal; en
 • het is uw verantwoordelijkheid om te oordelen (en indien nodig professioneel advies in te winnen) over de geschiktheid van gedeeld materiaal voor uw doeleinden en over eventuele aanpassingen die nodig zijn om aan die doeleinden te voldoen.

10. Vertrouwelijkheid

 • In deze overeenkomst betekent Vertrouwelijke informatie van een partij informatie van vertrouwelijke aard, inclusief informatie over het bedrijf, activiteiten, strategie, administratie, technologie, zaken, klanten, cliënten, werknemers, aannemers of leveranciers, maar omvat niet gedeeld materiaal of andere informatie zich in het publieke domein bevindt, anders dan door een vertrouwensbreuk.
 • Elke partij (Ontvanger) moet de vertrouwelijkheid behouden en geen vertrouwelijke informatie van derden openbaar maken, behalve wanneer een ontvanger dergelijke vertrouwelijke informatie mag vrijgeven
  • aan:
   • een derde partij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de ander partij; en
   • de ontvangers, of gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen van de ontvanger, functionarissen, vertegenwoordigers, professionele adviseurs, werknemers, aannemers, onderaannemers, auditors en verzekeraars; en op voorwaarde dat dergelijke ontvangers onderworpen zijn aan vertrouwelijkheidsverplichtingen die niet minder streng zijn dan opgelegd door deze overeenkomst met betrekking tot vertrouwelijke informatie; en
  • wanneer de ontvanger wettelijk verplicht is dit te doen door een overheid of een overheids-, administratieve, regelgevende, fiscale of gerechtelijke instantie, afdeling, commissie, autoriteit, rechtbank of agentschap, en op voorwaarde dat het eerst commercieel redelijke inspanningen levert om de andere partij voorafgaand aan de openbaarmaking, schriftelijk op de hoogte te stellen, indien wettelijk toegestaan.
 • Elke partij mag alleen vertrouwelijke informatie van de andere partij gebruiken voor het doel waarvoor het in verband met deze overeenkomst bekendgemaakt is.

11. Privacy

 • In dit paragraaf heeft persoonlijke informatie de betekenis die wordt gegeven onder de Privacy Act 1988 (Cth), of de betekenis die wordt gegeven aan een vergelijkbare term onder andere toepasselijke privacy- of gegevensbeschermingswetten die wordt gebruikt om informatie met betrekking tot een persoon te beschrijven.
 • SafetyCulture zal redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie in uw data beveiligd is tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking en zal alle persoonlijke informatie die van en over u is verzameld behandelen in overeenstemming met het SafetyCulture Privacybeleid.
 • U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat u alle individuele toestemmingen heeft verkregen die SafetyCulture nodig heeft om de diensten te leveren met betrekking tot alle persoonlijke informatie in uw data, alsmede die van uw eindgebruikers.
 • Waar (i) de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (“AVG“) en/of (ii) de wetten van andere staten en territoria die substantieel vergelijkbare concepten en juridische principes creëren en reguleren als vervat in de AVG op al uw gegevens van toepassing zijn, dan zullen de voorwaarden van Bijlage 1 (Naleving van gegevensbescherming) en Bijlage 2 (Gegevensverwerkingsovereenkomst) van toepassing zijn.
 • Waar de Privacy Act 1988 (Cth) van toepassing is op uw data, dan zijn de voorwaarden van Bijlage 3 van toepassing.
 • Daarbuiten en zoals uitdrukkelijk vermeld in dit paragraaf (11), erkent u dat:
  • de diensten niet bedoeld zijn om te voldoen aan de vereisten van wetten of normen die op u van toepassing kunnen zijn met betrekking tot uw data, inclusief maar niet beperkt tot de Health Insurance Portability and Accountability Act 1996, de standaarden voor de beveiliging van de betaalkaartindustrie, of enige andere wet of standaard die van toepassing is op de behandeling, opslag, verwerking, overdracht, beveiliging of locatie van uw data in gelijk welk rechtsgebied; en
  • het is uw verantwoordelijkheid om uzelf ervan te vergewissen dat uw gebruik van de diensten u in staat stelt om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen die op u van toepassing zijn met betrekking tot uw data, en SafetyCulture wijst alle aansprakelijkheid af voor het niet-naleving van dergelijke wetten of standaarden die voortvloeien uit uw gebruik van de diensten.

12. Bestellingen

Om de diensten te gebruiken, moet u een bestelling afronden ofwel door:
 • het invullen van de online bestelformulier (Online bestelling) op de website die details bevat van:
  • de diensten die worden besteld;
  • de toepasselijke kosten (Kosten);
  • het aantal betaalde eindgebruikersaccounts die deel zullen uitmaken van uw organisatie met betrekking tot abonnementsdiensten (indien van toepassing);
  • de abonnementsperiode die van toepassing is op alle abonnementsdiensten;
  • de toepasselijke factuurgegevens en de valuta waarin u zult worden gefactureerd; en
  • indien van toepassing, de details van eventuele sensorproducten of andere producten die in de toekomst door SafetyCulture beschikbaar zullen worden gesteld en die u wenst te bestellen; of
 • een papieren offerte of bestelformulier opmaken (Offerte/Bestel formulier) verstrekt door SafetyCulture waarin de relevante informatie in paragraaf (12)(a) wordt uiteengezet.

13. Facturering en betaling

 • U dient alle kosten voor de diensten te betalen in overeenstemming met de tarieven en valuta die zijn uiteengezet in de toepasselijke bestelling(en). Behalve waar uitdrukkelijk bepaald in deze overeenkomst, zijn alle kosten niet-restitueerbaar, niet-opzegbaar en niet- crediteerbaar.
 • De kosten worden als volgt in rekening gebracht in overeenstemming met de bestelling:
  • voor abonnementsdiensten moet u een van de volgende betalingscyclus kiezen:
   • een maandabonnement, in welk geval de toepasselijke kosten maandelijks vooraf in rekening worden gebracht; of
   • een jaarabonnement , in welk geval de toepasselijke kosten jaarlijks vooraf in rekening worden gebracht; of
  • voor andere diensten dan abonnementsdiensten worden de toepasselijke kosten in rekening gebracht in overeenstemming met de betalingsmijlpalen gespecificeerd in uw bestelling, of als er geen specifieke mijlpalen vermeld worden, vooraf bij het indienen van de betreffende bestelling. Andere diensten dan de abonnementsdiensten kunnen in rekening worden gebracht op basis van ‘vast tarief’ of op basis van ’tijd en materiaal’, zoals gespecificeerd in de relevante Bestelling.
 • Uw bestelling, en alle andere bedragen die verschuldigd zijn aan SafetyCulture worden gefactureerd met behulp van een van de volgende methoden (zoals gespecificeerd in uw bestelling):
  • door automatische incasso van uw creditcard of bankpas (Automatische incasso), in welk geval u SafetyCulture machtigt om u debiteren in de maand voorafgaand aan de aanvang van de jaarlijkse of maandelijkse factureringscyclus (indien van toepassing);
  • door een factuur te verstrekken in overeenstemming met de factureringscyclus of betalingsmijlpalen die zijn gespecificeerd in uw bestelling (Gefactureerde betalingen). U dient elke gefactureerde betaling binnen dertig (30) kalenderdagen na de factuurdatum te betalen; of
  • door dergelijke andere vormen van betaling die SafetyCulture beschikbaar stelt op de website, die onderhevig kunnen zijn aan aanvullende voorwaarden.
 • Als u een factuur of bepaalde kosten betwist die SafetyCulture u heeft gefactureerd (redelijk en te goeder trouw handelend), dan moet u SafetyCulture zonder onredelijke vertraging op de hoogte stellen van het geschil.
 • U bent verantwoordelijk voor alle rechten, douanekosten of belastingen (buiten SafetyCulture’s inkomstenbelasting) die verband houden met de levering van de diensten of de andere goederen of diensten die door SafetyCulture aan u worden geleverd, inclusief eventuele btw of andere toepasselijke omzetbelasting, en alle gerelateerde boetes of rente (Belastingen), en u betaalt SafetyCulture voor de diensten zonder enige inhouding voor belastingen. Als SafetyCulture belastingen moet innen of betalen, zullen de belastingen aan u doorberekend worden. U moet SafetyCulture alle informatie verstrekken die redelijkerwijze door SafetyCulture verzoekt wordt om te kunnen bepalen of SafetyCulture verplicht is om belastingen van u te innen, inclusief uw relevante fiscale nummers.

14. Garanties en beperking van aansprakelijkheid

 • SafetyCulture garandeert dat:
  • Abonnementsdiensten (anders dan de gratis diensten) in alle materiële opzichten in overeenstemming zullen zijn met de toepasselijke dienstbeschrijving voor de duur van de abonnementstermijn; en
  • dat SafetyCulture commercieel redelijke inspanningen zal leveren om de introductie van virussen, Trojaanse paarden of soortgelijke schadelijke materialen (Kwaadaardige code) in de diensten te voorkomen. Om twijfel te voorkomen, SafetyCulture is niet verantwoordelijk voor enige schadelijke code die door derden, of door u of uw eindgebruikers geïntroduceerd wordt.
   Op voorwaarde dat u SafetyCulture schriftelijk op de hoogte stelt van eventuele niet-naleving onder dit paragraaf (14) (a), onmiddellijk nadat u zich bewust bent geworden van een dergelijke niet-naleving, zal SafetyCulture commercieel redelijke inspanningen leveren om de niet-naleving binnen een redelijke termijn te corrigeren. Als SafetyCulture de niet-naleving niet heeft verholpen binnen vijfenveertig (45) dagen na uw schriftelijke kennisgeving, dan kan elk van de partijen de betrokken diensten beëindigen.
   DIT PARAGRAAF (14)(a) STELT UW EXCLUSIEVE RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN VAST, EN DE ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN SAFETYCULTURE, IN VERBAND MET DE GARANTIES IN DIT PARAGRAAF (15)(a). HET IS MOGELIJK DAT U ANDERE WETTELIJKE RECHTEN HEBT, MAAR DE DUUR VAN DE STATUTAIRE GARANTIES, INDIEN VAN TOEPASSING, IS BEPERKT TOT DE KORTSTE PERIODE DIE WETTELIJK IS TOEGESTAAN.
 • Behalve waar uitdrukkelijk vermeld in deze overeenkomst of waar wettelijk vereist, worden de diensten en alle andere goederen of diensten die door SafetyCulture aan u worden geleverd, geleverd als “as is”, en SafetyCulture geeft geen enkele verklaring of garantie (expliciet of impliciet) met betrekking tot de diensten of andere goederen of diensten die door SafetyCulture aan u worden geleverd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke impliciete garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, dat de werking van de Services ononderbroken of vrij van fouten zal zijn, dat alle defecten gecorrigeerd zullen worden, of dat SafetyCulture uw data zal bewaren zonder verlies of corruptie.
 • Als u in Australië gevestigd bent en een “consument” bent voor de doeleinden van de Australische consumentenwetgeving, dan zijn de bepalingen in paragraaf (2) van Bijlage 3 van toepassing.
 • Voor zover wettelijk toegestaan, is SafetyCulture in geen enkel geval aansprakelijk jegens u of een derde partij in verband met deze overeenkomst, hetzij in contract, onrechtmatige daad, eigen vermogen, statuut of anderszins voor:
  • uw misbruik van de diensten, handelingen of nalatingen door uw personeel;
  • storing of onderbreking van de dienst, of enige schade of verlies, voortvloeiend uit netwerken of websites buiten de controle van SafetyCulture;
  • letsel, schade aan eigendommen of persoonlijk verlies in verband met uw gebruik van de diensten;
  • behoudens paragraaf (11), schending van een wet die van toepassing is op uw zakelijke activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot wetgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk of voedselveiligheid, in verband met uw gebruik van de diensten; of
  • winstderving, inkomstenderving, verlies van verwachte besparingen, verlies van gebruik, verlies of corruptie van gegevens, kosten van vertraging of aanschaf van substitutie of vervangende goederen en diensten, bedrijfsonderbreking, falen van de beveiliging mechanismen, verlies van goodwill en enige andere vorm van indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade of schadevergoeding in de vorm van een boete.
 • Voor zover wettelijk toegestaan, zal de totale aansprakelijkheid van de partij voor vorderingen in verband met deze overeenkomst in geen geval hoger zijn dan de totale kosten die daadwerkelijk door u onder deze overeenkomst zijn betaald gedurende de periode van twaalf maanden onmiddellijk voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid.

15. IP-vrijwaring

 • Onder voorbehoud van paragraaf (15)(c), zal SafetyCulture u verdedigen tegen elke vordering van derden die beweren dat de abonnementsdiensten inbreuk maken op enig auteursrecht of enig patent (een Vordering), en SafetyCulture zal u vrijwaren van alle schade en kosten die uiteindelijk worden toegekend door een bevoegde rechtbank of enige schikkingsbedragen schriftelijk overeengekomen door SafetyCulture, op voorwaarde dat u SafetyCulture:
  • een schriftelijke kennisgeving van dergelijke vordering bezorgt;
  • het exclusieve recht geeft om het onderzoek, de verdediging of de schikking van een dergelijke vordering te beheren en te leiden; en
  • alle redelijkerwijs noodzakelijke medewerking en assistentie verleent bij de verdediging en het onderzoek van de vordering op kosten van SafetyCulture.
 • In het geval van een vordering, kan SafetyCulture naar eigen goeddunken:
  • het recht verkrijgen voor uw voortgezette gebruik van de abonnementsdiensten in overeenstemming met deze overeenkomst;
  • de abonnementsdiensten door een vergelijkbare dienst met materieel gelijkwaardige functionaliteit vervangen; of
  • uw bestelling beëindigen met betrekking tot de abonnementsdiensten waarop de vordering betrekking heeft en alle vooruitbetaalde, ongebruikte kosten met betrekking tot de beëindigde abonnementsdiensten terugbetalen.
 • De verplichting tot vrijwaring in deze paragraaf (15) is niet van toepassing voor zover er een vordering ontstaat:
  • in verband met uw gebruik van de gratis diensten;
  • als gevolg van misbruik van de abonnementsdienst of het gebruik van de abonnementsdienst met gegevens van derden (inclusief eventueel gedeeld materiaal), of in combinatie met producten van derden anders dan waarvoor de abonnementsdiensten zijn ontworpen of geleverd;
  • als gevolg van wijziging in de dienst doorgevoerd door een andere partij dan SafetyCulture of haar onderaannemers; of
  • in verband met omstandigheden die vallen onder uw vrijwaringsverplichtingen onder paragraaf (8)(d).
 • DEZE PARAGRAAF (15) STELT UW EXCLUSIEVE RECHTEN EN RECHTSSMIDDELEN VAST, EN DE ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN SAFETYCULTURE, VOOR ENIGE INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN IN VERBAND MET ALLE ABONNEMENTSDIENSTEN.

16. Looptijd en verlenging

 • Deze overeenkomst gaat in op de ingangsdatum en loopt af wanneer alle abonnementsvoorwaarden zijn verlopen, en alle andere bestellingen zijn voltooid, tenzij anderszins beëindigd in overeenstemming met deze overeenkomst (Termijn).
 • Tenzij anders vermeld in de relevante bestelling, zal elke abonnementsperiode automatisch worden verlengd met een periode gelijk aan de initiële abonnementsperiode tegen de dan geldende tarieven, tenzij:
  • u ervoor kiest om uw abonnementstermijn niet te verlengen door ten minste 30 dagen voorafgaand aan de vervaldatum van de lopende abonnementsperiode, een schriftelijke kennisgeving te sturen aan SafetyCulture, in welk geval uw abonnement afloopt aan het einde van de lopende abonnementsperiode; of
  • SafetyCulture u laat weten dat de abonnementsperiode niet verlengd zal worden voorafgaand aan het verstrijken van de dan geldende Abonnementsperiode, in welk geval uw abonnement afloopt aan het einde van de lopende abonnementstermijn.

17. Beëindiging en opschorting

 • U kunt uw abonnementsdiensten op elk moment beëindigen door de online procedure te volgen die beschreven is op de website voor het opzeggen van uw abonnementsperiode. Als u ervoor kiest om deze overeenkomst te beëindigen in overeenstemming met deze clausule, dan heeft u geen recht op tegoeden of terugbetalingen als gevolg van een dergelijke beëindiging.
 • Beide partijen kunnen deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen, met inbegrip van bepaalde bestelling(en), onmiddellijk na kennisgeving aan de andere partij indien:
  • de andere partij een wezenlijke inbreuk maakt op deze overeenkomst en de inbreuk niet binnen dertig (30) dagen na schriftelijke kennisgeving van de inbreuk herstelt kan worden; of
  • indien de andere partij haar activiteiten staakt, een bewindvoerder laat aanstellen, een akte van vennootschapsovereenkomst of een andere vorm van bestuur overeenkomt waarbij een of meer van haar schuldeisers betrokken zijn, onderworpen wordt aan een bevel tot liquidatie, failliet wordt verklaard, of dat een vereffenaar of curator wordt aangesteld, of anderszins insolvent wordt of niet in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.
 • SafetyCulture kan de diensten opschorten (inclusief uw accounts) onmiddellijk zonder u hiervan op de hoogte te hoeven stellen, of deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, inclusief specifieke bestelling(en), onmiddellijk na kennisgeving aan u, indien:
  • u meer dan twee keer gedurende de termijn in strijd bent met deze overeenkomst, niettegenstaande een herstel van dergelijke schendingen;
  • u gefaald heeft om eventuele vergoedingen binnen zestig (60) dagen na de relevante vervaldatum te betalen;
  • u inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van SafetyCulture; of
  • uw gebruik van de diensten in strijd is met de toepasselijke wetgeving of het SafetyCulture-beleid.
 • Als SafetyCulture uw gebruik van de diensten opschort op grond van haar rechten onder deze overeenkomst:
  • zal SafetyCulture u tijdens de opschortingsperiode kosten in rekening blijven brengen en zult u alle onbetaalde moeten kosten betalen voordat SafetyCulture de levering van de diensten zal hervatten; en
  • SafetyCulture kan, naar eigen goeddunken, weigeren om de levering van de diensten te hervatten totdat SafetyCulture er overtuigd van is dat u de schending die de opschorting veroorzaakte, heeft verholpen tot de redelijke tevredenheid van SafetyCulture.

18. Gevolgen van beëindiging

 • Op de datum waarop deze overeenkomst of een bestelling afloopt of wordt beëindigd, dan zal:
  • onder voorbehoud van eventuele verdere toegang tot de abonnementsdiensten verleend door SafetyCulture onder paragraaf (18)(b)(ii), u en uw eindgebruikers alle toegang tot en gebruik van de relevante abonnementsdiensten, uw wijzigingen en alle gedeelde materialen moeten staken;
  • als de overeenkomst of een bestelling door u wordt beëindigd:
   • als gevolg van een schending veroorzaakt door SafetyCulture, dan zal SafetyCulture alle vooruitbetaalde, ongebruikte kosten terugbetalen die betrekking hebben op de beëindigde abonnementsdiensten; of
   • door SafetyCulture als gevolg van uw schending, dan moet u aan SafetyCulture alle openstaande kosten betalen die verschuldigd zijn voor de resterende duur van de abonnementstermijn, welke onmiddellijk opeisbaar zal zijn op het moment van beëindiging;
  • u moet alle software of andere materialen die SafetyCulture aan u heeft verstrekt, of voor u toegankelijk heeft gemaakt om te downloaden, voor gebruik in verband met de diensten (inclusief eventueel gedeelde materiaal) van alle apparaten verwijderen; en
  • u moet alle vertrouwelijke informatie van SafetyCulture die u in uw bezit of beheer heeft, teruggeven, of op verzoek van SafetyCulture, vernietigen en SafetyCulture schriftelijk bevestigen dat u dit gedaan heeft.
 • Binnen dertig (30) dagen na de ingangsdatum van het verstrijken of beëindigen van deze overeenkomst, moet u SafetyCulture laten weten of u uw data wilt behouden of dat u wilt dat het verwijderd zal worden. Als u SafetyCulture laat weten dat u ervoor kiest om uw data te:
  • verwijderen (of als u geen kennisgeving aan SafetyCulture verstrekt), dan zal SafetyCulture uw data verwijderen door de verwijzingen ernaar op de actieve en replicatieservers van SafetyCulture te verwijderen en deze na verloop van tijd te overschrijven; of
  • als u ervoor kiest om uw data te ontvangen dan zal SafetyCulture commercieel redelijke inspanningen leveren om uw data aan u te doen terugkeren, of u toegang te verlenen tot de relevante abonnementsdienst (anders dan een gratis dienst) zodat u toegang krijgt tot uw data gedurende een periode van maximaal 30 dagen na de datum van beëindiging of de afloop van de termijn, op voorwaarde dat u SafetyCulture de dan geldende tarieven voor de toepasselijke abonnementsdiensten voor die periode zal betalen.
 • De volgende bepalingen blijven van kracht na beëindiging of afloop van deze overeenkomst: paragrafen (8)(c), (8)(d), (9), (10), (13), (14), (15), (18), (20) en alle andere paragrafen die naar opzet of betekenis geldig zijn na beëindiging of afloop van deze overeenkomst.

19. Wijzigingen

SafetyCulture kan de voorwaarden van deze overeenkomst van tijd tot tijd bijwerken of wijzigen, inclusief het SafetyCulture-beleid en alle andere documenten waarnaar wordt verwezen (inclusief de dienstbeschrijvingen) om te reageren op wijzigingen in de producten, diensten, zaken of wanneer wettelijk vereist, door u hiervan op de hoogte te stellen. Als een update of wijziging van de voorwaarden van deze overeenkomst uw rechten wezenlijk vermindert, dan kunt u deze overeenkomst beëindigen door SafetyCulture binnen 30 dagen na de datum van de kennisgeving van SafetyCulture, krachtens deze paragraaf, van de beëindiging in kennis te stellen, waarbij een dergelijke beëindiging van kracht wordt op de datum van uw kennisgeving of de ingangsdatum van de update of wijziging, afhankelijk van wat later is.

20. Algemeen

 • Tenzij anders overeengekomen in uw bestelling, is deze overeenkomst onderworpen aan de wetten van New South Wales, Australië en de partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbanken in New South Wales, Australië.
 • Als een bepaling van deze overeenkomst ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling geacht als weggelaten te zijn, voor zover het ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is en de rest van deze overeenkomst zal geïnterpreteerd worden op een manier die het meeste effect geeft aan de oorspronkelijke bedoeling van deze overeenkomst.
 • Het nalaten van een van beide partijen om enig recht uit te oefenen dat in deze overeenkomst wordt verstrekt, wordt in geen geval beschouwd als een verklaring van afstand van dat recht.
 • Behalve waar een exclusief rechtsmiddel is gespecificeerd in deze overeenkomst, zal de uitoefening door een van beide partijen van enig rechtsmiddel, inclusief beëindiging, geen afbreuk doen aan andere rechtsmiddelen die het kan hebben onder deze overeenkomst, bij wet of anderszins.
 • Behalve met betrekking tot een verplichting om een vergoeding of ander bedrag te betalen, zal geen van beide partijen aansprakelijk zijn voor niet-nakoming of gebrekkige prestatie voor zover veroorzaakt door omstandigheden (bijvoorbeeld een natuurramp, oorlogsdaad of terrorisme, pandemie, oproer, arbeidsomstandigheden, overheidsoptreden, stroomonderbreking, telecommunicatie, data- en internetstoring) die buiten de redelijke controle van de partij lagen (Overmachtsgebeurtenis).
 • Uw gebruik van een website of software die niet door SafetyCulture wordt geleverd om toegang te krijgen tot de diensten of om deze te downloaden, wordt beheerst door de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op die website of software. SafetyCulture is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dergelijke websites of software, inclusief maar niet beperkt tot enige schade aan uw eigendommen, inclusief uw apparaat, of de overdracht van een computervirus of soortgelijke kwaadaardige code, behalve voor zover dergelijke gevolgen veroorzaakt worden door de dienst.
 • Alle kennisgevingen kunnen ofwel op de website of op het SafetyCulture-platform worden geplaatst of schriftelijk (mogelijk per e-mail) aan u worden verzonden naar het adres dat u als laatste heeft doorgegeven aan SafetyCulture. Alle kennisgevingen aan SafetyCulture en alle vragen, zorgen of klachten met betrekking tot de diensten moeten schriftelijk worden ingediend en worden gericht aan:
 • U stemt ermee in om commercieel redelijke inspanningen te doen om een geschil op te lossen dat voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst met SafetyCulture alvorens u uw toevlucht neemt tot een externe procedure voor geschillenbeslechting of gerechtelijke procedures.
 • Deze overeenkomst en alle rechten die hieronder worden verleend, mogen door geen van beide partijen worden overgedragen of toegewezen (toewijzende partij) zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij, behalve:
  • aan een derde partij die deelneemt aan een fusie met of de overname van de overdragende partij; of
  • met betrekking tot SafetyCulture, een van de gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen van SafetyCulture.
 • Deze overeenkomst bevat de volledige afspraak tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst. Om twijfel te voorkomen, zijn wederverkopers van de diensten niet bevoegd om de voorwaarden van deze overeenkomst te wijzigen of om namens SafetyCulture verklaringen, toezeggingen of andere wettelijk bindende toezeggingen te doen.

Bijlage 1 (AVG – Naleving van gegevensbescherming)

 • In deze bijlage en in bijlage 2 (AVG – Gegevensverwerkingsovereenkomst):
  • Persoonlijke klantgegevens betekent alle persoonlijke gegevens die SafetyCulture (of haar sub-verwerkers), als verwerker in het kader van het leveren van diensten, namens u verwerkt.
  • Wetten inzake gegevensbescherming betekent de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming en de wetten van andere staten en territoria die in wezen vergelijkbare concepten en rechtsbeginselen creëren en reguleren als vervat in de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
  • EU Wetten inzake gegevensbescherming betekent de AVG en alle nationale wetten die deze van tijd tot tijd implementeren, aanvullen of vervangen.
  • Modelclausules betekent contractuele clausules die zijn goedgekeurd voor gebruik door de relevante toezichthoudende autoriteiten onder de toepasselijke EU-wetgeving inzake gegevensbescherming om de rechtmatige overdracht van persoonlijke gegevens naar een land of organisatie mogelijk te maken die anders niet zou worden geacht te beschikken over voldoende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens (die op de datum van deze overeenkomst de voorwaarden van de verwerkingsverantwoordelijke tot de verwerker omvatten die zijn goedgekeurd door Besluit C(2010)593) van de Commissie.
  • Beveiligingsincident betekent een inbreuk van de beveiliging van SafetyCulture die leidt tot de onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonlijke gegevens van de klant.
  • persoonlijke gegevens, toestemming, controller, verwerker, betrokkene en <strong>verwerking</strong> betekent die concepten, rollen en activiteiten zoals gedefinieerd in de toepasselijke EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • SafetyCulture is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot persoonlijke gegevens, zoals accountregistratiegegevens, die we rechtstreeks verzamelen van gebruikers van de diensten (eindgebruikers) en de gebruikers van de gratis diensten, en die we gebruiken voor onze zakelijke doeleinden.
 • U bent gegevensverantwoordelijke en wij zijn de verwerker met betrekking tot alle andere persoonlijke gegevens (inclusief binnen uw wijzigingen) die worden geüpload door eindgebruikers en/of gebruikers van de gratis diensten, inclusief gegevens, sjablonen, informatie, inhoud, code, video, afbeeldingen of ander materiaal van welk type dan ook (Materiaal), of die worden verstrekt door uw beheerders (zie Paragraaf 5 hierboven).
 • Voor zover de diensten en/of gratis diensten de verwerking van persoonsgegevens omvatten waar wij de verwerker zijn en u de gegevensverantwoordelijke:
  • moet u voldoen aan de vereisten van de wetgeving inzake gegevensbescherming aangezien hetzelfde van toepassing is op u als verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens; en
  • de bepalingen in Bijlage 2 (Gegevensverwerkingsovereenkomst) van deze algemene voorwaarden, zijn van toepassing
 • SafetyCulture zal ons privacybeleid beschikbaar stellen op onze website en daar waar u ons persoonlijke gegevens verstrekt in verband met de overeenkomst en waar wij als verwerkingsverantwoordelijke zullen optreden (bijvoorbeeld wanneer u contactgegevens verstrekt voor gebruik bij het beheer van de overeenkomst), u stemt ermee in om ervoor te zorgen dat deze personen een kopie krijgen van ons privacybeleid. Als we een verwerker zijn en geen verwerkingsverantwoordelijke, dan is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er, in overeenstemming met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming, wordt gehandeld:
  • er een wettelijke basis is voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens; en
  • U dat een passend privacybeleid is verstrekt aan de eindgebruikers en andere betrokkenen.

Bijlage 2 (AVG – Gegevensverwerkingsovereenkomst)

Algemeen

De bepalingen van deze bijlage maken deel uit van deze overeenkomst voor zover paragraaf (11)(d) van de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Details van gegevensverwerking

 • Onderwerp: het onderwerp van de gegevensverwerking onder deze gegevensverwerkingsovereenkomst is de verwerking van persoonsgegevens van de klant in verband met de uitvoering van de overeenkomst
 • Duur: zoals tussen u en SafetyCulture wordt de duur van de gegevensverwerking onder deze gegevensverwerkingsovereenkomst door u bepaald, onder voorbehoud van de andere bepalingen van de overeenkomst.
 • Doel: het doel van de gegevensverwerking onder deze gegevensverwerkingsovereenkomst is het leveren van de diensten onder de overeenkomst.
 • Aard van de verwerking: datahosting, opslag en andere diensten zoals beschreven in de overeenkomst.
 • Type gegevens: persoonsgegevens van de klant geüpload naar de diensten onder uw accounts.
 • Categorieën van betrokkenen: de betrokkenen kunnen uw klanten, werknemers, leveranciers en eindgebruikers zijn.

Voorwaarden voor gegevensverwerking

 • Waar SafetyCulture namens u optreedt als verwerker van persoonsgegevens, zal SafetyCulture:
  • persoonlijke gegevens alleen verwerken op basis van uw redelijk gedocumenteerde instructies, tenzij dit wettelijk verplicht is; in een dergelijk geval zal SafetyCulture u voorafgaand aan de verwerking op de hoogte stellen van die wettelijke vereiste, tenzij die wet dergelijke informatie verbiedt op grond van gewichtige redenen van algemeen belang. U erkent en gaat ermee akkoord dat uw definitieve en voltooiingsinstructies met betrekking tot de verwerking van persoonlijke klantgegevens in deze overeenkomst worden uiteengezet. Eventuele aanvullende of alternatieve instructies moeten schriftelijk door de partijen worden overeengekomen (en SafetyCulture heeft het recht om een redelijke vergoeding in rekening te brengen om alle kosten te dekken die zijn gemaakt om hieraan te voldoen);
  • zorg ervoor dat personen die bevoegd zijn om de persoonlijke gegevens namens ons te verwerken zich hebben verplicht tot geheimhouding of onder een passende wettelijke verplichting tot vertrouwelijkheid vallen;
  • neem passende organisatorische en technische maatregelen om een mate van beveiliging voor de persoonsgegevens te waarborgen dat geschikt is voor de risico’s voor personen die kunnen voortvloeien uit de onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of de toegang tot de persoonsgegevens. De maatregelen die wij passend achten staan uitgebreider beschreven in het Architecture and Security [Architectuur en Beveiliging]-document van SafetyCulture (waarvan een exemplaar op aanvraag verkrijgbaar is). Dit document schetst:
   • onze architectuur en infrastructuur waarmee de diensten en de gratis diensten worden geleverd;
   • de beveiligingscontroles die door ons en onze serviceproviders worden toegepast bij het beschermen van persoonlijke gegevens; en
   • de beveiligingscontroles die worden toegepast door onze ondersteuningskanalen die de persoonlijke gegevens verwerken.
  • Wij zullen geen andere verwerker inschakelen zonder uw voorafgaande specifieke of algemene schriftelijke toestemming. U stemt ermee in dat SafetyCulture de op https://safetyculture.com/legal/privacy-policy/ vermelde verwerkers aanwijst en u SafetyCulture een algemene machtiging verleent om extra verwerkers aan te stellen. We zullen verplichtingen opleggen aan elke verwerker die we namens u aanstellen, gelijkwaardig aan de voorwaarden uiteengezet in Bijlage 2. We blijven aansprakelijk voor de prestaties van deze verwerkers;
  • rekening houdend met de aard van de verwerking, de verwerkingsverantwoordelijke zal worden bijgestaan met passende technische en organisatorische maatregelen, voor zover dit mogelijk is, om te voldoen aan de verplichting van de verwerkingsverantwoordelijke om te reageren op verzoeken tot uitoefening van de rechten van de betrokkene die zijn vastgelegd in hoofdstuk III van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/ 679, op voorwaarde dat deze assistentie door ons op uw kosten wordt verleend, op basis van tijd en materiaal;
  • SafetyCulture zal (a) u onverwijld op de hoogte stellen van een beveiligingsincident na kennisname van het beveiligingsincident, en b) redelijke maatregelen treffen om de effecten te beperken en eventuele schade als gevolg van het beveiligingsincident tot een minimum te beperken. Om u redelijkerwijs te helpen met het melden van inbreuken op persoonsgegevens, waartoe u volgens de AVG verplicht bent, zal SafetyCulture in de melding de informatie over het beveiligingsincident opnemen die redelijkerwijs door SafetyCulture aan u kan worden onthult, rekening houdend met de aard van de diensten, de informatie waarover SafetyCulture beschikt en eventuele beperkingen met betrekking tot het veropenbaren van informatie, zoals vertrouwelijkheid;
  • naar keuze van de verwerkingsverantwoordelijke, alle persoonsgegevens verwijderen of teruggeven aan de verwerkingsverantwoordelijke na het einde van de verstrekking van diensten met betrekking tot verwerking, en bestaande kopieën verwijderen, behalve dat SafetyCulture het recht heeft om Persoonsgegevens van klanten te bewaren waar vereist door de EU-wetgeving of de nationale wetgeving van een EU-lidstaat of een andere toepasselijke wetgeving, inclusief enige Australische staats- of Gemenebestwet waarop de verwerker onderworpen is, of wanneer dergelijke gegevens vereist zijn voor de interne administratie van SafetyCulture of wanneer dit nodig is voor gebruik in een juridische procedures of de verwijdering kan leiden tot aansprakelijkheid voor SafetyCulture; U moet ons binnen 30 dagen na de ingangsdatum van de beëindiging op de hoogte stellen van de Persoonsgegevens die u wilt retourneren of verwijderen; en
  • alle informatie ter beschikking stellen aan de verwerkingsverantwoordelijke welke redelijkerwijs nodig is om de naleving van de verplichtingen, vastgelegd in artikel 28 (verwerker) van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679, aan te tonen en om audits mogelijk te maken en eraan bij te dragen, waaronder inspecties, uitgevoerd door de verwerkingsverantwoordelijke of een andere auditor in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke (telkens op kosten van de verwerkingsverantwoordelijke). Dergelijke hulp wordt op uw kosten verleend. De timing, reikwijdte en duur van een audit worden door de partijen onderling overeengekomen. U heeft niet het recht om meer dan één keer in een periode van 12 maanden audits uit te voeren, behalve wanneer er een gegevensbeveiligingsincident heeft plaatsgevonden. U hebt het recht om een aanvullende audit uit te voeren binnen 30 dagen nadat SafetyCulture u op de hoogte heeft gesteld van een dergelijk beveiligingsincident. U zult ervoor zorgen dat de door u aangestelde externe auditor (i) geen concurrent is van SafetyCulture; en en (ii) dat de aangestelde externe auditor zich verplicht tot passende vertrouwelijkheidsverplichtingen. U en/of een externe auditor moeten voldoen aan het standaardbeleid en de standaardprocedures van SafetyCulture bij het betreden van de gebouwen of systemen van SafetyCulture.
 • U erkent dat bij het uitvoeren van de diensten door SafetyCulture, het nodig kan zijn dat persoonlijke klantgegevens naar buiten de EER worden overgedragen. Wanneer een dergelijke overdracht plaatsvindt:
  • wordt de overdracht van kracht op en onderhevig zijn aan de voorwaarden van de modelclausules (verwerker) en de partijen stemmen er elk mee in om aan deze voorwaarden te voldoen;
  • u wordt geacht de “gegevensexporteur” voor de doeleinden van de modelclausules (verwerker) te zijn en SafetyCulture de “gegevensimporteur”;
  • Bijlage 1 van de modelclausules (verwerker) wordt geacht te zijn ingevuld met de details zoals uiteengezet onder https://safetyculture.com/legal/privacy-policy/; en
  • Bijlage 2 van de modelclausules (verwerker) wordt geacht te zijn ingevuld met de details die zijn uiteengezet onder https://safetyculture.com/legal/privacy-policy/.
 • Voor alle duidelijkheid, SafetyCulture heeft ook het recht om gegevens (inclusief persoonlijke gegevens) die zijn verkregen in de loop van de dienstverlening te verwerken om statistische analyses uit te voeren, haar bedrijf (inclusief haar personeel en contractanten) te beheren, haar diensten te ontwikkelen en verbeteren, te voldoen aan haar eigen wettelijke verplichtingen en om haar juridische vorderingen af te handelen. SafetyCulture zal optreden als de verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevensverwerkingsactiviteiten.
 • SafetyCulture moet:
  • persoonsgegevens alleen verwerken op gedocumenteerde instructies van de verwerkingsverantwoordelijke, ook met betrekking tot doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land of een internationale organisatie, tenzij dit wordt vereist door de Europese Unie of de nationale wetgeving van een EU-lidstaat waar de verwerker onder valt; in een dergelijk geval moet de verwerker de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte stellen van die wettelijke vereiste, tenzij die wet dergelijke informatie verbiedt op grond van gewichtige redenen van algemeen belang;
  • ervoor zorgen dat personen die gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken zich hebben verplicht tot vertrouwelijkheid of onder een passende wettelijke verplichting tot vertrouwelijkheid staan;
  • passende organisatorische en technische maatregelen implementeren zoals vereist op grond van artikel 32 (beveiliging van verwerking) van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679. De maatregelen die SafetyCulture passend acht, worden uitgebreider beschreven op https://safetyculture.com/security/ of in het Architecture and Security [Architectuur en Beveiliging]-document van SafetyCulture ( waarvan een exemplaar op aanvraag verkrijgbaar is). Dit document schetst:
   • onze architectuur en infrastructuur waarmee de diensten en de gratis diensten worden geleverd;
   • beveiligingscontroles die door SafetyCulture en haar serviceproviders worden gebruikt bij het beschermen van persoonlijke en/of gevoelige persoonlijke gegevens; en
   • beveiligingscontroles die worden gebruikt door de ondersteuningskanalen van SafetyCulture die persoonlijke gegevens of gevoelige persoonlijke gegevens verwerken.
  • de voorwaarden respecteren voor het inschakelen van een andere verwerker waarnaar wordt verwezen in paragrafen 2 en 4 van artikel 28 (verwerker) van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679;
  • rekening houdend met de aard van de verwerking, de verwerkingsverantwoordelijke bijstaan met passende technische en organisatorische maatregelen, voor zover mogelijk, om te voldoen aan de verplichting van de verwerkingsverantwoordelijke om te reageren op verzoeken om de rechten van de betrokkene uit te oefenen die zijn vastgelegd in Hoofdstuk III van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679;
  • de verwerkingsverantwoordelijke helpen bij het waarborgen van de naleving van de verplichtingen op grond van de artikelen 32 tot 36 van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679, rekening houdend met de aard van de verwerking en de informatie waarover de verwerker beschikt;
  • op verzoek van de verwerkingsverantwoordelijke, alle persoonsgegevens met betrekking tot de verwerking verwijderen of aan de verwerkingsverantwoordelijke retourneren na afloop van de dienstverlening, en bestaande kopieën verwijderen, tenzij een EU-wetgeving of een nationale wetgeving van een EU-lidstaat of een andere toepasselijke wet, inclusief een wet van een Australische staat of de Commonwealth, waaraan de verwerker onderworpen is, opslag vereist van de persoonsgegevens; en
  • aan de verwerkingsverantwoordelijke alle informatie ter beschikking te die nodig is om aan te tonen dat wordt voldaan aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in artikel 28 (verwerker) van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 en om audits, waaronder inspecties, toe te staan en eraan bij te dragen, uitgevoerd door de verwerkingsverantwoordelijke of een andere auditor die door de verwerkingsverantwoordelijke daartoe is gemachtigd (telkens op kosten van de verwerkingsverantwoordelijke).

Bijlage 3 (Australische wettelijke naleving)

1. Privacy

 • De bepalingen in Bijlage 3 zijn van toepassing voor zover paragraaf (11)(e) van de Algemene Voorwaarden van toepassing is.
 • U bent verantwoordelijk voor de naleving van de Privacy Act 1988 (Cth) (Privacy Act) met betrekking tot de persoonlijke informatie in uw data die u gebruikt in verband met de diensten. U moet ervoor zorgen dat u van de relevante personen alle benodigde toestemmingen voor het gebruik van de persoonlijke informatie in uw data in de diensten verkrijgt, inclusief toestemming voor overdracht buiten Australië voor zover vereist voor SafetyCulture om de diensten aan u te kunnen leveren.
 • Anders dan wanneer dit voortvloeit uit een schending van deze overeenkomst door SafetyCulture, moet u SafetyCulture en zijn gelieerde ondernemingen, dienstverleners, functionarissen, werknemers, aannemers en klanten (degenen die gevrijwaard zijn) schadeloos stellen, verdedigen en vrijwaren van en tegen alle vorderingen, kosten, schade, verliezen, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief juridische kosten) die voortvloeien uit een schending van de privacywet met betrekking tot uw verzameling, gebruik, opslag, verwerking of openbaarmaking van persoonlijke informatie in uw gegevens in verband met de diensten.
 • SafetyCulture stemt ermee in om alleen persoonlijke informatie in uw gegevens te gebruiken om haar rechten uit te oefenen en verplichtingen na te komen onder deze overeenkomst.
 • SafetyCulture moet voldoen aan de privacywet voor zover deze van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens in uw data, inclusief door:
  • redelijke stappen te ondernemen om de persoonlijke informatie in uw data, welke in het bezit is van SafetyCulture, te beschermen tegen misbruik, interferentie en verlies, en tegen ongeoorloofde toegang, wijziging of openbaarmaking;
  • u onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van:
   • elke klacht ontvangen door SafetyCulture met betrekking tot de privacy van persoonlijke informatie opgenomen in uw data;
   • elk verzoek ontvangen door SafetyCulture voor toegang tot persoonlijke informatie in uw data; en
   • elke ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking, of persoonlijke informatie in uw data, of een andere inbreuk, of vermeende inbreuk, met betrekking tot de privacywet;
  • onverwijld te melden en u redelijke hulp te bieden in verband met een klacht, verzoek of inbreuk waarnaar wordt verwezen in paragraaf (1)(e)(ii) van deze Bijlage 3; en
  • onmiddellijk alle commercieel redelijke stappen te ondernemen die nodig zijn om een van de kwesties waarnaar wordt verwezen in paragraaf (1)(e) van Bijlage 3 te bevatten en corrigeren.

2. Australische consumentenwetgeving

 • De bepalingen in paragraaf (2) van Bijlage 3 zijn van toepassing voor zover dat u een consument bent in de zin van de Australische consumentenwetgeving.
 • In paragraaf (2) van Bijlage 3 betekent:
  • Australische consumentenwetgeving de wet zoals uiteengezet in Schedule 2 van de Competition and Consumer Act 2010 [Mededingings- en Consumentenwet](Cth);
  • Consument heeft dezelfde betekenis die eraan wordt gegeven door paragraaf 3 van de Australische consumentenwet; en
  • Consumentengarantie betekent een consumentengarantie volgens de Australische Consumentenwetgeving.
 • Onze goederen en diensten worden geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten onder de Australische consumentenwetgeving. Bij grote storingen met de diensten, heeft u recht op:
  • om uw servicecontract met ons op te zeggen; en
  • om restitutie te krijgen voor het ongebruikte deel van de dienstverlening gecompenseerd te worden voor de verminderde waarde.
  U heeft ook het recht om te kiezen voor restitutie of vervanging in geval van grote defecten aan de goederen. Als een storing met de goederen of diensten niet neerkomt op een grote storing, dan heeft u het recht om de storing binnen een redelijke termijn te laten verhelpen. Als dit niet gebeurt, heeft u recht op restitutie van de goederen en het recht om het servicecontract te annuleren en restitutie te krijgen voor het ongebruikt deel. U heeft ook recht op vergoeding van enig ander redelijkerwijs voorzienbaar verlies of schade als gevolg van een storing met betrekking tot de goederen of dienst.
 • Als de diensten niet voldoen aan de consumentengarantie, en het totale bedrag dat u heeft betaald voor de diensten onder deze overeenkomst bedraagt minder dan AUD$ 40.000, dan is de aansprakelijkheid van SafetyCulture jegens u voor het niet voldoen aan een dergelijke consumentengarantie beperkt, voor zover wettelijk toegestaan, tot (volgens SafetyCulture’s beslissing) het opnieuw leveren van de diensten of om de kosten te dragen voor het opnieuw leveren van de diensten.

Deel B – Productmodules

A. SafetyCulture (iAuditor)-productmodule

 • Algemeen
  • De voorwaarden van deze SafetyCulture (iAuditor)-productmodule zijn van toepassingen op de diensten va SafetyCulture (iAuditor).
  • SafetyCulture (iAuditor)-diensten betekent de levering van de online abonnementsdiensten, bekend als SafetyCulture (iAuditor), verkrijgbaar via het SafetyCulture-platform, zoals verder beschreven in de dienstbeschrijving op https://safetyculture.com/iauditor/.
 • SafetyCulture (iAuditor)-diensten

  SafetyCulture zal gedurende de abonnementsperiode SafetyCulture (iAuditor)-diensten aan u beschikbaar stellen op apparaten die het eigendom zijn van of beheerd worden door u of uw eindgebruikers.

 • Overeenkomst inzake dienstverleningsniveau (SLA – Service Level Agreement)

  Anders dan met betrekking tot de gratis dienst, zal de SafetyCulture (iAuditor)-dienst 99,9% beschikbaarheid in een kalendermaand hebben (SafetyCulture (iAuditor) SLA). Onder voorbehoud van uw naleving van deze paragraaf (3), heeft u mogelijk recht op de volgende rechtsmiddelen in geval van een schending van de SafetyCulture (iAuditor) SLA:

  • een verlenging van uw abonnementstermijn die van toepassing is op de SafetyCulture (iAuditor)-dienst; of
  • een krediet met een evenredige pro-rata waarde voor de verlenging van de abonnementsperiode in de vorm van een monetair krediet op een maandelijks factureringsaccount, zoals beschreven in de onderstaande tabel (Dienstkrediet). Dienstkrediet kan niet worden ingewisseld voor of omgezet worden in geldbedragen, en zijn beperkt tot vijftien dagen aa SafetyCulture (iAuditor)-diensten in een kalendermaand.

   Maandelijks uptimepercentage

   Dienstkredieten

   (Aantal dagen van verlenging van de abonnementsperiode / equivalent in pro rata krediet)

   < 99,9% – >= 99,0%

   3

   < 99,0% – >= 95,0%

   7

   < 95.0%

   15

  • Om aanspraak te maken op dienstkredieten moet SafetyCulture binnen dertig (30) dagen na het einde van de kalendermaand waarop de dienstkredieten betrekking hebben, hierover informeren. Als u nalaat om aan deze vereiste te voldoen, verliest u uw recht op het ontvangen van de dienstkredieten. De status van de SafetyCulture (iAuditor)-diensten kan ingezien worden op https://status.safetyculture.com/.
  • De relevante dienstbeschrijving is mogelijk niet van toepassing op de SafetyCulture (iAuditor) SLA voor specifieke delen van de SafetyCulture (iAuditor)-dienst.
  • SafetyCulture is niet aansprakelijk krachtens de SafetyCulture (iAuditor) SLA, voor eventuele uitval van de SafetyCulture (iAuditor)-dienst veroorzaakt door overmacht of door enige apparatuur (inclusief uw apparaten) of netwerkverbindingen buiten de controle van SafetyCulture.
  • DEZE IAUDITOR SLA BESCHRIJFT UW ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID VOOR HET NIET NALEVEN DOOR SAFETYCULTER VAN DE BEPALINGEN VAN DE IAUDITOR SLA.
 • SafetyCulture (iAuditor)-disclaimer
  U erkent en gaat ermee akkoord dat:
  • u de SafetyCulture (iAuditor)-dienst op eigen risico gebruikt;
  • de SafetyCulture (iAuditor)-dienst geen vervanging is voor professioneel advies; en
  • dat u als enige verantwoordelijk bent voor het gebruik van de SafetyCulture (iAuditor)-dienst en dat u ermee akkoord gaat dat alle veiligheidsaudits, trainingen of incidenten die worden uitgevoerd met behulp van de dienst alleen onderdeel uitmaken van het opzetten van een veilig werksysteem, waarvoor u doorgaans aanvullende en uitgebreide kloofanalyses en risicobeoordelingen moet uitvoeren samen met specifieke verklaringen over veilige werkmethoden en veiligheidstraining.

B. Sensor-productmodule

 • Algemeen
  • De voorwaarden van deze Sensor-productmodule zijn van toepassing op de Sensor-diensten.
  • In deze overeenkomst betekent:
   • Sensor-diensten de levering van de online abonnementsdienst, bekend als Sensor- diensten, beschikbaar via het SafetyCulture-platform, en zoals beschreven in de dienstbeschrijving op https://safetyculture.com/temperature-sensors/.
   • Sensor-hardware betekent de hardware-producten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat u de Sensor-diensten kunt ontvangen, zoals beschreven in paragraaf (4) van deze Sensor-productmodule; en
   • Sensor-producten betekent de Sensor-diensten en de Sensor-hardware.
 • Sensor-diensten
  • SafetyCulture stelt u gedurende de abonnementsperiode de sensordiensten ter beschikking op een apparaat dat eigendom is van of beheerd wordt door u of uw eindgebruikers.
  • U dient sensorhardware aan te schaffen en te installeren om de sensordiensten te kunnen gebruiken. Om twijfel te voorkomen: indien u ervoor kiest om sensorhardware van SafetyCulture af te nemen, maakt de levering door SafetyCulture van dergelijke sensorhardware geen deel uit van de “diensten” voor de doeleinden van deze overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot, voor de doeleinden van eventuele garanties of vrijwaringen die door SafetyCulture in verband met de diensten in de algemene voorwaarden worden verstrekt.
 • Proefdiensten

  SafetyCulture kan aanbieden om u bepaalde sensorproducten, al dan niet tegen betaling, te leveren samen met toegang tot pre-release- en bètaproducten (Proefdiensten). Indien SafetyCulture u gratis proefdiensten aanbiedt, vormen deze proefdiensten kosteloze diensten in overeenstemming met paragraaf (3) van de algemene voorwaarden, en elk gebruik van de proefdiensten na de door SafetyCulture aangegeven periode (Proefperiode) zal onderworpen zijn aan de standaardkosten van SafetyCulture voor de betreffende proefdiensten. Indien SafetyCulture u kosten in rekening brengt voor proefdiensten, worden die kosten uiteengezet in de toepasselijke bestelling.

 • Sensorhardware

  Om de sensordiensten te kunnen gebruiken, moet u sensorhardware aanschaffen en installeren en, naar keuze, een gateway die communiceert met de sensorapparatuur en het SafetyCulture-platform, compatibel met de sensordiensten zoals gespecificeerd op https://safetyculture.com/temperature-sensors/.

 • Sensorhardware geleverd door SafetyCulture

  U kunt ervoor kiezen om sensorhardware van SafetyCulture aan te schaffen door een bestelling te plaatsen voor de levering van de betreffende sensorhardware. Indien u een bestelling plaatst voor de levering van sensorhardware, zijn de voorwaarden van deze paragraaf (5) op een dergelijke bestelling van toepassing.

  • Kosten. De kosten voor sensorhardware worden vooraf betaald bij het plaatsen van uw bestelling.
  • Verzendkosten. Naast de bij de bestelling voor de betreffende sensorhardware verschuldigde kosten, dient u de afzonderlijk te factureren verzendkosten, zonder toeslag, te betalen aan SafetyCulture op basis van de door SafetyCulture gemaakte kosten voor verzending van de sensorhardware naar de door u aangewezen locaties. Om twijfel te voorkomen: dit kan de kosten van verzending van de fabrikant naar SafetyCulture omvatten.
  • Eigendomsrecht en risico. Het eigendomsrecht op de sensorhardware gaat pas op u over wanneer SafetyCulture de volledige betaling voor de sensorhardware heeft ontvangen. Indien SafetyCulture geen betaling voor de sensorhardware ontvangt, gaat het eigendomsrecht van de sensorhardware niet op u over. Het eigendomsrecht op de hardware zal nooit op u overgaan indien u de sensorapparatuur, indien van toepassing, op afbetaling betaalt.
   Het risico van de sensorhardware gaat op u over wanneer SafetyCulture de sensorhardware op de door u aangewezen locatie of bij uw expediteur aflevert. Zodra het risico voor de sensorhardware is overgegaan, bent u als enige verantwoordelijk voor de sensorhardware.
  • Beoordeling en aanvaarding
   • Binnen 5 werkdagen nadat de sensorhardware door SafetyCulture is afgeleverd op de door u aangewezen locatie of bij uw expediteur, mag u inspecties en tests uitvoeren op de sensorhardware om te bepalen of deze functioneert in overeenstemming met de toepasselijke specificaties die SafetyCulture (of de desbetreffende fabrikant) verstrekt (Specificaties), en u moet ofwel:
    • SafetyCulture ervan in kennis stellen dat de sensorhardware functioneert in overeenstemming met de specificaties en dat u de sensorhardware aanvaardt; ofwel
    • SafetyCulture ervan in kennis stellen dat de sensorhardware niet in overeenstemming met de specificaties functioneert.
   • Als u SafetyCulture niet overeenkomstig paragraaf (5)(d)(i) van deze sensorproductmodule op de hoogte stelt binnen 5 werkdagen nadat de sensorhardware door SafetyCulture is afgeleverd op de door u aangewezen locatie of bij uw expediteur, of u gebruikt de sensorhardware in een niet-test-, live- of productieomgeving voordat een dergelijke kennisgeving is gedaan, wordt u geacht de sensorhardware te hebben geaccepteerd.
   • Indien u SafetyCulture overeenkomstig paragraaf (5)(d)(i)(2) van deze sensorproductmodule in kennis stelt en SafetyCulture ervan overtuigd is dat de sensorhardware niet aan de specificaties voldoet, dan zal SafetyCulture vervangende sensorhardware organiseren, mits het falen van de sensorhardware niet geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door uw:
    • onjuiste installatie van de sensorhardware;
    • misbruik van de sensorhardware in strijd met de specificaties;
    • gebruik van de hardware door een persoon die niet is opgeleid om de sensorhardware te gebruiken; en/of
    • opzettelijk knoeien met of beschadigen van de sensorhardware.
   • SafetyCulture behoudt zich het recht voor u extra kosten in rekening te brengen indien SafetyCulture of de fabrikant vaststelt dat geretourneerde sensorhardware overeenkomstig de specificaties functioneert, waarbij het kan gaan om administratie- en verzendkosten.
  • Garantie
   • Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om een garantieclaim voor de sensorhardware te vergemakkelijken en zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om alle garanties van de fabrikant van door SafetyCulture geleverde sensorhardware aan u door te geven. U erkent en stemt ermee in dat SafetyCulture niet de fabrikant van de sensorhardware is en dat SafetyCulture niet aansprakelijk is voor de garantie van de fabrikant. Indien u een garantieclaim tegen de fabrikant wenst in te dienen, zal SafetyCulture commercieel redelijke inspanningen leveren om u bij te staan bij het indienen van een dergelijke claim.
   • Indien u de sensorhardware vooraf betaalt en wij de volledige betaling voor de sensorhardware hebben ontvangen, komt u in aanmerking voor garantie gedurende een periode van twee (2) jaar nadat u de sensorhardware hebt ontvangen.
   • Indien u de sensorhardware op afbetaling betaalt, komt u in aanmerking voor een garantie voor de sensorhardware gedurende de termijn die in de bestelling is vermeld.
   • Indien u in Australië woont en een “consument” bent in de zin van de Australische Consumentenwetgeving, dan zijn de bepalingen in paragraaf (2) van Bijlage 3 van toepassing.
 • Installatie van de hardware
  • U moet zich houden aan de specificaties en alle installatie-instructies die SafetyCulture u verstrekt wanneer u de sensorhardware installeert. SafetyCulture is niet aansprakelijk voor verlies of schade aan u of aan de sensorhardware als gevolg van het niet installeren van de sensorhardware in overeenstemming met de specificaties of de desbetreffende installatie-instructies.
  • U bent verantwoordelijk voor:
   • het waarborgen dat uw systemen en faciliteiten compatibel zijn met de sensorhardware en voldoen aan de minimumvereisten die in de specificaties zijn opgenomen;
   • het aanbrengen van wijzigingen in uw systemen die nodig zijn om de sensorhardware te installeren;
   • het eventuele kalibreren van de sensorhardware hetgeen nodig is om de sensorhardware met uw systemen te integreren en voor het eventuele verdere gebruik van de sensordiensten; en
   • het waarborgen dat de sensorhardware te allen tijde van voldoende stroom wordt voorzien of wordt opgeladen. SafetyCulture kan via de sensordiensten melden dat de batterij van de sensorhardware bijna leeg is, maar u bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van uw eigen controles om ervoor te zorgen dat de sensorhardware naar behoren van stroom wordt voorzien of wordt opgeladen.
 • Gegevens en privacy
  • Alle informatie, inzichten, statistieken, metingen of rapporten (Sensorgegevens) die geproduceerd of gegenereerd worden door de sensorproducten zijn eigendom van SafetyCulture. Uw gebruik van de sensorproducten verleent u geen (eigendoms)rechten of belangen in de sensorgegevens of draagt deze aan u over, behalve zoals uiteengezet in deze paragraaf (7).
  • SafetyCulture verleent u een beperkte licentie om de sensorgegevens te kopiëren, over te dragen, op te slaan, te analyseren en er een back-up van te maken of er anderszins toegang toe te hebben, gedurende de abonnementsperiode of proefperiode (naargelang wat van toepassing is) voor de sensordiensten, uitsluitend voor u om:
   • problemen met uw apparatuur, systemen of procedures te analyseren en te diagnosticeren;
   • rapporten op te stellen op basis van analyses die door of op de sensorproducten zijn uitgevoerd; en
   • de sensorproducten te gebruiken.
  • Tijdens een abonnementsperiode of proefperiode geeft u SafetyCulture toestemming, ook namens uw werknemers, agenten en aannemers, om foto’s en video’s te maken van de sensorproducten op uw terrein, voor gebruik in casestudies van SafetyCulture en in overeenstemming met het privacybeleid van SafetyCulture.
 • Disclaimer voor sensorproducten

  U erkent en stemt ermee in dat:

  • u als enige verantwoordelijk bent voor uw gebruik van de sensorproducten;
  • de sensorproducten niet zijn ontworpen als vervanging voor een nood- of evacuatiewaarschuwingssysteem. U moet uw eigen beleid en procedures hebben om met een noodsituatie of evacuatie om te gaan. De sensorproducten mogen alleen als back-up voor een noodwaarschuwingssysteem worden gebruikt;
  • Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze overeenkomst en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, doet SafetyCulture geen toezeggingen en geeft geen garanties (expliciet of impliciet) met betrekking tot de sensorproducten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, voortvloeiend uit het verloop van de prestaties, het handelsverkeer of het handelsgebruik of tegen verborgen gebreken, en levert de sensorproducten aan u op een “as is”-, “with all faults”- en “as available”-basis en zonder enige verdere garanties van welke aard dan ook. SafetyCulture garandeert niet dat de werking van de sensorproducten ononderbroken of foutloos zal zijn of dat alle defecten zullen worden verholpen; en
  • voor zover maximaal toegestaan door de wet, sluit SafetyCulture alle aansprakelijkheid uit voor:
   • een verlies van voorraden, activa of enig ander materiaal dat door de sensorproducten wordt bewaakt; en
   • defecten, fouten, gebrek aan functionaliteit of geschiktheid (of de afwezigheid of vermindering van een verwacht resultaat, uitkomst of voordeel), ontoegankelijkheid van, onderbreking of uitval met betrekking tot de sensorproducten.